Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundación Save The Children
Número identificador:   267   Data d'alta:   08/31/2016 08:49:33
Número d'inscripció a registres externs:   162   Data d'inscripció a registres externs:   02/02/1990 00:00:00
Registre extern:   Registro de Fundaciones (O.M. 19/06/1990)
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   http://www.savethechildren.es   Adreça electrònica:   catalunya@savethechildren.es
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 08/26/2016
Data límit per a la propera actualització: 08/26/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La finalitat de la nostra organització és la promoció i defensa dels drets dels nens i nenes en el marc de la Convenció sobre els Drets del Nen, a través de programes d'intervenció directa, accions de sensibilització, cooperació internacional i incidència.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   Mistral   Número:   39
Bloc:     Pis:   entreso   Escala:     Porta:   4
Codi postal:   08015   Telèfon:   933105200
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Fundación Save The Children
 
  Representant
  Nom:   Andrés Rafael   Primer cognom:   Conde   Segon cognom:   Solé

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Cultura
    · Justícia
    · Administració i serveis públics
    · Salut
    · Habitatge
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Educació i formació
    · Emergències i seguretat
    · Infància, família i gent gran
    · Participació i ciutadania
    · Informació i comunicació
    · Llengua i identitat
    · Joventut
    · Relacions exteriors
    · Inclusió i benestar social
    · Treball o ocupació
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Esports i lleure

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Codi de conducta per a totes les persones contractades per la Fundació Save the Children amb el compromís de treballar respectant els drets de la infància
Codi de bones pràctiques de la Fundación Save the Children per assegurar que tots els proveïdors respecten els drets de les persones treballadores i especialment dels menors d'edat.
Codi ètic i de conducta de la Federació Catalana d'Organitzacions per a la Justícia Global (lafede.cat)
Codi de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  De manera general, el grup té per objectiu l'assessorament especialitzat a les institucions públiques en tots aquelles qüestions que afectin la protecció i promoció dels drets dels infants i adolescents. Actualment estem pendents de realitzar una compareixença a la Comissió d'Economia del Parlament de Catalunya per aportar la nostra visió en relació a una proposició de Llei de modificació de la Llei 18/2003, per establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 18 anys.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  1) Assessorament estratègic i tàctic, reunions, audiències, informes, material informatiu i de debat, organització d'actes, reunions i activitats divulgatives. 2) Format: comunicacions orals i per escrit 3) Mitjans: correu postal i electrònic, presencial, per telèfon i/o videoconferència 4) Forma de realització: directa
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  De manera general, l'objectiu del grup és informar, sensibilitzar i oferir assessorament especialitzat en matèria de protecció i promoció dels drets dels infants i adolescents. D'entre les accions realitzades podem destacar: l'enviament d'informes especialitzats en temàtiques relacionades amb els drets de la infància (violència contra la infància, infància en moviment, situació de les famílies monoparentals, educació...) - Enviament d'estats de situació relacionats amb qüestions concretes de la situació de la infància a Catalunya. - Reunions de sensibilització - Participació a les comissions de treball al Parlament (Comissió d'infància per parlar sobre bullying i ciber-bullyin)
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  De manera transversal en tot allò que afecti la protecció i promoció dels drets dels infants i adolescents. Actualment estem pendents de realitzar una compareixença a la Comissió d'Economia del Parlament de Catalunya per aportar la nostra visió en relació a una proposició de Llei de modificació de la Llei 18/2003, per establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de 18 anys.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   01/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   5.429,00 ¤
    Agències   Import:   130.000,00 ¤
    Entitats de dret públic   Import:   173.282,00 ¤
 
        Import Total:   308.711,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 27.000.000,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 300.000,00 ¤
    Altres fonts   Import: 9.960.000,00 ¤
  Fonts privades:   Import: 16.740.000,00 ¤
 
    Import Total: 27.000.000,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
03/12/2019 12:30:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació
Josep Bargalló Valls
Reunió
Presentació informe.
19/09/2018 00:00:00
Departament de Justícia
directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Núria Clèries i Nerín
Reunió
Projecte Víctimes infants.
30/10/2018 00:00:00
Departament de Justícia
directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Pilar Heras i Trias
Reunió
Presentació de la investigació que estan portant a terme sobre les Cases dels Infants-Barnahus, el model nòrdic d?atenció dels nens i nenes víctimes d?abús sexual que junta i coordina en un mateix espai, policia, serveis socials, jutjat i sistema sanitari, amb l?objectiu reduir la victimització secundària que pateixen els nens i les nenes víctimes d?abús sexual.
04/10/2019 12:30:00
Departament de la Presidència
consellera de la Presidència i portaveu del Govern
Meritxell Budó Pla
Acte
Visita instal.lacions
11/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Presentació entitat i intercanvi d'opinions
11/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Reunió
Presentació 'informe "Desheretats. Desigualtat infantil,  igualtat d?oportunitats i polítiques públiques"
11/05/2017 00:00:00
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Secretari d'Habitatge i Millora Urbana
Carles Sala Roca
Reunió
Presentació estratègia de treball
04/04/2017 00:00:00
Departament de Justícia
Directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Pilar Heras i Trias
Visita
Presentació de la Fundació
19/12/2016 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari
Oriol Amorós i March
Reunió
Projectes refugi
21/11/2016 00:59:00
Departament d'Ensenyament
Secretària general
M. Jesús Mier i Albert
Reunió
Informe fracàs escolar
21/11/2016 00:59:00
Departament d'Ensenyament
Consellera d'Ensenyament
Meritxell Ruiz Isern
Reunió
Informe fracàs escolar
03/12/2019 12:30:00
Departament d'Educació
directora general de Currículum i Personalització
Maite Aymerich i Boltà
Reunió
Presentació informe
05/02/2019 12:00:00
Departament d'Interior
conseller d'Interior
Miquel Buch i Moya
Reunió
Sobre polítiques dirigides a la protecció de la infància migrant i refugiada
14/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de Lleure - Infància
07/05/2020 11:00:00
Departament d'Educació
conseller d'Educació
Josep Bargalló Valls
Reunió
Propostes d'equitat educativa, bretxa digital, beques menjadors (COVID-19)
14/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Lleure
14/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de LLeure, acompanyament MHP.
28/07/2020 16:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Presentació de l'informe "Infància en Reconstrucció"
14/07/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Presentació d'informe
22/01/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Presentació entitat i comuniquen que estan interessats en un projecte marc d'intervenció amb MENAs, també mostren el seu interès en el centre integral de l'abús sexual i l'estudi dels Drets del Infants a Catalunya.
07/05/2020 11:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa
Juan José Falcó i Monserrat
Reunió
Crisi sanitària Covid-19, igualtat d'oportunitats educatives.
26/01/2021 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Acte
Debat per a la Infància: El futur dels nens i nenes és una decisió política