Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Número identificador:   844   Data d'alta:   11/04/2016 12:00:51
Número d'inscripció a registres externs:   2   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Registre de Col·legis Professionals
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   https://www.apabcn.cat   Adreça electrònica:   secretaria@apabcn.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/25/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/25/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Ordenar, representar, defensar i posicionar la professió de l'arquitectura tècnica, en interès dels col·legiats i col·legiades i de la societat. Ser un referent en l'àmbit de l'edificació. Prestar serveis als col·legiats i a la professió.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   del Bon Pastor   Número:   5
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08021   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
 
  Representant
  Nom:   Jordi   Primer cognom:   Gosalves   Segon cognom:   López

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Empresa i competència
    · Emergències i seguretat
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Treball o ocupació
    · Habitatge
    · Educació i formació
    · Territori, urbanisme i paisatgeInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Normatives i polítiques relacionades amb els àmbits col·legial/professional; de l'edificació/construcció/urbanisme/territori/medi ambient; acadèmic/universitari/formació.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Normatives i polítiques relacionades amb els àmbits col·legial/professional; de l'edificació/construcció/urbanisme/territori/medi ambient; acadèmic/universitari/formació.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Participar aportant millores i propostes normatives; facilitar l'exercici professional dels arquitectes tècnics, vetllant perquè s'adeqüe als interesos de la societat.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Normatives i polítiques relacionades amb els àmbits col·legial/professional; de l'edificació/construcció/urbanisme/territori/medi ambient; acadèmic/universitari/formació.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   5.071.617,00 €€€