Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundació Privada Astres
Número identificador:   272   Data d'alta:   09/01/2016 10:14:02
Número d'inscripció a registres externs:   1648   Data d'inscripció a registres externs:   05/03/2002 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   fundacioastres@fundacioastres.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 06/09/2021
Data límit per a la propera actualització: 06/30/2022

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Garantir un futur digne i òptima qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel¿lectual des d¿un abordatge integral, individualitzat i integrador.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de la Garrotxa   Número:   7
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   17006   Telèfon:  
Província:   Girona   Comarca:   Gironès   Municipi:   Girona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Fundació Privada Astres
 
  Representant
  Nom:   Anna Maria   Primer cognom:   Suñer   Segon cognom:   Damon

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Inclusió i benestar social
    · Esports i lleureInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Discapacitats, Llei de contracte amb l'administració pública, Normativa relativa a Centres Especials de Treball.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Discapacitats, Llei de contracte amb l'administració pública, Normativa relativa a Centres Especials de Treball.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Aportar propostes i expertesa en els diferents àmbits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Discapacitats, Llei de contracte amb l'administració pública, Normativa relativa a Centres Especials de Treball.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Territori i Sostenibilitat   Import:   3.300,00 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   1.154.916,44 ¤
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   323.508,32 ¤
  Contractes:
    Entitats de dret públic   Import:   419.390,49 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   1.939.192,55 ¤
    Altres   Import:   227.812,40 ¤
 
        Import Total:   4.068.120,20 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 5.730.775,73 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 4.028.972,56 ¤
    Altres fonts   Import: 761.520,08 ¤
  Fonts privades:   Import: 940.283,09 ¤
 
    Import Total: 5.730.775,73 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
10/05/2017 00:00:00
Departament de Salut
Secretari de Salut Pública
Joan Guix i Oliver
Reunió
Projecte d'expansió en el tractament de la carn de caça a Catalunya