Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Eina Activa Empresa d'Inserció SL
Número identificador:   158   Data d'alta:   08/02/2016 12:00:49
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:   https://www.einaactiva.org/   Adreça electrònica:   eina@einactiva.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 11/15/2022
Data límit per a la propera actualització: 11/30/2023

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d¿exclusió social, proporcionar als treballadors en procés d¿inserció processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball, habituació social i laboral i, si escau, serveis d`intervenció, i d'altres.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Empreses i grups d'empreses

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de la Garrotxa   Número:   7
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   17006   Telèfon:   972405454
Província:   Girona   Comarca:   Gironès   Municipi:   Girona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Eina Activa Empresa d'Insercio SL
 
  Representant
  Nom:   Albert   Primer cognom:   Rosa   Segon cognom:   Congost

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Treball o ocupació
    · Habitatge
    · Inclusió i benestar social
    · Indústria i energia
    · Mobilitat i transport
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitatInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Inserció socio laboral, Llei de contractes amb l'administració, Normativa d'Empreses d'Inserció
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Inserció socio laboral, Llei de contractes amb l'administració, Normativa d'Empreses d'Inserció
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Aportar propostes i expertesa en els diferents àmbits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Inserció socio laboral, Llei de contractes amb l'administració, Normativa d'Empreses d'Inserció


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2021    fins a   12/31/2021
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   57.518,34 ¤
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   450.699,77 ¤
 
        Import Total:   508.218,11 ¤

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   1.165.000,00 €¤€