Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Número identificador:   17   Data d'alta:   04/21/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   29414   Data d'inscripció a registres externs:   08/27/2003 00:00:00
Registre extern:   Entitats jurídiques
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.tercersector.cat   Adreça electrònica:   taula@tercersector.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 04/13/2016
Data límit per a la propera actualització: 04/13/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
1. Contribuir en unes més i millors polítiques socials catalanes 2. vertebrar i enfortir el Tercer Sector Social de Catalunya, consolidar les entitats i obtenir el reconeixement de la seva acció.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Rocafort   Número:   242
Bloc:   bis   Pis:   2   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08029   Telèfon:   933105707
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Antoni   Primer cognom:   Codina   Segon cognom:   i Filbà
  Càrrec:   Director general

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Esports i lleure
    · Empresa i competència
    · Habitatge
    · Emergències i seguretat
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Joventut
    · Treball o ocupació
    · Inclusió i benestar social
    · Participació i ciutadania
    · Justícia
    · Salut
    · Educació i formació
    · Infància, família i gent gran

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Codi de transparència i basat en els indicadors de transparència que estableix la Guia d'autoavaluació elaborada per el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la ciutadania Plural, i la plataforma Transpar-Ent.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Les principals propostes normatives i polítiques objectius del grup d'interès són, en l'actualitat: - En cooperació i ajut humanitari: polítiques d'acollida dels refugiats. - En empresa i competència: llei del SOC, etc. - Educació i formació: polítiques d'educació, principalment aquelles relacionades amb les beques menjador, extensió del model de jornada contínua, polítiques de suport a la formació, educació especial, Servei Comunitari, etc. - Habitatge: polítiques de suport a les famílies procedents de la mesa d'emergència social, ajuts en el pagament de subministrament (pobresa energètica), polítiques de cessió d'habitatges a entitats per al lloguer social. - Justícia: polítiques de suport a la reinserció de presos. - Emergències i seguretat: més polítiques de resposta en situacions d'emergència. - Participació ciutadana: polítiques de promoció de la participació ciutadana - Treball o ocupació: polítiques d'inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables, aplicació del programa de garantia juvenil, polítiques de suport a les Empreses d'inserció i als Centres especials de treball. Polítiques de suport a la promoció de l'economia social. - Inclusió i benestar social: polítiques de suport a les famílies, suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal, suport a la infància i adolescència en situació de risc d'exclusió, acolliment i adopció, igualtat, migracions i ciutadania, - Esports i lleure: Totes les polítiques que es proposin en matèria de suport al lleure educatiu. - Joventut: Totes les polítiques de promoció de l'associacionisme juvenil, suport a la joventut en els àmbits educatius, formatius, ocupacionals, etc. - Salut: totes les polítiques de promoció de la integració sociosanitària, seguiment del pla interdepartamental de Salut Pública. - Infància, família i gent gran: totes les polítiques de suport a la infància en risc i a les seves famílies, i aquelles de suport a la gent gran en situació de dependència i promoció de l'autonomia personal de les persones grans, així com la promoció de l'associacionisme de la gent gran.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Mantindrem reunions i comunicacions orals i escrites, i farem contribucions i audiències amb els Consellers/es i els càrrecs a qui ells deleguin en funció dels temes tractats, dels següents Departaments de l'Administració pública: - Dept Presidència - Dept. Vicepresidència, Economia i Hisenda - Dept. d'Afers i Relacions institucionals i Exteriors i Transparència - Dept. Governació, Administracions Públiques i Habitatge - Dept. Ensenyament - Dept. Salut - Dept. Justícia - Dept. Treball, Afers Socials i Famílies - Dept. d'Empresa i Coneixement
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  L'objecte principal de les comunicacions serà, per cada Departament: - Dept Presidència: impuls d'un Pla de Suport al Tercer Sector Social - Dept. Vicepresidència, Economia i Hisenda: pagament puntual a les entitats, de les subvencions, convenis, contractes i concerts. Instruments de finançament de les entitats - Dept. d'Afers i Relacions institucionals i Exteriors i Transparència: Suport a les entitats en la llei de Dependència. Llei de contractes al TSS. - Dept. Governació, Administracions Públiques i Habitatge: millora de les polítiques d'habitatge social. - Dept. Ensenyament: millorar les polítiques educatives, augmentar les beques, etc. - Dept. Salut: millorar la coordinació de les polítiques socio-sanitàries - Dept. Justícia: millorar les polítiques de reinserció de presos. - Dept. Treball, Afers Socials i Famílies: millorar totes les polítíques de benestar social en general (famílies, infància, dependència, gent gran, etc.)
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Consultes per escrit, participació en consells i òrgans assessors, reunions i audiències a les que se'ns convoqui. Principalment a: - OSACP: propostes per introduir bones pràctiques en la contractació pública i millora dels criteris tècnics en els contractes públics. - Consell General de Serveis Socials: Esmenes i aportacions a Decrets, propostes normatives, propostes de convocatòries de subvencions, etc. - Taula Ciutadania i immigració: contribucions per millorar les polítiques d'immigració endegades per la Generalitat. - Consell d'associacionisme i voluntariat: En el marc de la Llei d'Associacionisme i Voluntariat, propostes per avançar en la promoció del voluntariat i l'associacionisme. - Taula de pobresa energètica: propostes per millorar la situació de les persones en situació de pobresa energètica - Comitè Seguiment FSE i FEDER: aportacions sobre la inversió social de les polítiques europees - CTESC: aportacions a Decrets i dictàmens del CTESC.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/0001    fins a   01/01/0001
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   190.179,80 ¤
    Fundacions   Import:   15.300,00 ¤
    Altres   Import:   297.995,47 ¤
 
        Import Total:   503.475,27 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 503.475,27 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 190.179,80 ¤
    Altres fonts   Import: 201.500,00 ¤
  Fonts privades:   Import: 111.795,47 ¤
 
    Import Total: 503.475,27 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
19/06/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Presentació entitat
10/07/2018 00:00:00
Departament de Salut
consellera de Salut
Alba Vergés i Bosch
Reunió
Presentació institucional
19/07/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Acció Cívica i Comunitària
Bernat Valls i Fuster
Acte
15è Aniversari de la Taula
19/07/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Acte
Assistència al 15è aniversari de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
19/07/2018 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Acte
Acte commemoratiu del 15è Aniversari de la Taula d'entitats del Tercer Sector
05/10/2016 00:00:00
Departament de Salut
Conseller de Salut
Antoni Comín i Oliveres
Reunió
Col·laboració de les Entitats Tercer Sector amb el Departament, Transposició directiva europea contractació pública
26/07/2018 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió de treball amb el President
23/09/2016 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Oriol Junqueras i Vies
Acte
Signatura del Protocol de col·laboració entre els Depts. VEH-GAH i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, relatiu als habitatges que provenen d'herències intestades
14/09/2016 00:00:00
Departament de Justícia
Conseller de Justícia
Carles Mundó i Blanch
Reunió
Signatura Conveni Taula Tercer Sector
06/02/2019 12:09:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
diversos temes sobre el Tercer Sector Social
07/02/2019 12:29:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Entitats que formen part de la Comissió de Govern de la Renda Garantia de Ciutadania, per fer la valoració del projecte del Reglament de la Llei 14/2017 de la RGC
28/02/2019 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Acte
Presentació del Programa m4Social al Mobile World Congress
19/09/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Generar coneixement per enfortir el Tercer sector. Donar a conèixer la nostra organització, el treball que realitzen
14/05/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Subvencions
07/06/2018 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Acompanya a l'HC
06/05/2019 18:03:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Mercè Antònia Garau i Blanes
Reunió
Previsions concert ocupacional
19/07/2018 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut
Francesc Poch i Ros
Acte
Representació institucional del Director general en l'acte commemoratiu del 15è aniversari de la Taula del Tercer Sector de Catalunya
20/06/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Presentació projecte Copèrnic
25/04/2019 15:20:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
per tractar temes del Tercer Sector
25/02/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Parlar de la renovació del conveni del projecte m4social
11/07/2019 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
IRPF
02/07/2019 14:09:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
IRPF
31/07/2019 10:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Entrevista per la realització d?un estudi dels projectes de l?IRPF
30/07/2019 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Projecte Copernic
27/11/2018 13:30:00
Departament de Salut
secretària d'Atenció Sanitària i Participació
Carme Bertral López
Reunió
Sector PINCAT (Infància). Demanen coordinació interdepartamental en les polítiques adreçades a la infància. Massificació dels CRAE. Necessitats: elaborar carta de drets de la infància en salut; foment bons hàbits; ampliació cartera de serveis; calen gestors de casos, espais de coordinació, programes d'acompanyament, reforç d'aules hospitalàries, campanyes i programes de formació per a la prevenció
11/07/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Director de l'Oficina del President
Josep Rius i Alcaraz
Acte
Presentació Economia social catalunya
11/07/2017 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Acte
Presentació de l'Associació Economia social Catalunya
05/07/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
IRPF
03/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
IRPF
15/11/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Acte
Jornada "El Model d?Atenció Comunitària Centrada en la persona Situació i perspectives al Tercer Sector Social de Catalunya"
27/04/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Directora general de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica
Núria Espuny Salvadó
Reunió
Suport a les entitats Llei de Transparència
27/04/2017 00:00:00
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Secretari de Transparència i Govern Obert
Jordi Foz Dalmau
Reunió
Suport a les entitats Llei de Transparència
21/04/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Entitat associativa del Tercer Sector Social. Intercanvi impressions en relació amb el Tercer Sector
04/04/2017 00:00:00
Departament de Salut
Conseller de Salut
Antoni Comín i Oliveres
Acte
Prestació de serveis sanitaris per entitats d'Economia Social
01/04/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Reunió
Temes socials
23/03/2017 00:59:00
Departament de Salut
Conseller de Salut
Antoni Comín i Oliveres
Reunió
Prestació de serveis sanitaris per entitats d'Economia Social
21/03/2017 00:59:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Secretari d'Empresa i Competitivitat
Joan Aregio i Navarro
Reunió
Reunió per parlar sobre la internacionalització
06/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Organitzacions no governamentals. Presentació pressupostos
06/03/2017 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Oriol Junqueras i Vies
Acte
Presentació del Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017
02/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Reunió
Acte institucional M4SOCIAL
16/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Reunió
Presentació entitat
14/02/2017 00:59:00
Departament de la Presidència
Director general de Mitjans de Comunicació
Jordi del Río i González
reunió
projecte decret dels serveis de comunicació audiovisuals comunitaris sense ànim de lucre
09/02/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Fundacions i Associacions. Concerts Ocupacionals
06/10/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Acte
Cloenda Jornada Tècnica "Aprofundiment en la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania "
21/12/2016 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Delegat territorial del Govern a Girona
Eudald Casadesús i Barceló
Reunió
Reunió en relació a l'informe "La millora dels Serveis Socials Bàsics a Catalunya"
17/11/2016 00:59:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda
Oriol Junqueras i Vies
Reunió
Línies del Pressupost 2017
20/02/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Pressupost 2020
26/07/2016 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència
Neus Munté i Fernàndez
Acte
Signatura del nou Pla de Suport al Tercer Sector Social amb la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
26/07/2016 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat
Carles Puigdemont i Casamajó
Acte
Signatura del III Pla de Suport al Tercer Sector Social
30/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector del voluntariat català
26/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
10/03/2020 12:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya
09/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector del voluntariat català.
14/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de Lleure - Infància
30/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector del voluntariat.
29/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generalitat amb el sector de les residències de gent gran.
22/04/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual del president de la Generaliat amb el sector de les residències de gent gran.
08/04/2020 11:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió virtual de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya.
26/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya, acompanyament MHP
10/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió de la Mesa Unitària en Defensa del Sector Social i d'Atenció a les persones de Catalunya acompanyament MHP
03/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector de les residències de gent gran
25/05/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Pla d'emergència social post COVID-19
13/03/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Coordinació vulnerabilitat i serveis socials
27/04/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Subvencions
07/05/2020 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Finançament i convocatòries de subvencions
12/06/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió del president Torra amb el sector del voluntariat
15/04/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Ariadna Rectoret i Jordi
Reunió
Afectació de la disminució de l'import previst per a la realització de polítiques actives d'ocupació a Catalunya, per motiu de la situació de contingència Covid19. Programes i projectes SOC.
31/07/2020 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Acte
Acte de signatura de l'acord "Per una Catalunya Social"
30/07/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Reunió convocada per la Secretaria de Salut Pública en el marc del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) i en col·laboració amb la Unitat de Seguiment de la COVID del Departament de Salut. Grup de treball amb representació de diferents Departaments de la Generalitat , entitats municipalistes i tercer sector.
30/10/2019 15:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Presentació Pla Estratègic Serveis Socials a les entitats Tercer Sector
23/05/2019 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Avaluació del Pla Suport al Tercer Sector Social
31/07/2019 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Presentació Pla Estratègic de Serveis Socials
30/07/2019 12:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Sessió de treball sobre el Projecte Copèrnic. Reunió junt amb el Secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies
08/07/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
1. Revisió dels objectius de m4Social després del Consell Assessor 2. Balanç 1r semestre 2019 3. Programa Protecció de dades 4. Estudi: Conseqüències de la Bretxa Digital entre les persones ateses pel Tercer Sector 5. m4Social day 2019 6. Plantejaments de futur
20/06/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Presentació projecte Copèrnic
18/07/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Acte
Constitució de la Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitats
09/05/2019 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Participació al Consell Assessor de m4social
12/03/2019 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Projecte Copèrnic
25/02/2019 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Renovació del conveni del projecte m4social
13/03/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Coordinació vulnerabilitat i serveis socials (reunió junt amb Secretari Francesc Iglesies, Cap del Gabinet del Conseller i DGACC)
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Proposta acord per una Catalunya Social
09/07/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Afers Socials i Famílies
Francesc Iglesies i Riumalló
Reunió
Subvenció IRPF
16/06/2020 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Acte
Acte de presentació de l?estudi ?Persones On, Persones Off. L?impacte de la Bretxa Digital?
25/05/2020 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Juntament amb el Conseller del Departament per tractar sobre el pla d'emergència social post COVID-19
17/01/2019 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Presentació del projecte m4social
20/11/2018 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Acte
Assistència al VI Congrés del Tercer Sector Social
31/07/2020 00:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Bernat Solé Barril
Reunió
Reunió en la que s'han tractat qüestions relatives a l'Agenda 2030 i de cooperació al desenvolupament.
30/03/2020 12:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió president de la Generalitat amb el sector del voluntariat català, acompanyament al MHP.
14/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb Entitats de LLeure, acompanyament MHP.
12/06/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Voluntariat, acompanyament MHP.
03/06/2020 17:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb el Sector Gent Gran, acompanyament MHP.
09/04/2020 11:30:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica sector Voluntariat, acompanyament MHP.
06/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica, acompanyament MHP.
30/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica Sector Voluntariat, acompanyament MHP.
22/04/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtica amb Secor Gent Gran, acompanyament MHP.
24/07/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
Document Acord per a una Catalunya Social
04/11/2020 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Consell Assessor del projecte m4social
29/10/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Situació actual en relació a la pandèmia per la Covid19
21/10/2020 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Oriol Amorós i March
Reunió
Impacte de la Covid en el Tercer Sector Social de Catalunya.
21/09/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
3a. reunió comissió delegada Pacte Social, reunió junt amb secretari Francesc Iglesies
13/07/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Tercer Sector
25/07/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Acte
Diàlegs sobre la Renda Garantida de Ciutadania
07/06/2018 18:14:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Trobada sobre futura Comissió de la RGC
22/11/2018 10:29:00
Departament de la Presidència
secretari del Govern
Víctor Cullell i Comellas
Acte
Inauguració de la Jornada Activa't que s'ha fet al Cosmocaixa
22/11/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Acte
Cloenda del VIè Congrés de la Taula del Tercer Sector de Catalunya
20/11/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Acció Cívica i Comunitària
Bernat Valls i Fuster
Acte
VI Congrés del Tercer Sector Social
15/01/2019 17:59:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
directora general de Societat Digital
Joana Barbany i Freixa
Reunió
Acompanya HC
15/01/2019 17:59:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
Jordi Puigneró i Ferrer
Reunió
Presentació institucional
18/03/2019 14:29:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
secretària general del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
Laura Foraster i Lloret
Reunió
Contacte institucional amb membres del Patronat del Consorci.
18/11/2019 09:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Acte
Inauguració Acte institucional m4Socialday
26/11/2019 09:48:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona.
Pere Vila i Fulcarà
Acte
Visita a la residència Les Acàcies de la Fundació ALTEM
29/10/2020 17:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
Josep Ginesta i Vicente
Reunió
Situació actual en relació a la pandèmia per la Covid19
29/10/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut
Georgina Oliva i Peña
Reunió
tractar la situació actual sobre la pandèmia
02/12/2020 15:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Presentació Pla Estratègic de serveis Socials a les entitats del Tercer Sector
26/11/2020 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Acte
Participació en la Taula d' Emergència Social.
25/11/2020 13:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Acte
Cloenda de la Jornada "Els fons europeus que inverteixen en les persones (2021-2027). Oportunitats per al Tercer Sector Social de Catalunya". Acte virtual - Zoom -
27/01/2021 18:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Grup tècnic de pobresa energètica
16/02/2021 15:30:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
directora general de Transparència i Dades Obertes
Núria Espuny i Salvadó
Reunió
Avançar en accions conjuntes per donar suport al tercer sector en àmbit transparència.
03/12/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Afers Socials i Famílies
Marta Cassany i Virgili
Reunió
Acompanya a l'Honorable Conseller a reunió telemàtica amb la Taula
11/03/2021 15:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Serveis Socials
Meritxell Benedí i Altés
Reunió
Compartició de dades amb les entitats del tercer sector
16/03/2021 11:00:00
Departament de Salut
directora general de Planificació en Salut
Pilar Saura Agel
Reunió
Reunió per tractar sobre el desplegament de la LLei de regulació de l'eutanàsia