Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Lafede.cat Federació d'Organitzacions Per a la Justícia Global
Número identificador:   620   Data d'alta:   10/10/2016 10:03:25
Número d'inscripció a registres externs:   640   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Registre d'Associacions de la Generalitat Catalunya
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   https://www.lafede.cat   Adreça electrònica:   federacio@lafede.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 09/26/2016
Data límit per a la propera actualització: 09/26/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Lafede.cat ¿ organitzacions per a la justícia global és una federació que aplega a 114 entitats de pau, drets humans i desenvolupament. Promou l¿acció col·lectiva de les entitats afiliades, i treballa per la justícia social i l¿eradicació de les desigualtats a tot arreu.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Tàpies   Número:   1-3
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08001   Telèfon:   934422835
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Lafede.cat Federació d'Organitzacions Per a la Justicia Global
 
  Representant
  Nom:   Miriam   Primer cognom:   Acebillo   Segon cognom:   Baqué

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Relacions exteriors
    · Participació i ciutadania
    · Inclusió i benestar social
    · Cooperació i ajut humanitari

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
La transparència funcional, administrativa i financera,que s¿ha de reflectir en la vida interna i en la projecció externa de l¿entitat
La independència, que es basa a fer compatibles el dret legítim d¿accedir a fons públics i l¿autonomia en la presa de decisions, sigui envers les administracions públiques o altres finançadors.
facilitar informació periòdica sobre les línies d¿actuació,els programes, els objectius, la quantitat i la forma d¿obtenir recursos, la utilització dels fons, així com sobre la composició dels òrgans de govern.
L¿eficiència i l¿optimització de recursos, que s¿ha de reflectir en l¿ús dels mitjans i aplicar-se com un prerequisit per al desenvolupament equitatiu de tothom.
El compromís amb tota la població, tant de la societat catalana com altres, però amb una priorització envers determinats grups o persones especialment vulnerables o desafavorits


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Representar al sector de les ONG davant de la administració pública. Garantir línies d'educació i sensibilització coherents en aquests temes. Seguiment i impuls de regulacions i de les polítiques públiques sobre temes de pau, drets humans, cooperació internacional i justícia global en general. Seguiment dels fons públics en aquestes temàtiques.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Temes de pau, drets humans, cooperació i desenvolupament i altres afins a la justícia global.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Temes de pau, drets humans, cooperació i desenvolupament i altres afins a la justícia global.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Temes de pau, drets humans, cooperació i desenvolupament i altres afins a la justícia global.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 284.215,31 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Altres fonts   Import: 226.996,40
  Fonts privades:   Import: 57.218,91
 
    Import Total: 284.215,31 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
20/01/2022 09:30:00
Departament de la Presidència
directora general d'Administració Digital

Reunió
Presentació dels resultats diagnosi de diferents Adm. catalanes amb l'objectiu de simplificar i harmonitzar els procediments de convocatòries a les que opten les nostres entitats.
18/10/2021 11:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans

Reunió
Acostament dels projectes de l'entitat i la Direcció General per a la Promoció i Defensa de Drets Humans
26/04/2022 11:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans

Reunió
Resposta al programa de defensors de drets Humans.
23/02/2022 09:00:00
Departament d'Educació
secretària de Transformació Educativa

Reunió
Compartir temàtiques i reptes
03/06/2022 11:00:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
director general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Subvenció directa a Lafede.
03/06/2022 09:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
consellera d'Igualtat i Feminismes

Reunió
Visita + reunió a la seu de l'entitat per conèixer de primera mà la seva feina
18/03/2022 13:00:00
Departament d'Educació
secretària de Transformació Educativa

Reunió
Solidaritat amb Ucraïna
27/07/2022 09:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans

Acte
Jornadas DAR
04/10/2022 18:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans

Acte
Presentació manual Desobediència civil
24/10/2022 16:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
directora general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Reunió presentació i temes comuns amb la nova directora de la DGCD.
31/05/2022 13:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
- Compromís de col·laboració entre el Departament i Lafede.cat - Mapa d'espais de participació. - Impuls de l'Educació per a la justícia global
25/11/2022 15:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
consellera d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Reunió per presentar l'entitat, les diferents activitats realitzades i previstes durant el 2022 i parlar de diversos temes d'interès comú
03/06/2022 17:44:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària d'Igualtats

Reunió
visita a l'entitat
23/12/2022 16:30:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
consellera d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Reunió per parlar sobre les polítiques de cooperació.
23/12/2022 16:30:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Reunió per parlar sobre les polítiques de cooperació.
25/11/2022 15:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Reunió per presentar l'entitat, les diferents activitats realitzades i previstes per al 2022 i parlar de diversos temes d'interès comú.
10/11/2022 00:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
secretari d'Acció Exterior del Govern

Reunió
Presentació nou govern.
25/07/2018 00:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Presentar les diferents accions en defensa de la pau, els drets humans i el desenvolupament que estan duent a terme les ONG
25/07/2018 00:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
director general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Explicació de la situació.
30/04/2019 12:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Parlar del marc pressupostari del nou Pla Director de Cooperació.
12/01/2017 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Conèixer les propostes del govern relatives al Pla Director de Cooperació i de Memòria, Pau i Drets Humans
23/07/2021 12:00:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
director general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Reunió de presentació entre Lafede.cat i el director general de Cooperació al Desenvolupament per temes d'interès comú.
16/11/2021 13:00:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
consellera d'Acció Exterior i Govern Obert

Reunió
Reunió a petició de l'entitat per aprofundir i compartir les temàtiques relatives a la defensa de la pau, els drets humans i la solidaritat internacional i per conèixer les principals línies que guiaran la gestió de la cooperació.
26/09/2019 14:04:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general d'Igualtat

Reunió
Protocol d'abordatge de l'assetjament discriminatori i de les violènces sexuals en clau feminista interseccional
14/07/2020 09:20:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
director general de Participació Ciutadana

Reunió
Decidim com a plataforma de l'Escola social i solidària.
18/06/2020 10:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
director general de Participació Ciutadana

Reunió
Participació ciutadana.
16/11/2020 12:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Reunió per tractar qüestions relatives a la definició d’estratègies comunes arrel de la situació de pandèmia de la Covid-19.
09/06/2020 16:30:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea

Reunió
Acompanyant al conseller.
30/11/2021 17:00:00
Departament d'Empresa i Treball
conseller d'Empresa i Treball

Reunió
Canvi d'impressions.
16/02/2021 11:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics

Reunió
Aproximació beca Devreporter per a la divulgació dels drets civils i polítics
09/04/2021 10:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
director general de Participació Ciutadana

Reunió
Plataforma de col·laboració per a l'Economia Social i Solidària i Fira d'Economia Social de Catalunya
15/01/2019 17:29:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Parlar del proper Pla Director de la cooperació catalana, temes relatius a la defensa de la pau, els drets humans i el desenvolupament que estan duent a terme al respecte.
18/11/2019 13:57:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
director general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Reunió amb una delegació amazònica, que va ser acompanyada per la líder ambientalista, Sonia Guajajara. La delegació va ser a Barcelona el dilluns 18 de novembre, i rebuts a la seu de la Direcció General. Tractar interessos d'ambdues institucions.
30/11/2021 17:00:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari d'Empresa i Competitivitat

Reunió
Conèixer futurs projectes d'inversió de l'empresa
23/11/2022 16:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Acte
Inauguració de l'acte de balanç programa Acció>Cinema en el marc del festival Alternativa.
13/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
directora general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Estratègia a dur a terme per tal de blocar la fórmula per la consecució del 0,7. Es comenten altres temes, com el relleu generacional al sector de la cooperació.
13/04/2023 13:53:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Trobada per parlar sobre l'estratègia a dur a terme per tal de blocar la fórmula per la consecució del 0.7 i el relleu generacional en l'àmbit de la cooperació.
14/07/2023 13:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
directora general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Reunió seguiment valoració de l'instrument per a l'any 2024
13/09/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Pes de l'educació per a la justícia global en la convocatòria de subvencions, especialment a través de les principals entitats de l'associacionisme educatiu de base voluntària, entitats que son membres de Lafede.cat.
20/04/2023 09:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària de Feminismes

Reunió
Reunió per escoltar la proposta de la LAFEDE.CAT per la col·laboració amb les polítiques públiques de la Conselleria d'igualtat i Feminismes
11/07/2023 15:30:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes

Reunió
Projecte per l’erradicació de les violències masclistes
13/09/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Subvencions i projectes (COSPE)
21/03/2024 16:30:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme

Reunió
Abordar temàtiques i reptes compartits.
16/04/2024 13:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Parlar de les perspectives en l’àmbit de la cooperació.
16/04/2024 13:00:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Consellera d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Parlar de les perspectives en l'àmbit de la cooperació