Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Rpp Public Affairs España SLU
Número identificador:   3745   Data d'alta:   09/17/2020 13:48:53
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   06/21/2002 00:00:00
Registre extern:   BÈLGICA
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:   http://www.rpp-group.com   Adreça electrònica:   corporate.office@rpp-group.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 02/07/2023
Data límit per a la propera actualització: 02/09/2024

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
RPP és una consultoria europea especialitzada en salut que ofereix serveis de comunicació política, relacions institucionals i afers públics. RPP manté oficines a les principals capitals europees, amb el centre d'operacions a Brussel·les.

Categoria
 
Categoria:   Categoria I: Sector de serveis de consultoria i assessorament
Subcategoria:   Consultories professionals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Alcalá   Número:   54
Bloc:     Pis:   4   Escala:     Porta:   Iz
Codi postal:   28014   Telèfon:   919036007
Província:   Madrid   Comarca:     Municipi:   Madrid

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Alberto Jose   Primer cognom:   Domingo   Segon cognom:   Bayarri
  Càrrec:   Senior Account Director

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Mobilitat i transport
    · Indústria i energia
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Inclusió i benestar social
    · Salut
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Submissió al codi de conducta d'EPACA, European Public Affairs Consultancies' Association


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Pla contra el càncer, Registre de teràpies avançades, Pla de salut
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Comunicacions per mail i telèfon, reunions presencials i telemàtiques, contribucions per escrit
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Actualitat de polítiques sanitàries, serveis socials, Pla de salut, polítiques en oncologia, medicina nuclear, radiofarmàcia, teràpies avançades i medicaments dirigits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Qualsevol consulta oberta en matèries de salut i sanitat, serveis socials, plans contra el càncer, teràpies avançades i medicaments dirigits


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2021    fins a   12/31/2021
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria I
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum anual de negoci per activitats de representació en euros:   <= 99.999 ¤
 
Relació dels clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
 
  Nombre de clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
  Baxter
  Advanced Accelerator Applications
 
  Els ingressos globals procedents dels clients per activitats de representació
  Total dels ingressos globals procedents dels clients per activitats de representació:   12.000,00 ¤€