Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundació Privada Gentis
Número identificador:   182   Data d'alta:   08/03/2016 16:15:35
Número d'inscripció a registres externs:   2337   Data d'inscripció a registres externs:   07/11/2007 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   https://www.gentis.org/   Adreça electrònica:   gentis@gentis.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/15/2022
Data límit per a la propera actualització: 11/30/2023

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Desenvolupar projectes, programes, serveis i formació destinats a les famílies, amb independència del seu origen, estructura i composició i/o professionals de l¿àmbit

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   de la Pau   Número:   178
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   43580   Telèfon:   972405454
Província:   Tarragona   Comarca:   Baix Ebre   Municipi:   Deltebre

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Fundació Privada Gentis
 
  Representant
  Nom:   Marta   Primer cognom:   Cid   Segon cognom:   Pañella

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Treball o ocupació
    · Infància, família i gent gran
    · Educació i formacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Llei de contractes amb l'administració, formació, mediació, eines TIC, inserció laboral
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Llei de contractes amb l'administració, formació, mediació, eines TIC, inserció laboral
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Aportar propostes i expertesa en els diferents àmbits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Llei de contractes amb l'administració, formació, mediació, eines TIC, inserció laboral


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2021    fins a   12/31/2021
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència   Import:   1.036,50 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   2.772.805,16 €
    Agències   Import:   5.061,35 €
    Consorcis   Import:   47.542,16 €
    Departament d'Ensenyament   Import:   59.835,32 €
    Altres   Import:   25.280,87 €
  Contractes:
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   51.596,17 €
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   695.582,71 €
    Agències   Import:   1.652,89 €
    Altres   Import:   7.406,00 €
 
        Import Total:   3.667.799,13

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 5.381.000,00 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 4.036.000,00
    Altres fonts   Import: 1.345.000,00
 
    Import Total: 5.381.000,00 €€