Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Acondicionamiento Tarrasense
Número identificador:   271   Data d'alta:   09/01/2016 10:14:05
Número d'inscripció a registres externs:   16   Data d'inscripció a registres externs:   11/30/1965 00:00:00
Registre extern:   TERRASSA
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://leitat.org/   Adreça electrònica:   info@leitat.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 02/09/2022
Data límit per a la propera actualització: 02/14/2023

Àmbits de registre
 
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
L'Associació té per finalitat (i) realitzar activitats d'investigació i desenvolupament (I+D), (ii) promoure la innovació tecnològica i la normalització de les empreses, fonamentant la modernització de les estructures productives i donar el suport necesssari per fomentar la innovació.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Innovació   Número:   2
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08225   Telèfon:   937882300
Província:   Barcelona   Comarca:   Vallès Occidental   Municipi:   Terrassa

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Associació Acondicionamiento Tarrasense
 
  Representant
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Parra   Segon cognom:   Farré

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Indústria i energia
    · Educació i formació
    · Emergències i seguretat
    · Economia i sector financer
    · Informació i comunicació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Salut
    · Administració i serveis públics
    · Empresa i competència
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Transparència i traçabilitat de totes les reunions, propostes i documentació generada en la relació d'aquest grup d'interès amb les Administracions Públiques existents.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Fins ara s'han mantingut reunions de treball amb la Direcció General d'Indústria, integrada dins de la Conselleria d'Empresa i Coneixement. I reunions entre el Conseller d'Empresa i Coneixement i el President de Leitat. Es prevuen mantenir els mateixos contactes i ampliar-los a altres Conselleries segons la temàtica dels projectes que es puguin portar a terme així com de la tipologia de gestions que s'hagin de fer vinculades als esmentats projectes.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  El objecte de les reunions mantingudes ha estat la redacció i treball conjunt d'un conveni econòmic entre la Conselleria d'Empresa i Coneixement i Leitat.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  En totes aquelles temàtiques que comportin l'eleboració de propostes estables en el temps que comportin un guany i benefici per la societat en els àmbits de: competitivitat empresarial, formació de nous perfils professionals i generació de riquesa que comporti creació de llocs de treball.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2020    fins a   12/31/2020
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Convenis:
    Agències   Import:   4.451.273,62 ¤
 
        Import Total:   4.451.273,62 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 40.096.617,88 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 4.451.273,62 ¤
    Altres fonts   Import: 7.375.206,38 ¤
  Fonts privades:   Import: 28.270.137,88 ¤
 
    Import Total: 40.096.617,88 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
01/04/2022 09:00:00
Departament d'Interior
director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Reunió
Equips ERA Reunió per Microsoft TEAMS
23/05/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general de Recerca

Reunió
Propostes d'innovació tecnològica en empreses
21/11/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general

Reunió
Recerca empresarial
22/12/2016 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Interventora general

Reunió
Reunió que sol·licita l'entitat