Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Consulta Externa de Documents

Aquest servei permet la consulta online de documents generats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a partir d'un codi identificador del document.

L'objectiu és possibilitar la comprovació de l'autenticitat i integritat del document al destinatari al qual es lliura inicialment el document, així com a terceres parts que puguin rebre'l indirectament.

Punt d'Accés a la Consulta Externa de Documents

Documents disponibles
Certificats, notes simples, oficis, requeriments i resolucions expedits per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2008.
Caràcter voluntari
La comprovació de l'autenticitat i integritat de documents lliurats per la DGDEJ té caràcter voluntari pels interessats, essent alternativa a la comprovació presencial.
Autenticitat i integritat de la documentació
L'autenticitat i integritat dels documents electrònics lliurats per la DGDEJ, es garanteix mitjançant la utilització de sistemes amb servidors segurs i mitjançant la signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de signatura aplicable és 'Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic del Registre Electrònic de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya'.
Data Legal
Als documents lliurats per la DGDEJ consta sempre la data i hora de sortida del registre, permetent acreditar el moment exacte d'entrega de la documentació a l'interessat.
Seguretat
(*) L'objectiu d'aquest identificador és la seguretat en la visualització d'informació confidencial. No obstant és responsabilitat de l'interessat la correcta utilització i divulgació d'aquest. Si comunica a terceres parts l'identificador, el servei assumeix que aquesta persona està degudament autoritzada per a visualitzar la documentació.
Un cop validades les dades del formulari tota la informació enviada viatja de forma segura, a través d'un sistema fiable i d'una tecnologia d'encriptació que codifica les dades de manera que ningú pot desxifrar el contingut mentre s'està transmetent. Quan el missatge arriba al seu destí, es descodifica la informació.
© 2011 Generalitat de Catalunya Level Double-A conformance icon,                 W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0