Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Amnistia Internacional Catalunya
Número identificador:   372   Data d'alta:   09/12/2016 10:13:40
Número d'inscripció a registres externs:   15747   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.amnistiacatalunya.org/   Adreça electrònica:   info@amnistiacatalunya.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 09/09/2016
Data límit per a la propera actualització: 09/09/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Des d'Amnistia Internacional treballem per a la promoció i la defensa dels drets humans dins i fora de Catalunya. El nostre objectiu és un món on totes les persones gaudeixin de tots els drets proclamats a la Declaració Universal de Drets Humans i en altres normes internacionals de drets humans.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Alfons   Número:   XII
Bloc:     Pis:   Pral.   Escala:     Porta:   1a
Codi postal:   08006   Telèfon:   932093536
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Amnistia Internacional de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Xavier   Primer cognom:   Burgués   Segon cognom:   Illa

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Administració i serveis públics
    · Participació i ciutadania
    · Joventut
    · Relacions exteriors
    · Habitatge
    · Emergències i seguretat
    · Inclusió i benestar social
    · Salut
    · Infància, família i gent gran
    · Educació i formació
    · Justícia
    · Empresa i competència
    · Cooperació i ajut humanitari

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Amnistia Internacional és una organització independent de tot govern, ideologia política, interès econòmic o creença religiosa. Per aquesta raó, ens adrecem a tots els actors i partits polítics amb representació a les institucions sense cap tipus de discriminació ideològica.
També som una organització econòmicament independent, ja que no rebem subvencions de cap govern ni donacions de partits polítics.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Des d'Amnistia Internacional Catalunya ens adrecem a les autoritats públiques catalanes per fer-los arribar les nostres recomanacions i preocupacions sobre els projectes normatius relacionats amb els àmbits dels drets humans prioritaris per a la nostra organització. El nostre objectiu és promoure canvis a favor dels drets humans tant en l'articulat com en el desplegament de les lleis i les polítiques públiques. En particular, aquelles que estiguin relacionades amb el dret a la protecció i la justícia de les víctimes de violència de gènere; amb la prevenció i la rendició de comptes de l'ús excessiu de la força per part de les forces de seguretat; amb la promoció del dret a l'habitatge i a la salut; amb la lluita contra el racisme i la discriminació, i amb la defensa dels drets humans esdevingui un eix transversal de l'acció exterior de Catalunya. El nostre objectiu és aconseguir canvis concrets a favor dels drets humans en l'àmbit intern i en l'acció exterior de la Generalitat.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Sí, des d'Amnistia Internacional tenim previst mantenir una interlocució fluida amb els membres del Govern i del Parlament a través de cartes, correus electrònics, reunions i xarxes socials. Considerem que les autoritats públiques han de mantenir una política oberta amb la societat civil, i per tant, les nostres relacions amb les institucions públiques són transparents, públiques.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  - Fer recomanacions sobre l'articulat de les lleis. - Fer seguiment del desplegament de les lleis i de les polítiques públiques.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Sí, des d'Amnistia Internacional estem interessats a participar en les consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes que estiguin relacionades amb les nostres prioritats en drets humans.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 445.000,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 445.000,00 ¤
 
    Import Total: 445.000,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
30/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari
Oriol Amorós i March
Reunió
Projectes refugiats
26/09/2018 00:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Ernest Maragall i Mira
Reunió
Presentació de l'entitat. Exposar el paper essencial que tenen les institucions catalanes pel que fa al respecte i a la protecció dels drets humans i ampliar la informació que consideri pertinent.
06/11/2018 12:59:00
Departament de Salut
secretària general de Salut
Laura Pelay i Bargalló
Reunió
Tractar temes relatius al dret a la salut a Catalunya
18/10/2018 14:07:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director de l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics
Adam Majó Garriga
Reunió
Reunió per conèixer el treball i projectes.
02/05/2019 11:30:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Alfred Bosch i Pascual
Reunió
Presentar les prioritats de drets humans per la XIIa legislatura i les recomanacions que segons aquesta organització hauríen de guiar l'actuació de la Generalitat de Catalunya.
01/04/2019 14:00:00
Departament de Justícia
directora general de Memòria Democràtica
Gemma Domènech i Casadevall
Reunió
Nadons robats.
12/06/2019 16:30:00
Departament de Justícia
secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia
Joan Domènec Abad i Esteve
Reunió
Reunió amb la consellera de Justícia i el director general de la Policia. Assumpte: assistència lletrada a víctimes de violència de gènere.
04/07/2019 16:30:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació
Josep Bargalló Valls
Reunió
Presentació de l'entitat.
06/05/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència
Raül Romeva Rueda
Reunió
Lliurar l?Informe Anual 2016/2017, i exposar les principals preocupacions i recomanacions sobre la situació dels drets humans a Catalunya.
06/04/2017 00:00:00
Departament de Justícia
Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia
Patricia Gomà i Pons
Reunió
Tractar sobre la Resolució 469/XI del Parlament de Catalunya sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència masclista en l'àmbit judicial
19/10/2016 00:00:00
Departament d'Interior
Director general de la Policia
Albert Batlle i Bastardas
Reunió
Pistoles elèctriques
28/11/2018 11:30:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior
Miquel Buch i Moya
Reunió
Reunió de presentació
19/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari
Oriol Amorós i March
Reunió
Projectes entitat
30/11/2018 10:59:00
Departament de Justícia
consellera de Justícia
Ester Capella i Farré
Reunió
1. Violència de Gènere: obstacles i dificultats que troben les víctimes de violència de gènere a l'hora d'obtenir justícia i protecció a) Avaluació de la implementació de la Llei 1/2004 b) Assistència lletrada a les comissaries c) Formació especialitzada del personal judicial 2. Presentació i lliurament l'informe sobre la Violència Sexual a l'Estat espanyo Situació dels centres penitenciaris a C
13/10/2021 10:48:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació
Meritxell Budó Pla
Reunió
Presentació de l'informe "La otra pandèmia:entre el abandono y el desmantelamiento . El derecho a la salud y la atención primaria en España"
21/09/2021 13:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior
Joan Ignasi Elena i Garcia
Reunió
Entregar-li el document "Prioritats de drets humans per a la XIV legislatura" i exposar-li les seves preocupacions i recomanacions.
26/10/2021 17:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials
Violant Cervera i Gòdia
Reunió
Iniciatives a favor de la promoció i protecció dels drets humans. Presentació del document "Prioritats de drets humans per ala XIV legislatura"
08/11/2021 11:00:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
consellera d'Acció Exterior i Govern Obert
Victòria Alsina i Burgués
Reunió
Reunió a petició de l'entitat per exposar les recomanacions específiques de les prioritats de drets humans per a la XIV legislatura i per lliurar l'Informe Anual 2020/21 sobre la situació dels drets humans al món.
09/12/2021 13:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
consellera d'Igualtat i Feminismes
Tània Verge Mestre
Reunió
- Presentació del document "Prioritats de Drets Humans per a la XIV Legislatura" - Assistència lletrada a les víctimes de violència masclista a les comissaries policials - Atenció integral a les dones afectades per violència sexual: proposta del Consell d'Europa sobre el centre de crisi. - Seguiment del desplegament de la Llei per la igualtat de tracte i la no-discriminació