Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Justícia i Pau
Número identificador:   693   Data d'alta:   10/18/2016 11:44:41
Número d'inscripció a registres externs:   14673   Data d'inscripció a registres externs:   06/07/1988 00:00:00
Registre extern:   Ministerio de Justicia
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.justiciaipau.org   Adreça electrònica:   direccio@justiciaipau.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/16/2017
Data límit per a la propera actualització: 10/18/2018

Àmbits de registre
 
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Roger de Llúria   Número:   126
Bloc:     Pis:   3   Escala:     Porta:   1
Codi postal:   08037   Telèfon:   933176177
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Eduard   Primer cognom:   Ibáñez   Segon cognom:   Pulido
  Càrrec:  

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Salut
    · Infància, família i gent gran
    · Educació i formació
    · Joventut
    · Informació i comunicació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Administració i serveis públics
    · Emergències i seguretat
    · Inclusió i benestar social
    · Treball o ocupació
    · Participació i ciutadania
    · Indústria i energia
    · Economia i sector financer
    · Justícia
    · Habitatge
    · Llengua i identitat
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Relacions exteriors
    · Comerç i consum

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Codi Ètic de les Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament
Codi Ètic de les Associacions de Barcelona


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  - Polítiques en matèria de protecció dels drets Humans. Entre d'altres: Drets humans persones migrants; drets persones empresonades; prevenció de la tortura i tractes degradants; abolició ús pistoles elèctriques i fusells de bales de goma o similars per part dels cossos policials. Promoció dels drets socials, en particular el dret a un treball digne i el dret a un habitatge digne. Promoció dels drets de la infància. - Regulació responsabilitat dels importadors de minerals usats en la fabricació de aparells electrònics, en vistes a l'impacte social i ambiental de la seva extracció. - Proposta Observatori activitat exterior empreses catalanes transnacionals. - Propostes en matèria de política penitenciària en favor de la reinserció social. - Propostes en matèria de política migratòria, integració social i acollida de migrants i refugiats. - Propostes en matèria de polítiques d'habitatge; fons social d'habitatge de lloguer; regulació sobre desnonaments. - Polítiques en matèria de cooperació al desenvolupament; participació en elaboració de plans directors de cooperació. - Polítiques d'infància i contra la pobresa infantil. - Polítiques socials en general i de protecció de col·lectius en risc d'exclusió. Proposta de renda mínima garantida (ILP). - Defensa del dret a la lliure determinació del poble de Catalunya-Pacte pel Dret a decidir. - Polítiques en matèria de protecció de la llibertat religiosa, respecte a la diversitat i la col·laboració de l'administració amb les confessions religioses. - Polítiques en favor del desarmament, regulació del comerç d'armes i reducció de la despesa militar. - Promoció de les iniciatives en favor del consum responsable, comerç just i les finances ètiques - Altres propostes en matèria de protecció dels drets humans, la pau i el medi ambient.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Entrevistes i comunicació amb els representants dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, amb els diputats catalans al Congrés i Senat i amb eurodiputats catalans. Compareixences a petició de comissions i grups de treball del Parlament, a fi de traslladar les nostres propostes. Entrevistes i comunicació amb el president de la Generalitat, consellers i directors generals en determinades àrees de la Generalitat (entre d'altres DG Policia, DG Serveis Penitenciaris, Secretaria per la Immigració, DG Cooperació, DG Relacions Laborals, DG Afers Religiosos, DG Acció Multilateral...), a fi de traslladar i informar de les nostres propostes i preocupacions.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  L'objecte de les comunicacions es correspon exactament amb les diferents propostes nromatives i polítiques esmentades més amunt.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  En la majoria de temàtiques esmentades esperem fer contribucions i aportacions, en especial en relació a: Fons Social d'Habitatge de Lloguer, ILP Renda Mínima Garantida, Observatori activitat exterior empreses catalanes, Grup d'estudi Parlament sobre pistoles elèctriques, Grup d'Estudi sobre el Règim Penitenciari Primer Grau, Plans Directors de Cooperació, etc. Compareixences parlamentàries, quan siguin sol·licitades pels grups, sobre les temàtiques esmentades. Altres consultes.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2016    fins a   12/31/2016
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Agències   Import:   45.700,00 ¤
    Altres   Import:   7.647,20 ¤
    Departament de Justícia   Import:   6.000,00 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   14.400,00 ¤
 
        Import Total:   73.747,20 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 154.973,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 73.747,20 ¤
    Altres fonts   Import: 16.921,85 ¤
  Fonts privades:   Import: 5.040,00 ¤
 
    Import Total: 95.709,05 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
29/06/2022 18:30:00
Departament de Justícia
directora general d'Afers Religiosos

Acte
Setmana per la Pau Arcadi Oliveras "La Pau del Cor".
27/06/2022 18:30:00
Departament de Justícia
directora general d'Afers Religiosos

Acte
Inici de la presentació de la Setmana per la Pau Arcadi Oliveras.
10/01/2022 10:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans

Reunió
Acostament i detall dels projectes programats per l'entitat.
26/04/2022 10:00:00
Departament de Justícia
secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima

Reunió
Col·laboració amb l'entitat.
21/12/2022 12:30:00
Departament de la Presidència
director general d'Afers Religiosos

Reunió
Reunió per presentar-se com a entitat religiosa.
20/01/2023 15:00:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
consellera de Justícia, Drets i Memòria

Reunió
Presentació del projecte de l'entitat
20/01/2023 15:00:00
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Cap del Gabinet de la Consellera de Justícia, Drets i Memòria

Reunió
Presentació del projecte de l'entitat
23/07/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Immigració i Refugi
24/10/2018 00:00:00
Departament de Justícia
director general d'Afers Religiosos

Reunió
Presentació de projectes.
15/02/2017 00:59:00
Departament de Justícia
Director general de Serveis Penitenciaris

Reunió
Reordenació del sistema penitenciari de Barcelona
15/02/2017 00:59:00
Departament de Justícia
Conseller de Justícia

Reunió
Reordenació del sistema penitenciari de Barcelona
06/10/2020 19:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Celebració de la Jornada Mundial pel Treball Decent amb el lema "Feina i Covid: Triem un altre Camí "
28/09/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Acte
Acte Inauguració 50è aniversari Justícia i Pau
01/06/2023 19:00:00
Departament de la Presidència
director general d'Afers Religiosos

Acte
Trobada amb joves de diferents religions i conviccions per parlar de "Art, Natura i Espiritualitat. Joves de diferents creences en diàleg"
10/05/2023 19:00:00
Departament de la Presidència
director general d'Afers Religiosos

Acte
Celebració de l'acte de la Pau del Cor a la plaça Sant Jaume de Barcelona.