Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació Catalana d'Executius,Directius i Empresaris. ACEDE
Número identificador:   3   Data d'alta:   12/03/2015 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   22497   Data d'inscripció a registres externs:   09/30/2015 01:00:00
Registre extern:   Registre d'associacions
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.acedecatalunya.org/   Adreça electrònica:   institucional@acedecatalunya.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/18/2024
Data límit per a la propera actualització: 03/25/2025

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
defensar els interessos de les empreses, persones directives i empresaries, així com els de la societat Catalana. interrelacionant els seus representants. Recollir i defensar lliurement en col·laboració però sense dependència de cap organització política, econòmica o financera,

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Comte d'Urgell   Número:   204
Bloc:     Pis:   5   Escala:     Porta:   C
Codi postal:   08036   Telèfon:   934525583
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Francisco   Primer cognom:   Camarasa   Segon cognom:   Muñoz
  Càrrec:  

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Participació i ciutadania
    · Turisme
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Indústria i energia
    · Relacions exteriors
    · Economia i sector financer
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Infància, família i gent gran
    · Emergències i seguretat
    · Administració i serveis públics
    · Justícia
    · Treball o ocupació
    · Mobilitat i transport
    · Llengua i identitat
    · Cultura
    · Habitatge
    · Educació i formació
    · Comerç i consum
    · Empresa i competència
    · Inclusió i benestar social
    · Esports i lleure
    · Joventut
    · Salut
    · Informació i comunicació
    · Territori, urbanisme i paisatgeInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Assessorament estratègic i tàctic, reunions, audiències, informes, organització d'actes, conferències i mitjans de comunicació i audivisuals de forma oral, presencialment i directament. Publicacions en revistes,premsa de forma escrita i directament
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Fomentar la participació de les pimes a la Contractació Pública, defensar els interessos sectorials de les diferents pimes integrades a l'associació i millorar la competitivitat de les empreses.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Assistint, participant i realitzant contribucions en els diferents actes, referendums, consultes que es realitzin des de l'administració de manera directa.


Informació financera


Informació financera
 
Entitat/organisme/grup de nova creació sense cap exercici financer tancat
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 73.040,47 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts privades:   Import: 73.040,47
 
    Import Total: 73.040,47 €€