Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Llorente & Cuenca S.L.
Número identificador:   24   Data d'alta:   05/13/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   273715   Data d'inscripció a registres externs:   02/05/2001 00:00:00
Registre extern:   Registre mercantil de Madrid
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:   http://www.llorenteycuenca.com/   Adreça electrònica:   llorenteycuenca@llorenteycuenca.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 01/14/2020
Data límit per a la propera actualització: 01/15/2021

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
LLORENTE & CUENCA, consultoria de gestió de la reputació, la comunicació i els asumptes públics, gestiona i assessora sobre el diàleg i la creació de relacions de empreses i organitzacions amb les administracions públiques i els actors que influeixen o decideixen sobre el seu marc d'acció.

Categoria
 
Categoria:   Categoria I: Sector de serveis de consultoria i assessorament
Subcategoria:   Consultories professionals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Lagasca   Número:   88
Bloc:     Pis:   3   Escala:     Porta:  
Codi postal:   28001   Telèfon:   915637722
Província:   Madrid   Comarca:     Municipi:   Madrid

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Joan   Primer cognom:   Navarro   Segon cognom:   Martínez
  Càrrec:  

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Participació i ciutadania
    · Cultura
    · Administració i serveis públics
    · Empresa i competència
    · Economia i sector financer
    · Mobilitat i transport
    · Informació i comunicació
    · Esports i lleure
    · Comerç i consum
    · Indústria i energia
    · Salut
    · Turisme
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  No correspon
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Polítiques públiques de transport (VTC) y de economia col.laborativa
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Comunicacions en relació a la mobilitat sostenible a Catalunya
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Consultes sobre polítiques públiques de transport (VTC) y de economia col.laborativa


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2019    fins a   12/31/2019
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria I
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum anual de negoci per activitats de representació en euros:   <= 99.999 ¤
 
Relació dels clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
 
  Nombre de clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
  FREE NOW
  Vitaldent
 
  Els ingressos globals procedents dels clients per activitats de representació
  Total dels ingressos globals procedents dels clients per activitats de representació:   50.000,00 ¤€