Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Idària, Empresa d'Inserció, SCCL
Número identificador:   4918   Data d'alta:   01/18/2023 11:05:32
Número d'inscripció a registres externs:   14184   Data d'inscripció a registres externs:   11/22/2017 00:00:00
Registre extern:   Registre General de Cooperatives de Catalunya
Tipus grup:   Societat cooperativa
Pàgina web:   https://www.idaria.cat/   Adreça electrònica:   info@idaria.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/30/2022
Data límit per a la propera actualització: 11/30/2023

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Integració laboral, la plena inserció i la defensa de persones, o col·lectius, amb dificultats especials d'integració o afectades per qualsevol classe d'exclusió social o limitació de llurs drets socials, i la satisfacció de necessitats socials no ateses, o ateses insuficientment, pel mercat.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Joan Maragall   Número:   30
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   17240   Telèfon:   972830434
Província:   Girona   Comarca:   Gironès   Municipi:   Llagostera

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Idària, Empresa d'Inserció, SCCL
 
  Representant
  Nom:   Albert   Primer cognom:   Rosa   Segon cognom:   Congost

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Inclusió i benestar social
    · Comerç i consum
    · Relacions exteriors
    · Justícia
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Treball o ocupació
    · Indústria i energia
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Cultura
    · Educació i formació
    · TurismeInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Inserció socio laboral, Llei de contractes amb l'administració, Normativa d'Empreses d'Inserció
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Inserció socio laboral, Llei de contractes amb l'administració, Normativa d'Empreses d'Inserció
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Aportar propostes i expertesa en els diferents àmbits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Inserció socio laboral, Llei de contractes amb l'administració, Normativa d'Empreses d'Inserció


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2021    fins a   12/31/2021
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Altres   Import:   3.000,00 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   97.179,36 ¤
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   214.519,38 ¤
 
        Import Total:   314.698,74 ¤

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   680.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
01/03/2023 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Acte
Tobada amb els nuclis d'Ocell de Foc