Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació d'Aviadors de la República (A.D.A.R.)
Número identificador:   387   Data d'alta:   09/14/2016 19:13:07
Número d'inscripció a registres externs:   20051   Data d'inscripció a registres externs:   09/18/1978 00:00:00
Registre extern:   Registro Nacional de Asociaciones
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   adar.secretaria@gmail.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 09/12/2016
Data límit per a la propera actualització: 09/12/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Reconèixer el paper del'Avicaió republicana durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939),defensar la seva memòria i difondre-la.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Guifré   Número:   8
Bloc:     Pis:   Baixos   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08001   Telèfon:   934425257
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Aquilino   Primer cognom:   Mata   Segon cognom:   Mier
  Càrrec:   President

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Participació i ciutadania
    · Educació i formació
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · CulturaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Donar recolzament a polítiques per la defensa de la memòria històrica i la recuperació i foment de la memòria democràtica.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
  No
 
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
  No
 


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge   Import:   3.135,00 €
 
        Import Total:   3.135,00

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 27.207,30 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 3.135,00
    Altres fonts   Import: 19.072,30
  Fonts privades:   Import: 5.000,00
 
    Import Total: 27.207,30 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
14/03/2019 13:20:00
Departament de Justícia
directora general de Memòria Democràtica

Acte
Visita al Memorial Democràtic amb motiu de l’acte d'homenatge a l’aviació republicana.
11/01/2018 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Director del Memorial Democràtic

Reunió
Presentació d'activitats.