Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Número identificador:   30   Data d'alta:   05/13/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   977900009   Data d'inscripció a registres externs:   02/14/1997 00:00:00
Registre extern:   Oficina Dipòsit i Registre Org. empresarials i sindicals
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   info@laconfederacio.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 04/15/2016
Data límit per a la propera actualització: 04/15/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La Confederació és l¿organització empresarial que des de l¿any 1997 representa a les entitats no lucratives ¿ associacions, cooperatives d¿iniciativa social i fundacions ¿ que presten serveis d¿atenció a les persones a Catalunya. En el seu conjunt agrupa a 1200 organitzacions.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   Laietana   Número:   54
Bloc:     Pis:   1r   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08003   Telèfon:   932688560
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Segarra   Segon cognom:   Ferran
  Càrrec:   President

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Habitatge
    · Inclusió i benestar social
    · Esports i lleure
    · Administració i serveis públics
    · Joventut
    · Participació i ciutadania
    · Infància, família i gent gran
    · Economia i sector financer
    · Empresa i competència
    · Educació i formació
    · Treball o ocupació
    · Justícia
    · Salut

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Difusió de l'existència del Registre i foment de la inscripció entre les entitats associades de La Confederació a qui correspongui.
Explicitació de la tasca d'incidència política desenvolupada en les memòries anuals de La Confederació, disponibles i consultables al web


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Representació i interlocució davant d¿administracions públiques i agents socials per a la defensa dels interessos del Tercer Sector Social de Catalunya (polítiques socials, d'ocupació, de foment de l'economia social, etc...) Impuls de la negociació col·lectiva i d¿un marc propi de relacions laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions representades. Millora del marc de concertació i contractació pública on el Tercer Sector i els actors de l¿economia social siguin aliats estratègics en la provisió de serveis públics socials i d¿atenció a les persones. Defensa de d'un Estat del Benestar fort amb capacitat per lluitar contra les desigualtats socials i garantir els drets de la ciutadania.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  - Propostes per garantir la sostenibilitat del sistema de serveis socials i d'atenció a les persones - Propostes entorn un marc català de contractes del sector públic - Propostes entorn l'ocupació i el marc català de relacions laborals - Propostes per al foment del Tercer Sector - Propostes per al foment de l'Economia Social - Propostes per garantir els drets de la ciutadania, especialment la més vulnerable
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Tota la tasca d'incidència política desenvolupada des de La Confederació busca el reconeixement del Tercer sector Social com a agent social i econòmic; l'enfortiment de les polítiques socials; i la millora del marc de relació i col·laboració entre l'Administració Pública i la Iniciativa social per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, especialment la que pateix situacions d'especial vulnerabilitat.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Des de La Confederació contribuirem en totes aquelles normatives que estiguin relacionades en l'àmbit dels serveis socials i d'atenció a les persones; així com en aquelles que tinguin a veure amb el foment del Tercer Sector i de l'Economia Social.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Consorcis   Import:   94.240,00 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   1.163,00 €
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   15.000,00 €
    Altres   Import:   3.300,00 €
  Convenis:
    Altres   Import:   7.000,00 €
 
        Import Total:   120.703,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   40.000,00 €€€