Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associacio Catalana En Pro de la Justícia
Número identificador:   262   Data d'alta:   08/31/2016 08:49:52
Número d'inscripció a registres externs:   8915   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   D.GRAL DRET I ENTITATS JURIDIQUES
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   www.acpj.cat   Adreça electrònica:   acpj@acpj.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/20/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/20/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Associació que aplega els jutges de pau de Catalunya.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Sant Jaume   Número:   338-368
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08370   Telèfon:   937697991
Província:   Barcelona   Comarca:   Maresme   Municipi:   Calella

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Francisco Javier   Primer cognom:   Ten   Segon cognom:   Figueras
  Càrrec:   PRESIDENT

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Administració i serveis públics
    · JustíciaInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  1. La realització d¿activitats culturals sobre aspectes d¿interès per els socis, especialment els que facin referència a l¿Ordenament Jurídic vigent i les seves modificacions. 2. Fer propostes per a la millor organització de la Justícia 3. Donar suport i fomentar totes aquelles iniciatives particulars que es presentin i tendeixin al millor assoliment dels fins de l¿Associació. 4. Informar degudament als associats en totes aquelles qüestions legals i tècniques que puguin ser-los d¿interès. 5. Realitzar tota mena de reunions, cursos i conferències encaminades a la millor formació legal dels seus associats. 6. Dirimir les qüestions plantejades entre els associats, sempre que aquestes es trobin dins de l¿esfera d¿acció de l¿Associació i aquesta tingui competència per entendre-hi. 7. Fomentar el vincle entre els socis. 8. Establir, mantenir i fomentar contactes amb d¿altres Associacions d¿anàloga naturalesa i finalitat. L¿Associació no perseguirà la defensa d¿interessos professionals.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Tot lo relatiu en l'àmbit del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Fer propostes en l'àmbit del Departament de Justícia relatives a la justícia de pau i proximitat Intervenir en l'Observatori Català de la Justícia
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Fer propostes en l'àmbit del Departament de Justícia relatives a la justícia de pau i proximitat Intervenir en l'Observatori Català de la Justícia


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Justícia   Import:   6.500,00 ¤
 
        Import Total:   6.500,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 31.900,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 6.500,00 ¤
 
    Import Total: 6.500,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
16/07/2018 00:00:00
Departament de Justícia
consellera de Justícia
Ester Capella i Farré
Reunió
Presentació de l'Associació i explicació dels seus projectes
13/07/2019 10:30:00
Departament de Justícia
secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia
Joan Domènec Abad i Esteve
Acte
Trobada de jutges i jutgesses de pau de l'Alt Pirineu i Aran.
26/10/2019 12:45:00
Departament de Justícia
secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia
Joan Domènec Abad i Esteve
Acte
Assistència a la celebració del Dia de la Justícia de Pau a Catalunya, que va tenir lloc al Park Hotel San Jorge (ubicat a l'Av. Andorra, 28, a Calonge).