Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Amnistia Internacional Catalunya
Número identificador:   372   Data d'alta:   09/12/2016 10:13:40
Número d'inscripció a registres externs:   15747   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.amnistiacatalunya.org/   Adreça electrònica:   info@amnistiacatalunya.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/11/2023
Data límit per a la propera actualització: 10/18/2024

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Des d'Amnistia Internacional treballem per a la promoció i la defensa dels drets humans dins i fora de Catalunya. El nostre objectiu és un món on totes les persones gaudeixin de tots els drets proclamats a la Declaració Universal de Drets Humans i en altres normes internacionals de drets humans.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Alfons   Número:   XII
Bloc:     Pis:   Pral   Escala:     Porta:   1a
Codi postal:   08006   Telèfon:  
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Amnistia Internacional de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Blanca   Primer cognom:   Hernández   Segon cognom:   Martín

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Educació i formació
    · Inclusió i benestar social
    · Justícia
    · Joventut
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Infància, família i gent gran
    · Empresa i competència
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Participació i ciutadania
    · Relacions exteriors
    · Emergències i seguretat
    · Habitatge
    · Administració i serveis públics
    · Salut

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Amnistia Internacional és una organització independent de tot govern, ideologia política, interès econòmic o creença religiosa. Per aquesta raó, ens adrecem a tots els actors i partits polítics amb representació a les institucions sense cap tipus de discriminació ideològica.
També som una organització econòmicament independent, ja que no rebem subvencions de cap govern ni donacions de partits polítics.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Des d'Amnistia Internacional Catalunya ens adrecem a les autoritats públiques catalanes per fer-los arribar les nostres recomanacions i preocupacions sobre els projectes normatius relacionats amb els àmbits dels drets humans prioritaris per a la nostra organització. El nostre objectiu és promoure canvis a favor dels drets humans tant en l'articulat com en el desplegament de les lleis i les polítiques públiques. En particular, aquelles que estiguin relacionades amb el dret a la protecció i la justícia de les víctimes de violència de gènere; amb la prevenció i la rendició de comptes de l'ús excessiu de la força per part de les forces de seguretat; amb la promoció del dret a l'habitatge i a la salut; amb la lluita contra el racisme i la discriminació, i amb la defensa dels drets humans esdevingui un eix transversal de l'acció exterior de Catalunya. El nostre objectiu és aconseguir canvis concrets a favor dels drets humans en l'àmbit intern i en l'acció exterior de la Generalitat.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Sí, des d'Amnistia Internacional tenim previst mantenir una interlocució fluida amb els membres del Govern i del Parlament a través de cartes, correus electrònics, reunions i xarxes socials. Considerem que les autoritats públiques han de mantenir una política oberta amb la societat civil, i per tant, les nostres relacions amb les institucions públiques són transparents, públiques.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  - Fer recomanacions sobre l'articulat de les lleis. - Fer seguiment del desplegament de les lleis i de les polítiques públiques.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Sí, des d'Amnistia Internacional estem interessats a participar en les consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes que estiguin relacionades amb les nostres prioritats en drets humans.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2022    fins a   12/31/2022
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 645.862,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 645.862,00
 
    Import Total: 645.862,00 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
19/02/2021 10:00:00
Departament d'Interior
director general de la Policia

Reunió
Sobre drets humans i actuacions policials
27/02/2020 12:30:00
Departament d'Interior
director general de la Policia

Reunió
En relació drets humans i actuacions policials
18/06/2020 16:00:00
Departament d'Interior
director general de la Policia

Reunió
En relació drets humans i actuacions policials
25/03/2022 11:00:00
Departament d'Interior
directora general d'Administració de Seguretat

Reunió
Arran d’informacions emeses per diversos mitjans de comunicació es fa una trobada, a petició de l’ONG, per tractar els nous criteris d’interpretació de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana i les seves possibles conseqüències.
10/05/2022 12:30:00
Departament d'Interior
cap del Gabinet del Conseller

Reunió
Sobre la protecció i garantia dels drets humans en relació amb la tasca policial.
10/05/2022 12:30:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
Sobre la protecció i garantia dels drets humans en relació amb la tasca policial
14/10/2022 09:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
Amb motiu de la visita a Barcelona de la Dra. Anja Bienert, experta en policia i drets humans d'Amnistia Internacional.
24/10/2022 10:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes

Reunió
Avenços realitzats per tal d’adaptar l’actual xarxa d’assistència a les víctimes de violència sexual a una atenció integral i 24/7 que compleixi amb els requisits que determina el Consell d’Europa .
27/09/2022 11:30:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut

Reunió
Presentació de la campanya "25% Atenció Primària"
16/02/2023 12:30:00
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
consellera d'Acció Exterior i Unió Europea

Reunió
Lliurar l’informe anual 2021/22 sobre la situació dels drets humans al món i presentar les diferents activitats i accions que tenen previstes en aquest àmbit pel 2023.
30/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Projectes refugiats
26/09/2018 00:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Presentació de l'entitat. Exposar el paper essencial que tenen les institucions catalanes pel que fa al respecte i a la protecció dels drets humans i ampliar la informació que consideri pertinent.
06/11/2018 12:59:00
Departament de Salut
secretària general de Salut

Reunió
Tractar temes relatius al dret a la salut a Catalunya
18/10/2018 14:07:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director de l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics

Reunió
Reunió per conèixer el treball i projectes.
02/05/2019 11:30:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Presentar les prioritats de drets humans per la XIIa legislatura i les recomanacions que segons aquesta organització hauríen de guiar l'actuació de la Generalitat de Catalunya.
01/04/2019 14:00:00
Departament de Justícia
directora general de Memòria Democràtica

Reunió
Nadons robats.
12/06/2019 16:30:00
Departament de Justícia
secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia

Reunió
Reunió amb la consellera de Justícia i el director general de la Policia. Assumpte: assistència lletrada a víctimes de violència de gènere.
04/07/2019 16:30:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Presentació de l'entitat.
06/05/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Reunió
Lliurar l’Informe Anual 2016/2017, i exposar les principals preocupacions i recomanacions sobre la situació dels drets humans a Catalunya.
06/04/2017 00:00:00
Departament de Justícia
Secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia

Reunió
Tractar sobre la Resolució 469/XI del Parlament de Catalunya sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència masclista en l'àmbit judicial
19/10/2016 00:00:00
Departament d'Interior
Director general de la Policia

Reunió
Pistoles elèctriques
28/11/2018 11:30:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
Reunió de presentació
08/11/2021 11:00:00
Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
consellera d'Acció Exterior i Govern Obert

Reunió
Reunió a petició de l'entitat per exposar les recomanacions específiques de les prioritats de drets humans per a la XIV legislatura i per lliurar l'Informe Anual 2020/21 sobre la situació dels drets humans al món.
09/12/2021 13:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
consellera d'Igualtat i Feminismes

Reunió
- Presentació del document "Prioritats de Drets Humans per a la XIV Legislatura" - Assistència lletrada a les víctimes de violència masclista a les comissaries policials - Atenció integral a les dones afectades per violència sexual: proposta del Consell d'Europa sobre el centre de crisi. - Seguiment del desplegament de la Llei per la igualtat de tracte i la no-discriminació
13/10/2021 10:48:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació

Reunió
Presentació de l'informe "La otra pandèmia:entre el abandono y el desmantelamiento . El derecho a la salud y la atención primaria en España"
19/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Projectes entitat
21/09/2021 13:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
Entregar-li el document "Prioritats de drets humans per a la XIV legislatura" i exposar-li les seves preocupacions i recomanacions.
30/11/2018 10:59:00
Departament de Justícia
consellera de Justícia

Reunió
1. Violència de Gènere: obstacles i dificultats que troben les víctimes de violència de gènere a l'hora d'obtenir justícia i protecció a) Avaluació de la implementació de la Llei 1/2004 b) Assistència lletrada a les comissaries c) Formació especialitzada del personal judicial 2. Presentació i lliurament l'informe sobre la Violència Sexual a l'Estat espanyo Situació dels centres penitenciaris a C
26/10/2021 17:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Iniciatives a favor de la promoció i protecció dels drets humans. Presentació del document "Prioritats de drets humans per ala XIV legislatura"
26/10/2021 18:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Protecció drets de la gent gran. La secretària acompanya a la reunió a l'Honorable Consellera.
27/04/2023 17:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Prioritats XIV Legislatura
09/05/2023 16:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior

Reunió
Reunió per per valorar les conclusions aprovades a la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (CEMP) del Parlament de Catalunya el passat mes de desembre.
01/02/2023 00:00:00
Departament d'Interior
director general de la Policia

Reunió
Temes de seguretat i protocols d'actuació
08/11/2023 13:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària de Feminismes

Reunió
Reunió amb activistes per tractar el tema dels drets sexuals i reproductius