Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Public Affairs Experts, SL
Número identificador:   907   Data d'alta:   11/11/2016 10:42:53
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:     Adreça electrònica:   info@publicaffairsexperts.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/09/2016
Data límit per a la propera actualització: 11/09/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Public Affairs Experts, és una consultora especialitzada en el suport a la direcció estratègica a l'esfera pública. Focalitzant-se en el camp dels afers públics i la comunicació política i institucional.

Categoria
 
Categoria:   Categoria I: Sector de serveis de consultoria i assessorament
Subcategoria:   Consultories professionals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Rambla   Nom via:   de Catalunya   Número:   60
Bloc:     Pis:   Àtic   Escala:     Porta:   1r
Codi postal:   08007   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Public Affairs Experts, SL
 
  Representant
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Roselló   Segon cognom:   Cardona

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Relacions exteriors
    · Infància, família i gent gran
    · Comerç i consum
    · Educació i formació
    · Turisme
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Administració i serveis públics
    · Esports i lleure
    · Treball o ocupació
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Participació i ciutadania
    · Economia i sector financer
    · Habitatge
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Mobilitat i transport
    · Cultura
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Informació i comunicació
    · Emergències i seguretat
    · Empresa i competència
    · Salut
    · Indústria i energia
    · Justícia

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Public Affairs Experts declara així mateix sotmetres voluntàriament al codi de conducta de l'European Public Affairs Consultancies' Association (EPACA)


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Representació dels nostres clients mitjançant un diàleg obert, permanent i transparent amb els responsables i càrrecs públics, per la defensa dels seus interessos corporatius i la preservació de l'interès públic.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Totes les vies subjectes a dret i, més específicament, les concretades a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Informar d'un mode transparent als responsables i càrrecs públics per a poder comptar amb la major informació possible a l'hora de prendre decissions d'interès públic.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Determinades en cada cas a l'interès corporatiu o del client representat


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Contractes:
    Departament de Territori i Sostenibilitat   Import:   17.000,00 €
    Entitats de dret públic   Import:   36.815,00 €
 
        Import Total:   53.815,00

Dades financeres per grups de Categoria I
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum anual de negoci per activitats de representació en euros:   >= 100.000 € i <= 499.999 €€
 
Relació dels clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
 
  Sense clients (activitats pròpies)
  Informació complementària:
 


Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
03/10/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
presentació empresa
11/01/2019 09:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Reunió
Presentació i presa de contacte
25/05/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Secretari de Transparència i Govern Obert

Reunió
Regulació dels grups d'interès
21/04/2017 00:00:00
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Secretari d'Habitatge i Millora Urbana

Reunió
Habitatge
08/03/2017 00:59:00
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Secretari d'Habitatge i Millora Urbana

Reunió
Habitatge