Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Tavèrnoles sostenible, SCCL
Número identificador:   4989   Data d'alta:   01/27/2023 14:00:56
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Societat cooperativa
Pàgina web:     Adreça electrònica:   tavernolessostenible@gmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 01/24/2023
Data límit per a la propera actualització: 01/24/2024

Àmbits de registre
 
  Ajuntament de Tavèrnoles
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Satisfer les necessitats energètiques de les persones sòcies consumidores i les seves famílies, mitjançant el subministament de béns i la prestació de serveis, amb la finaltat última d'aconseguir un model energètic més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d'activitat col·lectiva, sense ànim de lucre

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de l'Església   Número:   1
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08519   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Osona   Municipi:   Tavèrnoles

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Tavèrnoles Sostenible, SCCL
 
  Representant
  Nom:   Cristina   Primer cognom:   Terraza   Segon cognom:   Rovira

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Mobilitat i transport
    · Administració i serveis públics
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Inclusió i benestar social
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscosInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Treballar per una transició energètica
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 3.000,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 3.000,00
 
    Import Total: 3.000,00 €€