Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Número identificador:   1350   Data d'alta:   01/25/2017 10:28:44
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.cobdc.org   Adreça electrònica:   cobdc@cobdc.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 04/17/2023
Data límit per a la propera actualització: 04/21/2024

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Vetllar perquè l'actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional en aquest àmbit i Articles I i II dels nostres Estatuts. http://www.cobdc.org/collegi/estatuts01.html

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Corporacions de dret públic

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Via   Nom via:   Augusta   Número:   56
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08006   Telèfon:   933197675
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Col·legi Oficial de Bibliotearis-Documentalistes de Catalunya
 
  Representant
  Nom:   Jordi   Primer cognom:   Bosch   Segon cognom:   Canalias

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Llengua i identitat
    · Infància, família i gent gran
    · Administració i serveis públics
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Justícia
    · Participació i ciutadania
    · Educació i formació
    · Cultura
    · Informació i comunicació
    · Treball o ocupació



Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Article 5 dels estatuts del COBDC Article 7 apartats 1.- a) b) c) d) f) j) l) p) apartat 2 dels Estatuts del COBDC http://www.cobdc.org/collegi/estatuts.html
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Totes aquelles vinculades amb la nostra professió
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Totes les necessàries per el cumpliment dels nostres objectius i les que se'n derivin en defensa dels nostres interessos professionals
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Totes aquelles que es vinculin a la nostra professió


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   274.479,92 €¤€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
01/02/2022 16:30:00
Departament de Cultura
director general

Reunió
1.Informes sobre la professió 2.Subvenció assessorament GT processos selectius 3.Conveni amb el COBDC 4.Subvenció Jornades catalanes d'Informació i Documentació
02/02/2022 13:00:00
Departament d'Educació
secretària de Transformació Educativa

Reunió
Parlar sobre les biblioteques escolars
25/05/2022 09:30:00
Departament de Cultura
director general

Acte
Inauguració 16s Jornades Catalanes d'informació i Documentació
26/05/2022 16:00:00
Departament de Cultura
director general

Acte
Taula rodona 16s Jornades Catalanes d'informació i Documentació
16/07/2021 16:00:00
Departament de Cultura
director general

Reunió
Titulació accés biblioteques
07/02/2019 15:44:00
Departament de Cultura
directora general de la Direcció General de Cooperació Cultural

Reunió
Temes en comú amb el Servei de Biblioteques de la Direcció General de Cooperació Cultural