Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Unió General de Treballadors de Catalunya
Número identificador:   345   Data d'alta:   09/08/2016 15:15:49
Número d'inscripció a registres externs:   1195   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Registre Associacions-Oficina del Ministeri d'Interior
Tipus grup:   Societat laboral
Pàgina web:   http://www.ugt.cat   Adreça electrònica:   jlinares@catalunya.ugt.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 09/07/2016
Data límit per a la propera actualització: 09/07/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La UGT de Catalunya treballa per la defensa i promoció dels interessos sociopolítics, econòmics, professionals, socials i culturals dels treballadors/res.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Rambla   Nom via:   Raval   Número:   29-35
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08001   Telèfon:   933046801
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Unió General de Treballadors Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Gemma   Primer cognom:   Bescós   Segon cognom:   Orrios

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Inclusió i benestar social
    · Turisme
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Esports i lleure
    · Habitatge
    · Informació i comunicació
    · Indústria i energia
    · Participació i ciutadania
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Cultura
    · Relacions exteriors
    · Comerç i consum
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Infància, família i gent gran
    · Economia i sector financer
    · Justícia
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Joventut
    · Treball o ocupació
    · Educació i formació
    · Llengua i identitat
    · Administració i serveis públics
    · Empresa i competència
    · Emergències i seguretat
    · Salut
    · Mobilitat i transportInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Qualsevol normativa o proposta política que afecti els interessos sociopolítics, econòmics, professionals, socials i culturals dels treballadors/res.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Tot el que fa referència els interessos sociopolítics, econòmics, professionals, socials i culturals dels treballadors/res.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Per la millora dels interessos sociopolítics, econòmics, professionals, socials i culturals dels treballadors/res.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Tot el que fa referència els interessos sociopolítics, econòmics, professionals, socials i culturals dels treballadors/res.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Cultura   Import:   26.946,00 €
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   369.248,30 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   83.188,60 €
    Departament de la Presidència   Import:   14.000,00 €
    Altres   Import:   17.000,00 €
  Convenis:
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   1.275.800,00 €
 
        Import Total:   1.786.182,90

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1.921.056,19 €€€