Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundació Privada Resilis
Número identificador:   137   Data d'alta:   07/28/2016 19:40:19
Número d'inscripció a registres externs:   2436   Data d'inscripció a registres externs:   07/11/2007 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   http://www.plataformaeducativa.org/portal/entitat/fundacio-resilis/   Adreça electrònica:   resilis@resilis.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 03/07/2023
Data límit per a la propera actualització: 03/16/2024

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Oferir serveis d'atenció integral als infants i joves, especialment en situació de risc social amb la intenció de millorar, la seva qualitat de vida

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   de la Garrotxa   Número:   7
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   17006   Telèfon:   972405454
Província:   Girona   Comarca:   Gironès   Municipi:   Girona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Fundació Privada Resilis
 
  Representant
  Nom:   Anna Maria   Primer cognom:   Suñer   Segon cognom:   Damon

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Infància, família i gent gran
    · JoventutInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Infància i Adolescència, Llei de contractes amb l'Administració Pública, Model d'atenció comunitària.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Infància i Adolescència, Llei de contractes amb l'Administració Pública, Model d'atenció comunitària.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Aportar propostes i expertesa en els diferents àmbits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Infància i Adolescència, Llei de contractes amb l'Administració Pública, Model d'atenció comunitària.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2021    fins a   12/31/2021
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   8.026,14 ¤
    Altres   Import:   148.930,68 ¤
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   172.661,56 ¤
  Contractes:
    Altres   Import:   17.584.598,58 ¤
 
        Import Total:   17.914.216,96 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 20.293.000,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 19.698.000,00 ¤
    Altres fonts   Import: 595.000,00 ¤
 
    Import Total: 20.293.000,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
27/07/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Projecte AFE
20/07/2021 11:30:00
Departament de Drets Socials
director dels Serveis Territorials de Drets Socials a les Terres de l'Ebre (e.f.)

Reunió
Presentar les entitats, les persones responsables i els diferents serveis i projectes que tenen a Terres de l'Ebre
16/06/2022 10:00:00
Departament de Drets Socials
directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
Continuació d'anteriors reunions mantingudes amb DGAIA per exposar el seu projecte.
01/12/2022 11:30:00
Departament de Territori
director de Promoció de l'Habitatge

Reunió
2n acord marc tanteig
14/09/2021 15:30:00
Departament d'Empresa i Treball
subdirectora general d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives

Acte
Benvinguda seminari EADA
12/04/2019 11:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Proposta de provisió de noves places ? serveis per atendre a joves migrants sense referents adults
01/04/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Reunió
Visita CA Mas Garriga
06/10/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Reunió
Visita al centre d'acolliment OIKIA.
24/03/2023 13:00:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Visita CRAE Les Llúdrigues, Centre Residencial d'acció educativa.
17/04/2023 08:00:00
Departament de Drets Socials
directora Serveis Territorials de Drets Socials a Girona

Reunió
Presentació i projectes de la Plataforma Educativa
06/07/2023 10:00:00
Departament de Drets Socials
director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Reunió
--
11/10/2023 09:00:00
Departament de Territori
director de Promoció de l'Habitatge

Reunió
A DAHC - presentació i proposta adq. habitatges tanteig