Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)
Número identificador:   896   Data d'alta:   11/09/2016 18:07:17
Número d'inscripció a registres externs:   22   Data d'inscripció a registres externs:   04/27/1979 00:00:00
Registre extern:   Registre de Barcelona de la Direcció General de Dret i d'Ent
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.fesoca.org/   Adreça electrònica:   fesoca@fesoca.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/08/2016
Data límit per a la propera actualització: 11/08/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Representa al col·lectiu de persones sordes de Catalunya i a les seves associacions afiliades, oferint programes i serveis de diferent índole. Els objectius recollits en els estatuts es basen en la representació i defensa dels drets de les persones sordes per aconseguir la seva inclusió a la societa

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Pere Vergés   Número:   1
Bloc:     Pis:   7   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08020   Telèfon:   932781842
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Federació de Persones Sordes de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Antonio   Primer cognom:   Martínez   Segon cognom:   Álvarez

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Cultura
    · Administració i serveis públics
    · Salut
    · Informació i comunicació
    · Educació i formació
    · Participació i ciutadania
    · Justícia
    · Infància, família i gent gran
    · Inclusió i benestar social
    · Emergències i seguretat
    · Joventut
    · Llengua i identitat
    · Treball o ocupacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Manteniment dels contactes i interlocució amb diferents institucions, públiques i privades en representació del col·lectiu per fer visible les necessitats del col·lectiu. Impulsar el ple accés de les persones sordes a tots els nivells del sistema educatiu, fomentant el bilingüisme - biculturalisme, promoure l'accés a la formació i l'ocupació, fomentar l'autonomia i la independència de les persones sordes eliminant les barreres de comunicació i promovent la accessibilitat. Representar a nivell autonòmic a les associacions que integren l¿entitat, treballant de forma coordinada amb elles i de forma cooperativa i corresponsable per millorar la qualitat de vida de les persones sordes en general. Treballar per aconseguir el desenvolupament adequat de la Llei de la Llengua de Signes Catalana (LSC). Impulsant la seva investigació, difusió i el procés de normalització lingüística de la LSC promoure el coneixement i vetllant pel correcte ús d'aquesta llengua. Representació i defensa dels drets de les associacions membres i de totes les persones sordes en general per aconseguir la seva plena participació i integració en la societat actual.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Des de l'entitat es durà a terme assessorament,reunions, audiències, difusió de cartes, elaboració de materials, organització d'actes i activitats, etc., tant de forma oral com escrita (i en llengua de signes catalana), a través de les diverses formes i mitjans dels que disposa l'entitat (correu postal, electrònic, de forma presencial, ...) i normalment, de forma directa, encara que si s'escau, també es podrà realitzar de forma indirecta.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Tota la tasca d'incidència política i social que es desenvolupa des de FESOCA, respon a les finalitats de defensar els drets de les persones sordes i lluitar per l'eliminicació de barreres de comunicació, alhora que pretén enfortir el teixit associatiu que la conforma i sense la qual no tindria sentit l¿existència de l¿entitat.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Des de la FESOCA participem en totes aquelles normatives relacionades amb l'àmbit de l¿accessibilitat comunicativa, dels serveis socials i d'atenció a les persones amb discapacitat, així com en aquelles que tinguin a veure amb el foment del Tercer Sector. Pel que l'entitat respon a totes les demandes de participació que li faci arribar l'administració pública, per tal d'assolir els objectius pels quals es regeix. Durant l'últim periode les contribucions més destacades han versat en l'elaboració de la Llei 17/2010 de la LSC i en les possibles futures lleis o normatives en funció de les circunstàncies socials que se'ns derivin, així com en l'elaboració de propostes del projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació i en la Llei d¿Accessibilitat, entre d'altres.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   53.708,75 €
    Departament de Salut   Import:   22.800,00 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   449.960,00 €
  Contractes:
    Departament de Justícia   Import:   14.194,06 €
 
        Import Total:   540.662,81

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 868.290,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 519.445,00
    Altres fonts   Import: 211.800,00
  Fonts privades:   Import: 137.045,00
 
    Import Total: 868.290,00 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
13/03/2023 13:00:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
subdirectora general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica (e.f.)

Reunió
Mesures de suport a la capacitat jurídica
10/11/2022 10:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes

Reunió
Manca d’un punt especialitzat en l’atenció a les dones víctimes de violències que són sordes.
23/12/2022 10:20:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Tracte invisibilitzador de la LSC
21/10/2021 12:00:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Línies d'actuació en la llengua de signes catalana per al col·lectiu de persones sordes
02/02/2023 12:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Joventut

Reunió
Parlar dels seus projectes.
18/11/2021 12:00:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Situació de l'Exposició de la LSC
25/07/2018 00:00:00
Departament d'Ensenyament
conseller d'Ensenyament

Reunió
Alumnat sord.
28/01/2020 11:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Continuïtat dels serveis que s’ofereixen a totes les persones sordes de Catalunya
30/07/2018 00:00:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Reunió
Presentació dels projectes de la Federació
29/09/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Obertura de la Celebració del Dia Internacional de les Persones Sordes
01/06/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
nou projecte
14/03/2019 12:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general d'Atenció Ciutadana

Reunió
Accessibilitat.
15/05/2019 12:35:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió amb el president de l'entitat per temes del sector
16/01/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
analitzar els projectes i veure si hi ha recorregut, acompanyant SASiF
29/06/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Protecció Social

Acte
actes de celebració del 40è Aniversari de la FESOCA
02/04/2019 11:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Presentació de la plataforma SVisual. Se'ls posarà en contacte amb Fundació TIC Salut i amb el SEM.
04/12/2018 10:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Antecedents de l'entitat. Subvencions rebudes. Aplicació de la Llei d'Accessibilitat i de la Llengua de signes. Presentació d'un servei de vídeo-interpretació en llengua de signes SVisual.
28/03/2017 00:59:00
Departament d'Ensenyament
Consellera d'Ensenyament

Reunió
Llenguatge de signes
28/03/2017 00:59:00
Departament d'Ensenyament
Directora general d'Educació Infantil i Primària

Reunió
Llenguatge de signes
15/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat - COCARMI.
10/06/2021 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o transtorns de la salut mental
13/04/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
ENTITATS DISCAPACITATS - COVID19
06/04/2020 13:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió entitats discapacitats - Covid19
30/03/2020 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
ENTITATS DISCAPACITATS - situació actual
03/06/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
15/06/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
19/05/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
27/04/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Entitats discapacitats - Covid19
15/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament en relació a les persones amb discapacitat
11/05/2020 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Entitats discapacitats- Covid19
04/05/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Entitats discapacitats- Covid19
20/04/2020 13:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Entitats discapacitat - Covid19
18/07/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Constitució de la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitats
26/03/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
La federació exposa la situació econòmica de l'entitat, els serveis que duen a terme i les necessitats comunicatives de les persones que componen l'associació
16/07/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Discapacitats
16/01/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Coordinar una reunió amb l’equip tècnic corresponent per estudiar la possibilitat de realitzar un contracte de serveis per a part dels serveis de la Federació (com és el servei d’intèrprets de llengua de signes) per a no dependre tota l’entitat de la subvenció de la línia G.
22/09/2020 17:24:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Subvencions. Problemes de comunicació en l'accés al Sistema de Salut. L'atenció telefònica no s'ha adaptat al sistema de videoconferències, altres canals tampoc.
31/08/2021 17:30:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
La secretària d'Afers Socials i Famílies, acompanya a l'Honorable Consellera a reunió amb FESOCA - Diversos temes
31/08/2021 17:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Presentació de la FESOCA en tant que entitat representativa del moviment associatiu i del col·lectiu de persones sordes a Catalunya. - Agreujament de l’aïllament social de les persones sordes degut als evidents problemes de comunicació provocats per la pandèmia. - Situació econòmica critica de l’entitat degut a la retallada en la subvenció de la COSPE comunicada al juliol. Fet que reduirà encara
15/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
30/09/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Situació entitat - subvenció COSPE
23/09/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Reunió seguiment àmbit discapactitats
09/10/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Seguiment covi, sector discapacitats
21/10/2021 12:00:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Inclusió social i laboral de les persones sordes, accessibilitat als serveis públics en llengua de signes catalana (LSC), serveis d’interpretació, etc.
29/01/2019 16:00:00
Departament de Cultura
directora general de Política Lingüística

Reunió
Valoració de necessitats d'impuls de la Llengua de Signes Catalana.
26/01/2021 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Finançament
30/03/2020 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Interlocutar amb les entitats de la discapacitat, situació amb la COVID-19, l'assistència sanitària de les persones amb discapacitat (atenció als establiments col.lectius i als domicilis) i finançament del sector ( convocatòries subvencions COSPE, CETs, SIOAS,...)
06/11/2018 00:59:00
Departament de Justícia
directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Reunió
Salutació i presentació de la directora i derivació a les unitats de la Direcció General en funció de les necessitats de l'entitat.
05/11/2018 00:59:00
Departament de Justícia
secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia

Reunió
Presentació dels nous càrrecs, prestació de serveis 2018 i contracte 2019.
29/11/2018 00:59:00
Departament d'Ensenyament
conseller d'Ensenyament

Reunió
Necessitats prioritàries en l’educació bilingüe de l’alumnat sord.
06/02/2019 10:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Espais a HE La Pau. 40è Aniversari de l'Entitat
31/01/2019 16:59:00
Departament de Cultura
consellera de Cultura

Reunió
Presentació de l'entitat i dels seus projectes
21/11/2019 10:54:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general d'Atenció Ciutadana

Reunió
- Pilot Svisual a OAC Sant Honorat (i pensar possibilitat ampliació a Districte Administratiu)
08/02/2022 10:00:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Tractar els temes relacionats amb la qualitat de vida i l’accés de les persones sordes a l’àmbit de la salut, els tràmits, recursos i subvencions per a entitats per garantir l’accessibilitat comunicativa de les persones sordes a l’àmbit de la salut, etc..
31/08/2021 17:30:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Accessibilitat a la informació i a la comunicació per mitjà de la LSC, la figura de l'intèrpret i treballar conjuntament
11/01/2022 11:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
directora general de Societat Digital

Reunió
Presentació institucional
10/06/2021 12:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Reunió amb diferents entitats del Tercer Sector, juntament amb la DGSOC per analitzar la situació del sector
13/03/2023 13:00:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
secretària per a l'Administració de Justícia

Reunió
Mesures de suport a la capacitat jurídica
20/03/2023 09:00:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Pacte Nacional per la Llengua
22/03/2023 11:00:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Reunió
Llengua de signes catalana a la Llei de l'Audiovisual de Catalunya
14/03/2022 12:00:00
Departament d'Educació
directora general de Professorat i Personal de Centres Públics

Reunió
Aclarir incògnites que tenen en relació al perfil professional de professor sord i poder desencallar la situació en la que es troba el col·lectiu.
15/01/2024 10:00:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Reunió
Temes competents al nostre departament que afecten el col·lectiu
09/01/2024 17:45:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
CODISCAT - Consell de la Discapacitat de Catalunya.
16/05/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Situació actual de la federació. Projectes i subvencions
14/06/2023 13:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme

Reunió
Possibilitat de reconeixement dels cursos de llengua de signes en el mòdul A
16/05/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet del Conseller de Drets Socials

Reunió
Presentació de projectes i col·laboracions
02/06/2023 10:30:00
Departament d'Interior
directora general de Protecció Civil

Reunió
la directora assisteix a la reunió convocada pel conseller d'Interior atès que tracten temes relacionats amb la Protecció Civil
25/07/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
la sustentació dels serveis essencials que ofereix la nostra entitat, actualment a través de la línia G de la Subvenció per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials (COSPE).
27/03/2024 10:00:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Planificació accions
04/01/2024 10:30:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Addenda de la Llengua de Signes Catalana al Pacte Nacional per la Llengua
29/05/2023 11:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Reunió
Diversos temes sobre serveis sanitaris públics que afecten el col·lectiu de persones sordes de Catalunya.
09/02/2024 12:30:00
Departament de Cultura
Secretari de Política Lingüística

Reunió
Proposta sobre accions i foment de la Llengua de Signes Catalana
01/02/2024 13:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Sustentació dels serveis, acompanyant al conseller.
25/01/2024 16:30:00
Departament d'Educació
consellera d'Educació

Reunió
Normativa sobre educació inclusiva i grau de compliment. Col·lectiu de docents sords de LSC. Privació lingüística
01/02/2024 13:00:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet del Conseller de Drets Socials

Reunió
Sustentació de serveis
26/04/2024 18:00:00
Departament de Cultura
subdirectora general de Política Lingüística

Acte
45è Aniversari de la FESOCA
11/04/2024 09:30:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
2a reunió de Cartera de Serveis - Taula tècnica sectorial - Discapacitat
14/02/2024 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Cartera de Serveis - Taula Tècnica Sectorial Discapacitat
01/03/2024 13:34:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Directora del Centre de Mediació de Catalunya

Reunió
Col·laboració entre el Centre de Mediació de Catalunya i l'entitat