Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Número identificador:   30   Data d'alta:   05/13/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   977900009   Data d'inscripció a registres externs:   02/14/1997 00:00:00
Registre extern:   Oficina Dipòsit i Registre Org. empresarials i sindicals
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   info@laconfederacio.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 04/15/2016
Data límit per a la propera actualització: 04/15/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La Confederació és l¿organització empresarial que des de l¿any 1997 representa a les entitats no lucratives ¿ associacions, cooperatives d¿iniciativa social i fundacions ¿ que presten serveis d¿atenció a les persones a Catalunya. En el seu conjunt agrupa a 1200 organitzacions.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   Laietana   Número:   54
Bloc:     Pis:   1r   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08003   Telèfon:   932688560
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Segarra   Segon cognom:   Ferran
  Càrrec:   President

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Economia i sector financer
    · Inclusió i benestar social
    · Participació i ciutadania
    · Salut
    · Habitatge
    · Empresa i competència
    · Educació i formació
    · Esports i lleure
    · Infància, família i gent gran
    · Justícia
    · Joventut
    · Administració i serveis públics
    · Treball o ocupació

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Difusió de l'existència del Registre i foment de la inscripció entre les entitats associades de La Confederació a qui correspongui.
Explicitació de la tasca d'incidència política desenvolupada en les memòries anuals de La Confederació, disponibles i consultables al web


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Representació i interlocució davant d¿administracions públiques i agents socials per a la defensa dels interessos del Tercer Sector Social de Catalunya (polítiques socials, d'ocupació, de foment de l'economia social, etc...) Impuls de la negociació col·lectiva i d¿un marc propi de relacions laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions representades. Millora del marc de concertació i contractació pública on el Tercer Sector i els actors de l¿economia social siguin aliats estratègics en la provisió de serveis públics socials i d¿atenció a les persones. Defensa de d'un Estat del Benestar fort amb capacitat per lluitar contra les desigualtats socials i garantir els drets de la ciutadania.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  - Propostes per garantir la sostenibilitat del sistema de serveis socials i d'atenció a les persones - Propostes entorn un marc català de contractes del sector públic - Propostes entorn l'ocupació i el marc català de relacions laborals - Propostes per al foment del Tercer Sector - Propostes per al foment de l'Economia Social - Propostes per garantir els drets de la ciutadania, especialment la més vulnerable
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Tota la tasca d'incidència política desenvolupada des de La Confederació busca el reconeixement del Tercer sector Social com a agent social i econòmic; l'enfortiment de les polítiques socials; i la millora del marc de relació i col·laboració entre l'Administració Pública i la Iniciativa social per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, especialment la que pateix situacions d'especial vulnerabilitat.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Des de La Confederació contribuirem en totes aquelles normatives que estiguin relacionades en l'àmbit dels serveis socials i d'atenció a les persones; així com en aquelles que tinguin a veure amb el foment del Tercer Sector i de l'Economia Social.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Altres   Import:   3.300,00 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   1.163,00 €
    Consorcis   Import:   94.240,00 €
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   15.000,00 €
  Convenis:
    Altres   Import:   7.000,00 €
 
        Import Total:   120.703,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   40.000,00 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
10/05/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
secretari del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Reunió
Reunió d'espai de treball compartit, per analitzar i trobar respostes als reptes i oportunitats en matèria de Formació Contínua dels professionals del sector.
20/12/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Mesures de suport context pandèmia i sobrecostos COVID
09/02/2023 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjadors Escolars També assisteixen: - Sr. Francesc Vidal, representant de Comertel - Sr. Oriol Carbonell, representant de 7itria
27/01/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Comissió discapacitats, salut mental i atenció precoç
08/04/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
1) Millora del finançament dels serveis socials i d’atenció a les persones (mòduls, tarifes) 2) Proposta de llei d’acció concertada per la provisió de serveis d’atenció a les persones de caràcter social La secretària d'Afers Socials i Famílies assisteix com acompanyant de l'Honorable Consellera a la reunió.
08/04/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Millora del finançament dels serveis socials i d’atenció a les persones (mòduls, tarifes...). Proposta de llei d’acció concertada per la provisió de serveis d’atenció a les persones de caràcter social.
27/01/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Des de la Comissió de Discapacitat, Salut Mental i Atenció Precoç de La Confederació, volen abordar les perspectives de millora del finançament en aquests àmbits. d’activitat.
19/10/2022 17:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Treball en la Diversitat (e.f.)

Acte
Premis confederació Born Centre de Cultura i Memòria (Sala Moragues).
16/11/2021 13:30:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Presentació entitat i projectes
16/11/2021 13:30:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet de la Consellera

Reunió
Presentació de l'entitat i projectes
10/05/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Directora

Reunió
Reunió d'espai de treball compartit, per analitzar i trobar respostes als reptes i oportunitats en matèria de Formació Contínua dels professionals del sector.
13/05/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes - discapacitats. La secretària Figueras acompanya a l'Honorable Consellera
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes - gent gran . La secretària Figueras acompanya a l'Honorable Consellera.
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Tarifes serveis Patronal Gent Gran
13/05/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Tarifes serveis
23/05/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes
24/05/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes
11/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Reunió
Sector DISC/SM + DGAPID: Acreditació
16/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal

Reunió
Sector GG + DGAPID: Acreditació
23/05/2022 12:00:00
Departament d'Educació
director general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
parlar de l’àmbit del lleure educatiu en les escoles concertades, i de l'espai de lleure de les tardes de setembre
10/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes gent gran
10/06/2022 17:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Tarifes discapacitats, salut mental i CDIAP
15/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Finançament i model d’atenció a les persones, l’àmbit de l’acció social i d’infància. La Secretària d'Afers Socials i Famílies, acompanya a la Secretària General a la reunió.
13/05/2022 12:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes - discapacitats. La directora Pons acompanya a l'Honorable Consellera
13/05/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes - gent gran. La directora Pons acompanya a l'Honorable Consellera.
24/05/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes
23/05/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes
10/06/2022 17:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes discapacitats, salut mental i CDIAP
10/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Tarifes Gent Gran
18/07/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Treball en la Diversitat (e.f.)

Reunió
Reunió Jurat Confederació Tercer Sector
14/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Presentar-se i exposar diferents temes que afecten el Tercer Sector.
20/12/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Parlar del redimensionament de les mesures de suport existents en relació al context COVID-19. Les entitats sòcies - de tots els àmbits - expressen preocupació en relació a l’anunci de supressió de totes les mesures, analitzar la situació conjuntament i, conscients del context pressupostari, veure què es pot fer.
20/07/2021 17:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Presentar la nova directora general i tractar temes d'interès dels diferents sectors. A la reunió també assisteix la Sra. Anna Figueras Ibañez, secretària d'Afers Socials i Famílies i la Sra. Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut.
21/10/2021 18:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals de gent gran, discapacitats i salut mental, sobre les “noves mesures COVID19” i altres temes. Acompanya la directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut Aina Plaza. També es presenta la nova directora general de Provisió de Serveis, Maria Rosa Pons.
10/06/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals gent gran per tractar sobre l’augment de tarifes del sector.
17/09/2021 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió virtual amb les patronals del sector de gent gran sobre la 3a dosi de vacunació a les persones grans que viuen en residències. Acompanya: per part del Departament de Salut la secretària de Salut Pública, senyora Carme Cabezas, la directora general de Planificació en Salut, senyora Aina Plaza i el director estratègic de la Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic.
15/02/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals del sector de gent gran sobre l’ “Actualització del Pla sectorial de mesures en front a la COVID en l’entorn residencial i diürn post 6a onada”. Acompanya, per part del Departament de Salut, la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza Tesías.
22/02/2022 16:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals del sector de discapacitats i salut mental, sobre l’ “Actualització del Pla sectorial de mesures en front a la COVID en l’entorn residencial i diürn post 6a onada”. Acompanya, per part del Departament de Salut, a la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza Tesías.
31/03/2022 18:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals dels sectors de gent gran, discapacitats i salut mental, sobre els “Plans Sectorials i mesures COVID 19”. Acompanya, per part del Departament de Salut , a la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza Tesías.
16/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals del sector de gent gran, per tal d’informar-los sobre el “Procés d’acreditació” (sistema d’acreditació de les entitats proveïdores, regulat pel Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública).
11/05/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb les patronals del sector de discapacitats i salut mental, per tal d’informar-los sobre el “Procés d’acreditació” (sistema d’acreditació de les entitats proveïdores, regulat pel Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública).
23/05/2022 13:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
Reunió amb patronals dels sectors de discapacitats, salut mental i CDIAPS pel tema tarifes.
22/09/2022 11:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Acte
Signatura de l'Acord al reconeixement a la tasca professional i millora de la qualitat en la prestació dels serveis per les entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d'atenció pública.
10/05/2022 15:00:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
PESS i Revisió de tarifes de serveis
26/10/2022 17:00:00
Departament de Drets Socials
consellera del Departament de Drets Socials

Reunió
Col·laboracions
19/10/2022 17:20:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Acte
Celebració dels 25 anys de La Confederació i entrega de premis 2022 (6a edició)
19/10/2022 10:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Acte
Acte de Celebració dels 25 anys de lliurament de premis 2022
27/07/2022 15:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària de Feminismes

Reunió
Reunió per presentar i explorar possibles col·laboracions
14/07/2022 14:30:00
Departament de Drets Socials
director general de Serveis Socials

Reunió
Seguiment del PESS I revisió de les tarifes de serveis
19/10/2022 17:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Celebració 25 anys de la Confederació i lliurament dels Premis 2022 (6a Edició)
26/10/2022 17:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Acord entre el Departament i les patronals del Tercer Sector. Finançament.
26/10/2022 17:00:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Presentar entitat.
14/12/2022 16:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Competències del DSO en matèria del Tercer Sector, finançament dels serveis a les persones
17/11/2022 14:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes

Reunió
Millora finançament serveis
12/12/2022 10:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Treball en la Diversitat (e.f.)

Acte
Espai de Governança democràtica Confederació tercer sector Catalunya (Palau Macaya)
30/11/2022 15:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Clarificar la distribució de competències del Tercer sector entre Departament d'Empresa i Departament de Drets Socials
04/06/2021 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Acte
Jurat premis de la Confederació del Tercer Sector
26/01/2023 16:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació (e.f.)

Reunió
Presentació calendari convocatòries SOC, incidències FOAP, incidències Treball i Formació, problemes amb les oficines de treball, inserció, estratègies territorials
26/10/2021 17:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Acte
Membre del Jurat dels Premis de la Confederació 2021
17/11/2021 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Grup de treball Llei d'Economia Social i Solidària
22/12/2021 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Grup de treball Llei d'Economia Social i Solidària
20/01/2022 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Grup de treball Llei d'Economia Social i Solidària
17/09/2021 09:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
1a. reunió grup de treball Llei d'Economia Social i Solidària
02/08/2022 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Reunió
Comissió d'Economia Blava i Bioeconomia del CCCM
30/09/2021 12:00:00
Departament de la Presidència
cap del Gabinet del Conseller/a

Reunió
Reunió amb els assistents de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
22/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Entitas Catalanes d'Acció Social. Repàs de temes
10/01/2019 16:05:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió conjunta amb el conseller i el secretari Iglesias (SASF) per parlar de la situació de l'entitat i millor el finançament del sistema públic d'atenció a les persones
19/02/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Futura llei de concertació social
22/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Presentació de l' Anuari de l' Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya.
16/10/2018 00:00:00
Departament de la Presidència
directora general de Coordinació Interdepartamental

Reunió
Reunió de treball
23/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació Projecte
15/10/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Programa de Governança Democràtica
14/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Subvencions
16/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Immigració
31/05/2018 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Directora general

Reunió
Explicar el projecte de llei d'Acció Concertada.
06/05/2019 18:03:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Previsions concert ocupacional
19/02/2019 15:12:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Reunió amb el conseller i La Confederació, per tractar el tema de la Llei de Concertació Social
13/05/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Acte
Jornada “de la contractació pública a l’acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre”
15/11/2018 15:59:00
Departament de Salut
secretària general de Salut

Reunió
Presentació de l'entitat
05/07/2019 13:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb el Molt Hble. President de la Generalitat de Catalunya
13/05/2019 15:20:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Acompanya al secretari general a la Jornada de la contractació concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre, on fa el parlament institucional
19/02/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Reunió amb Conselleria, Secretaria General, Secretaria SASIF i la Confederació per tractar el tema de la Llei de Concertació Social
13/05/2019 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Acte
Jornada de la Contractació Pública a l'acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre
29/05/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
1a sessió grup de treball principis rectors de la Llei de Concertació
16/04/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Cartera de Serveis Socials
04/04/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Finançament/facturació dels serveis d’infància
04/04/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Llei de Concertació
18/09/2019 17:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Lliurament dels premis La Confederació 2019
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Concertació Social
12/07/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Recuperació finançament
05/09/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Ordre acreditació i provisió de gestió delegada
11/07/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President

Acte
Presentació Economia social catalunya
24/07/2018 18:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació
11/07/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Acte
Presentació de l'Associació Economia social Catalunya
21/06/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Jornada de cloenda del programa de formacíó
04/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Acte
20è aniversari de La Confederació
16/03/2017 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Contractació Pública

Reunió
Informar sobre les activitats que duen a terme
16/03/2017 00:59:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Secretari de Transparència i Govern Obert

Reunió
Social / Presentació activitats
10/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Situació actual
23/11/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació Institucional de l'organització
17/02/2020 10:28:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Amb la Laia Grabulosa , directora de la Confederació , conjuntament amb la Sra. Ma. Mercè Batlle ; presidenta de la FEPCCAT, parlar sobre les subvencions, despeses de personal, ràtios, de les escoles educatives.
26/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
10/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
24/11/2021 10:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
• Model d’educació 0-3 • Activitats de lleure educatiu en l’entorn escolar (educació formal i no formal) • Unitats d’Escolarització Compartida (UECS) • Escoles de Segona Oportunitat • Escoles d’Educació Especial • Proposta de Llei d'Acció Concertada per la provisió de serveis públics atenció persones caràcter social
14/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de Lleure - Infància
29/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de les residències de gent gran.
22/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual del president de la Generaliat amb el sector de les residències de gent gran.
08/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya.
26/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya, acompanyament MHP
10/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP
03/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector de les residències de gent gran
30/04/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla de mesures urgents per a la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19
10/06/2020 08:43:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Reunions periòdiques. Condicions econòmiques
01/06/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Desconfinament
02/06/2020 08:42:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Tractament recursos econòmics
30/05/2020 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla de desescalada i reobertura de centres i serveis socials d’atenció a les persones #Covid-19. Aspectes clau a tenir en compte i propostes des del Tercer Sector Social de Catalunya. El Secretari acompanya a l'Honorable Conseller en aquesta reunió.
29/05/2020 08:42:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Tractament recursos econòmics
12/05/2020 08:35:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Problemes ocasionats per la pandèmia
09/04/2020 08:33:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Projectes famílies acollidores
12/05/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Desconfinament EAIA, centres oberts, ICIF
29/05/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Pla de mesures urgents
14/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Lleure
11/05/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Activitats lleure educatiu 2020
14/10/2021 10:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Primera reunió institucional amb la Secretària
31/07/2020 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Acte de signatura de l'acord "Per una Catalunya Social"
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
2a sessió Grup Treball s/principis rectors de la Llei de Concertació. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, Secretària d'Infància i Adolescència, Georgina Oliva
18/07/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Acte
Constitució de la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitats
16/04/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Consulta sobre aplicació compromisos sector discapacitat. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies i la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva
07/08/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Pla Contingència Residències
27/07/2020 18:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Sobrecostos discapacitat
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Proposta acord per una Catalunya Social
30/09/2021 12:00:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència

Reunió
Projecte de llei acció concertada per la provisió de serveis públic d’atenció a les persones de caràcter social + Pla de Suport al Tercer Sector
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació

Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar (COVID-19)
14/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de LLeure, acompanyament MHP.
03/06/2020 17:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Gent Gran, acompanyament MHP.
08/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP.
06/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
22/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtica amb Secor Gent Gran, acompanyament MHP.
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Document Acord per a una Catalunya Social
28/10/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Comissió seguiment Acord Catalunya Social, reunió junt amb Francesc Iglesies, Secretari d’Afers Socials i Famílies i Bernat Valls, Director General d’Acció Cívica
17/09/2020 10:19:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Resoldre dubtes sobre el Decret 69/2020 - Concert Social
21/09/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
3a. reunió comissió delegada Pacte Social, reunió junt amb secretari Francesc Iglesies
03/09/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies – Covid19
23/07/2019 08:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
2a sessió Grup Treball s/principis rectors de la Llei de Concertació. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, Secretària d'Infància i Adolescència, Georgina Oliva
01/09/2020 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Seguiment i Implementació del Pla de contingència de residencies – Covid19
11/11/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Explicació del Model de Facturació i la Instrucció conseqüent derivades del Decret de Tarifes
10/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Decret de mesures urgents de suport al sector del lleure
23/10/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Continuació sobre reunions tècniques
03/11/2020 13:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Concreció sobre els compromisos incorporats als pressupostos 2020 de la Generalitat en matèria de revisió de mòduls i tarifes dels serveis de Cartera de Serveis Socials
02/12/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials

Reunió
Presentació Pla Estratègic de serveis Socials als agents econòmics i socials
15/05/2020 11:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Parlar sobre les activitats de lleure als centres i del mal moment de les colònies escolars. Reunió conjunta amb l'Assoc. Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) i l'Assoc. Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC). (covid-19).
01/09/2020 13:00:00
Departament d'Educació
directora general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
Inici del curs escolar 2020-2021, servei de menjador escolar, conjuntament amb el Conseller d'Educació. (COVID-19).
22/12/2020 15:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
. Decret 39/2020 . Sindicats
10/12/2021 08:33:00
Departament d'Empresa i Treball
Directora

Acte
Invitació participació taula rodona Jornada "TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LA FORMACIÓ AL TERCER SECTOR SOCIAL: REPTES I OPORTUNITATS"
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació institucional i qüestions que afecten i preocupen al sector
09/09/2021 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària general de Drets Socials

Reunió
Presentar-se i explicar les prioritats de l'Entitat i seguir col·laborant amb el Departament.
03/11/2021 17:30:00
Departament d'Empresa i Treball
conseller d'Empresa i Treball

Reunió
Canvi d'impressions.
14/01/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
PATRONALS MENJADORS ESCOLARS: INICI CURS 20-21 També varen assistir-hi representants de: - COMERTEL - HOSTESA - 7ITRIA,SA
14/01/2021 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Estudi de costos Cases d'infants
24/11/2020 17:54:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

Acte
Cloenda del Lliurament dels premis La Confederació 2020
29/01/2021 11:00:00
Departament d'Educació
director general de Centres Públics

Reunió
Aplicació de la normativa a les restriccions en l'activitat de lleure
09/02/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Espai de seguiment
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Presentació institucional i repàs de les qüestions que afecten i preocupen al sector. La secretàri Cassany acompanya al Secretari General a la reunió telemàtica.
03/03/2021 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Espai de seguiment
28/12/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Reunió
Presentació institucional i qüestions que afecten al sector.
02/02/2021 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Reunió
Problemàtica del sector.
29/01/2021 11:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
ENTITATS DEL SECTOR COLÒNIES Assistents: - PERE TARRÉS; - FUNDESPLAI; - ACCAC; - ACELLEC; - EIXESTELS
23/03/2021 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Seguiment i presentació del Pla de millora
24/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Acte
Acte de lliurament de premis de La Confederació 2020
23/07/2020 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Acte
Jornada virtual presentació de l'eina d'autodiagnosi pel foment de l'equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya
29/01/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Sol.liciten reunió per parlar sobre l'Observatori del Tercer Sector Social
11/02/2021 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Seguiment del curs Patronals Menjadors Escolars. Assistents: - GRUPSERHS; - COMERTEL; -SERUNION; - 7ITRIA; - HOSTESA; - ACELLEC; - FUNDESPLAI; - PERETARRES
11/10/2018 11:59:00
Departament d'Ensenyament
president del Consell Català de Formació Professional

Reunió
Sobre FP, a la seu del CCFP, reunió amb Laia Grabulosa, Directora, i Joan Segarra, president.
10/01/2019 10:14:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Reunió
Proposta llei d’acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre
10/01/2019 11:25:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

Reunió
Nova Llei d'acció concerta amb el conseller
05/03/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari

Reunió
Immigració
03/09/2021 11:30:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjadors Escolars
21/10/2021 11:30:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Afers Socials i Famílies

Reunió
Situació del sector de l’atenció a la gent gran i reprendre les converses iniciades amb l’anterior equip de Govern. La secretària d'Afers acompanya a Secretària General.
03/11/2021 17:30:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
El DGESSTSC acompanya al Molt Honorable Conseller. Petició de les entitats per presentar-se i explicar les tasques que desenvolupen
14/07/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Reunió per petició de la Confederació del Tercer Sector i presentació del HC Roger Torrent i Secretari de Treball Enric Vinaixa
10/02/2022 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Conveni entre el Departament d'Empresa i treball i la Confederació per l'any 2022
24/11/2022 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general de Treball en la Diversitat (e.f.)

Acte
25è Aniversari Fundació Badalona Capaç
14/12/2022 16:30:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet del Conseller de Drets Socials

Reunió
Presentació projectes
01/03/2023 16:00:00
Departament de Drets Socials
director general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Col·laboració amb la DGACC
19/10/2022 17:30:00
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Acte
Assistència a l'acte de celebració dels 25 anys de La Confederació i lliurament de Premis 2022 (6a edició)
19/10/2022 17:30:00
Departament de la Presidència
director general de Coordinació Interdepartamental

Acte
Celebració dels 25 anys de La Confederació i lliurament de Premis 2022 (6a edició)
03/11/2021 17:30:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Acte
Canvi d'impressions. El Secretari acompanya al MHC.
14/07/2021 18:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Presentació de l'Entitat i els seus projectes
22/09/2002 16:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Intercanvi d'impressions sobre el mapa de relacions laborals del 3r.Sector Social a Catalunya.
10/12/2021 10:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Acte
Inauguració i benvinguda de la jornada: "Transformació Digital de la Formació al Tercer Sector. Reptes i Oportunitats"
07/07/2022 13:00:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Resoldre dubtes sobre contractació (fixos-discontinus) al sector del Lleure educatiu.
17/05/2023 17:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Reunió
Situació
11/01/2024 10:30:00
Departament d'Educació
director general de Centres Concertats i Centres Privats

Reunió
tractar temes diversos del sector, acompanya al director general de Centres Públics i a la directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
01/06/2023 10:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Acte signatura Acord d'augment de tarifes.
06/04/2023 10:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Reunió amb les Patronals Acció Social - Infància
05/04/2023 09:00:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Reunió amb les Patronals de GG
22/03/2023 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Provisió de Serveis

Reunió
Calendari convocatòries de provisió ordinària en règim de concert social
20/02/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Reunió Patronals Atenció gent gran i Dependència ? La Confederació ? CESOCAT ? ACRA ? UPIMIR ? ACES ? ACAD ? UCH ? CAPSS
13/02/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Acció social joves i famílies
12/07/2023 16:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Reunió
Presentació de la nova junta directiva
20/02/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Reunió Patronals Atenció gent gran i Dependència : La Confederació, CESOCAT, ACRA, UPIMIR, ACES, ACAD, UCH, CAPSS
14/12/2022 16:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Augment tarifes
13/02/2023 11:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Acció social joves i famílies
22/12/2022 10:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Patronals de Gent Gran
12/07/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Increment tarifes
12/07/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
director de Serveis

Reunió
Increment tarifes
06/04/2023 10:30:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Reunió amb les Patronals Acció Social - Infància
05/04/2023 09:00:00
Departament de Drets Socials
secretari general de Drets Socials

Reunió
Reunió amb les Patronals de GG
12/07/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
reunió sobre els Acords
12/07/2023 16:30:00
Departament de Drets Socials
cap del Gabinet del Conseller de Drets Socials

Reunió
Presentació nova direcció
17/02/2023 12:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
reunio amb patronals de discapacitat i salut mental
22/12/2022 10:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
diversos temes que afecten al sector de gent gran segons el nou decret d'acreditació de centres.
31/05/2023 17:30:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
reunio amb patronals gent gran per explicar el model de planificació i parlar de la reactivació de les taules tècniques
04/05/2023 17:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
demanda interposada per La Confederació en relació al Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual, discapacitat física i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
22/12/2022 12:25:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
acompanyar Secretari general a reunió amb les patronals de Gent Gran per parlar de les inquietuds que tenen referent al Decret 69/2020 d'acreditacions
14/12/2022 11:33:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
el secretari acompanya a l'hble conseller posada en comú de temes
17/02/2023 15:14:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
presentació nous càrrecs departament de Drets Socials a les patronals de discapacitats ( secretari d'Afers Socials i Famílies i la directora general de l'autonomia personal i la discapacitat)
13/01/2023 13:02:00
Departament de Drets Socials
secretari d'Afers Socials i Famílies

Reunió
reunió de presentació dels nous càrrecs de secretari d'Afers Socials i Famílies i de la titular de la direcció general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat
04/04/2023 11:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat

Reunió
reunio amb patronals discapacitat i salut mental per presentar-se com a càrrecs al capdavant de la dgapid i la sasif.
12/07/2023 16:30:00
Departament de Drets Socials
director general d'Acció Cívica i Comunitària

Reunió
Presentació nova direcció
09/03/2023 16:00:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Menjador i Lleure També assisteixen representants de COMERTEL i 7iTRIA, S.A.
13/04/2023 15:30:00
Departament d'Educació
directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Pilot Acord Marc menjadors escolars També assisteix el Sr. F. Vidal (COMERTEL)
10/02/2023 12:00:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Acte
La Febrerada, 1a. festa i trobada de l'ESS de Barcelona
11/10/2023 16:00:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
consellera d'Igualtat i Feminismes

Reunió
Parlar de l'acord entre les dues parts sobre l'equitat i igualtat de gènere
13/11/2023 17:20:00
Departament d'Igualtat i Feminismes
secretària de Feminismes

Acte
Acte de lliurament dels Premis La Confederació 2023 (7a edició)
13/11/2023 18:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Acte de Lliurament dels Premis La Confederació 2023
25/01/2024 00:00:00
Departament d'Educació
subdirectora general de Gestió de Serveis a la Comunitat i Beques

Reunió
Seguiment incidències i novetats amb afectació al servei de menjador escolar