Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Col-legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Número identificador:   570   Data d'alta:   10/03/2016 14:55:54
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.cetit.cat   Adreça electrònica:   gexterior@enginyerstarragona.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 09/29/2016
Data límit per a la propera actualització: 09/29/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Col·legi professional que vetlla perquè l¿actuació i l¿exercici professional dels seus col·legiats a la província de Tarragona respongui als interessos i les necessitats de la societat, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   de Roma   Número:   7
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   43005   Telèfon:  
Província:   Tarragona   Comarca:   Tarragonès   Municipi:   Tarragona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
 
  Representant
  Nom:   Anton   Primer cognom:   Escarré   Segon cognom:   Paris

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Administració i serveis públics
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Empresa i competència
    · Indústria i energia
    · Comerç i consum
    · Justícia
    · Habitatge
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Emergències i seguretat
    · Salut
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Treball o ocupació
    · Educació i formació
    · Mobilitat i transport

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
CODI DEONTOLÒGIC
Actuar de forma transparent
No generar cap situació de conflicte d¿interessos per les autoritats, els càrrecs electes i la resta d¿empleats públics


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  SERVEIS PROFESSIONALS, SEGURETAT INDUSTRIAL,URBANISME, MEDI AMBIENT I PREVENCIO RISCOS LABORALS
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Facilitar les llistes de col·legiats que puguin ser requerits per intervenir com a pèrits en els assumptes judicials Participar a les reunions de treball sol·licitats per autoritats i empleats públics per valorar aplicacions de normativa Comunicacions orals o escrites per vetllar pels drets i pel compliment dels deures i les obligacions dels col·legiats i perquè no es produeixin actes d¿intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Exercir la representació i defensa de la professió davant els tribunals de justícia, les administracions públiques, les corporacions, les institucions, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser part en tots els processos que afectin els interessos professionals i exercir el dret de petició
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Col·laborar amb l¿administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i emetre els informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratius i judicials.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   520.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
23/11/2019 19:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre

Acte
Diada de l'Enginyer, amb el conseller de Territori i Sostenibilitat