Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Organización Nacional de Ciegos Españoles (once)
Número identificador:   961   Data d'alta:   11/16/2016 10:10:36
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.once.es   Adreça electrònica:   ebcp@once.es
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/26/2019
Data límit per a la propera actualització: 11/28/2020

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
L'ONCE és una Corporació de dret públic, de caràcter social i les seves finalitats es dirigeixen a la consecució de l'autonomia personal i plena integració de les persones cegues i amb deficiència visual greu. L'ONCE mitjançant la seva Fundació realitza activitats per persones amb discapacitat.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Sepúlveda   Número:   1
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08015   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Organización Nacional de Ciegos Españoles (once)
 
  Representant
  Nom:   Enric   Primer cognom:   Botí   Segon cognom:   Castro de la Peña

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Mobilitat i transport
    · Treball o ocupació
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent gran
    · Joventut
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Educació i formació
    · Salut
    · Esports i lleure
    · Cultura
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Participació i ciutadania

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Codi Ètic de conducta dels consellers, directius, caps i altres responsables de gestió de l'ONCE.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Les relacionades amb la inclusió social de les persones amb discapacitat, en especial les persones cegues i amb deficiència visual greu. Les activitats, normativa i polítiques referents a l'accessibilitat, benestar social, educació i formació, oci, cultura i temps de lleure, atenció a persones amb discapacitat, jocs i apostes que es desenvolupen a Catalunya.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Diverses autoritats i d'altres persones relacionades amb la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, Diputacions, Ajuntaments i d'altres administracions i ens públics.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Temes relacionats amb la inclusió social i atenció de les persones amb discapacitat, accessibilitat i mobilitat, educació, formació, treball, transport, territori, tecnologia, temps de lleure, joc i apostes, cooperació i participació ciutadana.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Referents a l'accessibilitat, benestar social, educació i formació, oci, cultura i temps de lleure, atenció a persones amb discapacitat, i en referencia al joc i apostes.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/01/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 212.748.000,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 212.748.000,00
 
    Import Total: 212.748.000,00 €€