Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Sociedad Ecológica Para el Reciclado de los Envases de Vidrio
Número identificador:   2552   Data d'alta:   03/20/2018 14:20:22
Número d'inscripció a registres externs:   160493   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:   Registro de Asociaciones Ministerio del Interior
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   https://www.ecovidrio.es   Adreça electrònica:   alicia.alaguero@Ecovidrio.es
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/09/2018
Data límit per a la propera actualització: 03/09/2019

Àmbits de registre
 
Àmbit Generalitat de Catalunya. Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Administració local i el seu sector públic. Ajuntaments
Àmbit Generalitat de Catalunya. Administració independent
Administració corporativa. Col·legis professionals
Administració local i el seu sector públic. Consells comarcals
Administració local i el seu sector públic. Diputacions
Administració local i el seu sector públic. Entitats metropolitanes
Administració local i el seu sector públic. Entitats municipals descentralitzades
Altres institucions de la Generalitat
Administració local i el seu sector públic. Mancomunitats de municipis
Universitats públiques i ens que en depenen, vinculats o participats
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
ECOVIDRIO es una entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclado de todos los residuos de envases de vidrio en España. ECOVIDRIO tiene como misión cumplir las obligaciones de gestión de residuos de envases de vidrio que se establecen en la Ley, para contribuir a la economía circular.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Miguel Ángel   Número:   23
Bloc:     Pis:   5   Escala:     Porta:  
Codi postal:   28010   Telèfon:   914118344
Província:   Madrid   Comarca:     Municipi:   Madrid

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Sociedad Ecológica Para el Reciclado de los Envases de Vidrio
 
  Representant
  Nom:   Ana   Primer cognom:   Cardona   Segon cognom:   Piñeiro

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Proyectos normativos y planes en el ámbito de la gestión de los residuos.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Reuniones, de forma oral, presencial y directa.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Gestión de residuos
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Relativas a gestión de residuos.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2016    fins a   12/31/2016
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   111.000,00 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
10/09/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Presentació de plans presents i futurs.
10/09/2018 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Gestió d'envasos
10/09/2018 11:52:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Gestió d'envasos.