Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
Número identificador:   822   Data d'alta:   11/03/2016 14:54:54
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.cambrabcn.org/   Adreça electrònica:   direccio@cambrabcn.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/25/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/25/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La representació, el foment i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació i la prestació de serveis a les empreses

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   Diagonal   Número:   452
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08006   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Xavier   Primer cognom:   Carbonell   Segon cognom:   i Roura
  Càrrec:   Director Gerent

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Cultura
    · Educació i formació
    · Emergències i seguretat
    · Economia i sector financer
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Comerç i consum
    · Salut
    · Justícia
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Habitatge
    · Treball o ocupació
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Empresa i competència
    · Inclusió i benestar social
    · Mobilitat i transport
    · Turisme
    · Indústria i energia
    · Administració i serveis públics
    · Llengua i identitat
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Relacions exteriorsInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Cambres de Comerç, defensa dels interessos generals del Comerç, la indústria, els serveis i la navegació.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audències amb autoritats i empleats públics
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  La representació, el foment i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació i la prestació de serveis a les empreses
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Les que es considerin en cada cas més adients per a la representació, el foment i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació i la prestació de serveis a les empreses


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Convenis:
    Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   Import:   27.000,00 €
    Agències   Import:   15.530,00 €
    Departament de Territori i Sostenibilitat   Import:   56.848,00 €
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   607.385,00 €
 
        Import Total:   706.763,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1,00 €€€