Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Amnistia Internacional Catalunya
Número identificador:   372   Data d'alta:   09/12/2016 10:13:40
Número d'inscripció a registres externs:   15747   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.amnistiacatalunya.org/   Adreça electrònica:   info@amnistiacatalunya.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/11/2023
Data límit per a la propera actualització: 10/18/2024

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Des d'Amnistia Internacional treballem per a la promoció i la defensa dels drets humans dins i fora de Catalunya. El nostre objectiu és un món on totes les persones gaudeixin de tots els drets proclamats a la Declaració Universal de Drets Humans i en altres normes internacionals de drets humans.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Alfons   Número:   XII
Bloc:     Pis:   Pral   Escala:     Porta:   1a
Codi postal:   08006   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Amnistia Internacional de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Blanca   Primer cognom:   Hernández   Segon cognom:   Martín

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Administració i serveis públics
    · Justícia
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Infància, família i gent gran
    · Salut
    · Inclusió i benestar social
    · Empresa i competència
    · Educació i formació
    · Participació i ciutadania
    · Relacions exteriors
    · Emergències i seguretat
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Habitatge
    · Joventut

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Amnistia Internacional és una organització independent de tot govern, ideologia política, interès econòmic o creença religiosa. Per aquesta raó, ens adrecem a tots els actors i partits polítics amb representació a les institucions sense cap tipus de discriminació ideològica.
També som una organització econòmicament independent, ja que no rebem subvencions de cap govern ni donacions de partits polítics.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Des d'Amnistia Internacional Catalunya ens adrecem a les autoritats públiques catalanes per fer-los arribar les nostres recomanacions i preocupacions sobre els projectes normatius relacionats amb els àmbits dels drets humans prioritaris per a la nostra organització. El nostre objectiu és promoure canvis a favor dels drets humans tant en l'articulat com en el desplegament de les lleis i les polítiques públiques. En particular, aquelles que estiguin relacionades amb el dret a la protecció i la justícia de les víctimes de violència de gènere; amb la prevenció i la rendició de comptes de l'ús excessiu de la força per part de les forces de seguretat; amb la promoció del dret a l'habitatge i a la salut; amb la lluita contra el racisme i la discriminació, i amb la defensa dels drets humans esdevingui un eix transversal de l'acció exterior de Catalunya. El nostre objectiu és aconseguir canvis concrets a favor dels drets humans en l'àmbit intern i en l'acció exterior de la Generalitat.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Sí, des d'Amnistia Internacional tenim previst mantenir una interlocució fluida amb els membres del Govern i del Parlament a través de cartes, correus electrònics, reunions i xarxes socials. Considerem que les autoritats públiques han de mantenir una política oberta amb la societat civil, i per tant, les nostres relacions amb les institucions públiques són transparents, públiques.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  - Fer recomanacions sobre l'articulat de les lleis. - Fer seguiment del desplegament de les lleis i de les polítiques públiques.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Sí, des d'Amnistia Internacional estem interessats a participar en les consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes que estiguin relacionades amb les nostres prioritats en drets humans.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2022    fins a   12/31/2022
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 645.862,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 645.862,00
 
    Import Total: 645.862,00 €€