Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   FUNDACIÓ PIMEC acció social
Número identificador:   3216   Data d'alta:   04/29/2019 15:13:01
Número d'inscripció a registres externs:   2362   Data d'inscripció a registres externs:   10/17/2007 00:00:00
Registre extern:   Barcelona
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   http://www.fundaciopimec.org   Adreça electrònica:   secretaria@fundaciopimec.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/15/2016
Data límit per a la propera actualització: 11/15/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La nostra missió és fomentar uns valors i una cultura empresarial renovada i compromesa amb l¿entorn, fent sensibilització i acompanyant la petita i mitjana empresa i les persones autònomes, per tal que incloguin aspectes socials com a factor de competitivitat dins la seva dinàmica empresarial.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de Viladomat   Número:   174
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08015   Telèfon:   934964500
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   F.P. PIMEC
 
  Representant
  Nom:   Joaquim   Primer cognom:   Llimona   Segon cognom:   Balcells

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Turisme
    · Informació i comunicació
    · Esports i lleure
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Justícia
    · Salut
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Indústria i energia
    · Mobilitat i transport
    · Educació i formació
    · Cultura
    · Infància, família i gent gran
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Relacions exteriors
    · Emergències i seguretat
    · Comerç i consum
    · Llengua i identitat
    · Economia i sector financer
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Administració i serveis públics
    · Empresa i competència
    · Joventut
    · Participació i ciutadania
    · Inclusió i benestar social
    · Habitatge
    · Treball o ocupacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  La Fundació té per objecte fomentar i promoure en el marc de les micros i pimes catalanes, l¿efectiva contribució activa i voluntària d¿aquestes al millorament social, econòmic i mediambiental, així com a la seva transparència, amb l¿objectiu de contribuir a assolir una societat millor i un desenvolupament sostenible i alhora, millorar la seva situació competitiva i el seu valor afegit (compromís social empresarial).
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Elaborarem comunicacions orals i escrites Sol·licitarem reunions i audiències en les autoritats i els empleats públics vinculades a l'elaboració de projectes normatius i en l'elaboració i aplicació de polítiques públiques.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Defensa dels interessos de les pimes i les persones autònomes en el marc de la responsabilitat social empresarial.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  La Fundació PIMEC com entitat d'acció social participarà en qualsevol consulta sobre propostes normatives, actes jurídics i altres consultes que l'administració ens requereixi en l'àmbit de la millora social i de responsabilitat corporativa.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Cultura   Import:   4.339,00 €
    Organismes autònoms   Import:   2.178,00 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   4.386,00 €
 
        Import Total:   10.903,00

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 159.848,74 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 10.903,00
    Altres fonts   Import: 3.945,74
  Fonts privades:   Import: 145.000,00
 
    Import Total: 159.848,74 €€