Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundació Catalana de l'Esplai
Número identificador:   90   Data d'alta:   07/18/2016 13:32:01
Número d'inscripció a registres externs:   983   Data d'inscripció a registres externs:   05/16/1996 00:00:00
Registre extern:   Registre de Fundacions
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   https://fundesplai.org   Adreça electrònica:   secretaria@fundesplai.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 06/07/2023
Data límit per a la propera actualització: 07/06/2024

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   del Riu Anoia   Número:   42-54
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08820   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Baix Llobregat   Municipi:   Prat de Llobregat (El)

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Fundació Catalana de l'Esplai
 
  Representant
  Nom:   Cristina   Primer cognom:   Rodríguez   Segon cognom:   Portillo

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Infància, família i gent gran
    · Relacions exteriors
    · Informació i comunicació
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Inclusió i benestar social
    · Esports i lleure
    · Llengua i identitat
    · Economia i sector financer
    · Administració i serveis públics
    · Emergències i seguretat
    · Participació i ciutadania
    · Joventut
    · Treball o ocupació
    · Turisme
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Educació i formació
    · Mobilitat i transport
    · Habitatge
    · Indústria i energia
    · Comerç i consum
    · Justícia
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Salut
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Cultura
    · Empresa i competència
    · Territori, urbanisme i paisatge

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
La Fundació Catalana de l¿Esplai orienta els seus objectius amb 4 valors de la persona i 5 de l¿organització. En relació amb l¿activitat com a grup d¿interès, destaquem els següents:
Iniciativa, per fomentar la participació i l¿autonomia personal i esforç individual i col·lectiu per desenvolupar una ciutadania activa i responsable
Independència. Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional, ni submissió a cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Polítiques de joventut, drets dels infants, protecció dels menors i de les seves famílies, educació i extraescolars, menjadors escolars, activitats de lleure, inserció social, inserció laboral de joves i de col·lectius desfavorits, contractació i concertació pública de serveis a les persones, formació contínua, convenis de sector, suport al tercer sector, mediambient i sostenibilitat, i totes les que es relacionin amb els objectius fundacionals de l'entitat.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Entrevistes, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Participar, tant a petició de la nostra entitat com a petició de l'Administració Pública i segons les necessitats de cada moment.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Volem participar en totes aquelles consultes relacionades amb el nostre àmbit d'actuació, i en en les què se'ns demani opinió.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2022    fins a   12/31/2022
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Consorcis   Import:   410.675,78 €
    Departament de Justícia   Import:   7.422,32 €
    Organismes autònoms   Import:   2.921.503,85 €
    Altres   Import:   1.627.675,14 €
    Departament de Cultura   Import:   7.921,00 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   2.649.685,61 €
    Departament de Salut   Import:   69.000,00 €
  Contractes:
    Consorcis   Import:   3.402.437,94 €
    Organismes autònoms   Import:   5.522,50 €
    Altres   Import:   9.951.441,69 €
    Departament d'Ensenyament   Import:   7.864.831,12 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   1.329.916,43 €
 
        Import Total:   30.248.033,38

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 61.638.325,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 18.668.916,55
    Altres fonts   Import: 11.579.116,83
  Fonts privades:   Import: 31.390.291,62
 
    Import Total: 61.638.325,00 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
15/03/2022 10:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Acte
Visita institucional
24/02/2022 16:30:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Reunió
Bretxa Digital
31/05/2022 19:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Assistència a la conferència del Síndic de Greuges "L'Estat dels Drets"
26/05/2022 18:30:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Acte
Fòrum Drets Digitals
20/11/2021 11:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Acte
Assistència inauguració exposició "Menja, Actua, Impacta" de Fundesplai
30/01/2023 11:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjadors escolars
09/02/2023 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjadors Escolars També assisteixen: - Sr. Francesc Vidal, representant de Comertel - Sr. Oriol Carbonell, representant de 7itria
20/11/2021 11:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Acte
Assistència a l'acte d'inauguració de l'exposició "Menja. Actua. Impacta" i de l'ampliacio de CENTRE ESPLAI.
04/03/2023 13:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Cloenda de la XXVI Assemblea de la Federació.
02/02/2022 14:30:00
Departament de Drets Socials
directora general d'Acció Cívica i Comunitària

Acte
Simposi: "Cap a on va l'educació en el temps de lleure?" en el marc del 17è Congrés Nacional d'Educació
14/02/2021 11:00:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet de la Consellera

Reunió
Informació fons europeus next generation
22/04/2022 14:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Acte
Visita instal·lacions Fundació Catalana de l'Esplai
30/03/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Informació Comissió de Polítiques de FUNDESPLAI
19/05/2022 12:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Taula d'Emergència Social
31/05/2022 17:15:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Fòrum indicacions geogràfiques. Un valor ocult del territori
02/06/2022 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari general d'Empresa i Treball

Acte
assistència acte organitzat per l'entitat i intercanvi impressions
08/09/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

Reunió
Preparació jornada cogovernança de l'alimentació.
31/05/2022 17:15:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a Barcelona

Acte
Cloenda «Fòrum Indicacions geogràfiques, un valor ocult del territori. Menja’t l’origen»
29/10/2021 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
directora general de Turisme

Reunió
Projectes
07/06/2022 11:00:00
Departament d'Educació
secretària de Transformació Educativa

Reunió
Presentació del projecte Hedera
15/11/2022 13:25:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Recepció Fundesplai pel projecte 'Demà jove'
11/10/2021 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Barcelona

Reunió
Visita consellera seu Fundesplai - El Prat de Llobregat
01/03/2022 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
- Presentació entitat - Reptes educatius actuals en el marc escolar (nou Decret de menjador, monitoratge de suport a les NESE, programes d’innovació).
07/06/2022 11:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Projecte Hedera.
07/07/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Acte
II Simposi Aprenentatge Servei i Servei Comunitari ambiental
19/12/2022 11:30:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Acte
Trobada-Colònies per a infants, joves i famílies d'Ucraïna vinculades al programa Temps per Cures Ucraïna.
26/01/2023 16:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació (e.f.)

Reunió
Presentació calendari convocatòries SOC, incidències FOAP, incidències Treball i Formació, problemes amb les oficines de treball, inserció, estratègies territorials
20/04/2022 12:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Reunió
Tractar temes d'interès comú
16/02/2023 12:30:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Reunió
Explorar nous camins de col·laboració
22/05/2019 16:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura

Reunió
Presentació projecte de l'entitat
14/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Fundacions i associacions. Presentació Entitat
09/05/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Projecte El Prat
27/09/2018 00:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Reunió
Presentació projectes
18/04/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
XARXANET
12/05/2019 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
33a edició de la Festa de l'Esplai
16/11/2018 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Acte
Representació institucional del Director general en la visita de l'Honorable Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a Centre Esplai
13/11/2018 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Acte
Representació institucional i intervenció del Director general en la convocatòria de l'acte ERASMUS PLUS 2018 en la setmana pels drets de la joventut 2018
23/02/2019 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Acte
Representació institucional i intervenció del Director general en el Plenari de l’AGOfedesplai19, el qual aplega les entitats de la Federació Catalana de l'Esplai en una jornada de participació i formació per als equips educatius dels esplais.
12/05/2019 01:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Acte
33a. Edició de la festa de l'Esplai
09/05/2019 09:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Projecte El Prat.
30/05/2019 15:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Entrevista Fundesplai
29/05/2019 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Visita alberg FundaEsplai
29/05/2019 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Visita projecte AMA, Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
06/03/2019 11:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Presentació d'un projecte per a infants i joves que migren sols
12/09/2019 14:30:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Reunió
Dinar de treball
04/10/2019 14:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Acte
Visita instal.lacions
24/07/2018 15:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació
27/06/2017 00:00:00
Departament d'Ensenyament
Consellera d'Ensenyament

Acte
Cloenda reunió Consell Assessor
09/06/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Educació en el lleure d'infants, de joves i d' adults.
08/05/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Reunió
Visita a la 31a edició de la Festa Esplai. Parc Nou del Prat de Llobregat
04/04/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Projectes immigració i refugi
28/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Reunió
S'aclareixen conceptes de la COSPE
03/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Estructuració econòmica
30/11/2018 00:59:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Visita a la seu de la Fundació Catalana de l'Esplai
21/02/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Subvenció COSPE i IRPF
30/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector del voluntariat català
09/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector del voluntariat català.
14/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de Lleure - Infància
30/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector del voluntariat.
12/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president Torra amb el sector del voluntariat
14/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Lleure
11/05/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Activitats lleure educatiu 2020
17/12/2021 15:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Taula d'Emergència Social
16/12/2021 18:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
II Cimera pel Català
30/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió president de la Generalitat amb el sector del voluntariat català, acompanyament al MHP.
14/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de LLeure, acompanyament MHP.
12/06/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Voluntariat, acompanyament MHP.
09/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica sector Voluntariat, acompanyament MHP.
30/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica Sector Voluntariat, acompanyament MHP.
17/09/2021 13:30:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Visita- dinar instal.lacións FUNDESPLAI
19/09/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Acte
Inauguració curs Fundesplai
25/11/2021 00:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
- Espai Migdia - Formació monitoratge
05/10/2021 13:45:00
Departament de Drets Socials
directora general d'Acció Cívica i Comunitària

Acte
Col.loqui amb entitats i empresaris de la zona. Entrevista al Canal Taronja
28/10/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Comissió seguiment Acord Catalunya Social, reunió junt amb Francesc Iglesies, Secretari d’Afers Socials i Famílies i Bernat Valls, Director General d’Acció Cívica
12/11/2020 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Continuació reunió Decret de mesures urgents de suport al sector del lleure
11/10/2021 17:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Visita instal·lacions de l' Alberg.
09/12/2020 10:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
participació econòmica projecte DEMA
29/10/2020 09:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Projecte Museu del Demà.
15/01/2021 10:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Visita de les instal·lacions a la seu de la Fundació Catalana de l'Esplai.
22/10/2020 09:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM)
29/09/2020 17:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM)
31/07/2020 11:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM)
08/09/2020 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM)
14/01/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
PATRONALS MENJADORS ESCOLARS: INICI CURS 20-21 També varen assistir-hi representants de: - COMERTEL - HOSTESA - 7ITRIA,SA
18/01/2021 16:30:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Acte
Visita Fundació Catalana de l'Esplai
17/11/2020 09:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Possible col·laboració amb la Fundació.
08/09/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM)
31/07/2020 11:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Reunió
CRAM
01/03/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Acte
1a pedra obres ampliació de Centre d'Esplai i del Parc de l'aigua - Fundesplai
27/12/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Presentació projecte
08/02/2021 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Centre de recuperació d'amfibis marins.
16/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general de la Inspecció de Treball

Reunió
Presentació del projecte "Joves amb valor"
09/03/2021 18:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Planificació de les activitats de lleure educatiu
25/03/2021 12:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Seguiment projecte CRAM.
26/03/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Reunió
Projecte colònies nens amb pares hospitalitzats
14/01/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Presentació de l'exposició "Menja, Actua, Impacta" i nous projectes
08/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Visita activitats casa de colònies
07/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Estat dels contractes vigents
28/06/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general de la Inspecció de Treball

Reunió
Presentació del projecte "Joves amb valor"
16/11/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Visita Centre de la Fundació Catalana de l'Esplai, FUNDESPLAI.
08/02/2019 16:19:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Joventut

Reunió
Presentar entitat i projectes a la directora general
23/10/2019 10:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Museu del Demà.
26/07/2019 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Projecte el Prat
17/11/2021 16:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Acte
Polítiques actives. Formació Professional Dual.
20/11/2021 11:30:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Inauguració de l'exposició "Menja, Actua, Impacta"
18/11/2021 08:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Recepció comitiva d'Anàpñolis, del Brasil, i Fundesplai
07/09/2021 12:06:00
Departament de Drets Socials
director general de Joventut

Reunió
Presentació de l'entitat al Director General de Joventut
11/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Reunió i visita a la seu de la Fundació al Prat de Llobregat
05/11/2019 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Fundesplai
21/10/2021 00:01:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari general d'Empresa i Treball

Reunió
Presentació programes formatius ocupacionals
15/03/2023 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Presentació de l'oficina tècnica dels projectes de dinamització, coordinació i promoció dels CETS i EI
25/10/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Presentació d’un projecte
23/02/2023 12:30:00
Departament de Drets Socials
director general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Col·laboració amb la DGACC
12/01/2023 11:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Responsable de Coordinació Directiva del SOC

Reunió
Jornada YOPEVA: Workshop Internacional Projeccions DEMÀJOVES. Polítiques actives d'ocupació.
12/01/2023 11:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Jornada YOPEVA: Workshop Internacional Projeccions DEMÀJOVES. Polítiques actives d'ocupació.
16/11/2022 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Acte
Polítiques actives d'ocupacio
25/01/2023 14:00:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari general d'Empresa i Treball

Reunió
Perspectives de futur en FUNDESPLAI
21/10/2021 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Visita de les instal·lacions al Prat.
07/05/2023 13:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Assistència a la 35ena Festa de l'Esplai .
20/11/2021 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Acte
Acte inauguració de l'exposició "Menja. Actua. Impacta" i de l'ampliació de CENTRE ESPLAI
07/05/2023 12:00:00
Departament de Drets Socials
director general d'Acció Cívica i Comunitària

Acte
35a edició de la “Festa Esplai. Fem possible un món millor”
30/06/2023 14:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Col.laboracions
13/07/2023 09:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Projectes, col.laboracions, COSPE
16/01/2024 16:00:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Seguiment de temes de joventut
07/05/2023 12:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs

Acte
Fundesplai - 35a edició de la “Festa Esplai. Fem possible un món millor”
16/11/2022 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Acte
Assistència a la presentació del Dema Jove i intervenció en una Taula Rodona sobre "Accions per a la inclusió i l'ocupació dels joves"
12/06/2023 13:00:00
Departament de la Presidència
cap de l'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal

Reunió
Presentació del Disseny del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal.
06/11/2023 12:00:00
Departament de la Presidència
delegat/ada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona.

Reunió
Constitució de la Taula Territorial de l'Aigua a la vegueria de Barcelona
24/04/2023 14:30:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Acte
Inauguració del 1r Congrés Català del Treball