Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Federacio de Cooperatives Agraries de Catalunya
Número identificador:   13   Data d'alta:   04/01/2016 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   6   Data d'inscripció a registres externs:   09/30/1983 01:00:00
Registre extern:   Registre Central de Cooperatives de Catalunya
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.cooperativesagraries.coop   Adreça electrònica:   fcac@fcac.coop
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 08/28/2019
Data límit per a la propera actualització: 09/20/2020

Àmbits de registre
 
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Es l'òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari. El compromís i propòsit amb la seva actuació és millorar els interessos d'aquestes entitats que en són membres i els seu associats, així com la població agrària i el món rural, amb la intenció de reforçar i consolidar el cooperativisme

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   d' Ulldecona   Número:   21
Bloc:     Pis:   3   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08038   Telèfon:   932260369
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Jordi   Primer cognom:   Vives   Segon cognom:   Xiol
  Càrrec:  

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Comerç i consum
    · Empresa i competència
    · Relacions exteriors
    · Administració i serveis públics
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Treball o ocupació
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Indústria i energia
    · Turisme
    · Educació i formació
    · Economia i sector financer
    · Territori, urbanisme i paisatgeInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Totes aquelles propostes que afecten al cooperativisme i , especialment, al cooperativisme agroalimentari i al món rural
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Sol·licitud per carta de reunions, Reunions amb els responsables del Departament que pertoqui segons la temàtica de la normativa, elaboració d'informes i/o observacions per lliurar en aquestes reunions. El mitjà és per correu ordinari o bé correu electrònic o bé contacte telefònic
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  L'objecte varia en funció de la temàtica. En termes generals és traslladar el posicionament del cooperativisme agrari vers cada una de les temàtiques tractades
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Enumerat en l'apartat de principals propostes normatives


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2018    fins a   12/31/2018
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Departament de la Presidència   Import:   4.425,24 ¤
    Consorcis   Import:   600.253,79 ¤
    Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   Import:   18.900,00 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   500.709,68 ¤
  Convenis:
    Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   Import:   641.000,00 ¤
 
        Import Total:   1.765.288,71 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 2.766.156,99 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 1.765.288,71 ¤
    Altres fonts   Import: 94.062,68 ¤
  Fonts privades:   Import: 906.805,60 ¤
 
    Import Total: 2.766.156,99 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
06/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Taula agrària
05/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Projecte d?intercooperació de la cooperativa Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL, amb vaquers
12/11/2019 12:30:00
Departament de Cultura
secretari general de Cultura
Francesc Vilaró i Casalinas
Reunió
Projecte de l'entitat
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general
Montserrat Barniol Carcasona
Reunió
Taula agrària
06/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Taula agrària
30/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Projectes singulars
29/09/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general de Turisme
Octavi Bono Gispert
Reunió
Explorar vies de comunicació
28/09/2016 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
Pere Palacín Farré
Reunió
Benzineres desateses
22/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fabrega
Reunió
Cooperatives. Repàs de temes
08/09/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de PRODECA, SA
Ramon Sentmartí Castañé
Reunió
Temes diversos
02/09/2016 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Dolors Bassa i Coll
Reunió
Situació del sector
02/09/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Antoni Díaz Vendrell
Reunió
Eleccions DOP Gàrrigues
25/03/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Ordre assegurances
18/10/2018 11:43:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Fer la presentació de la jornada: Ser pagès és cosa de joves. Fomentar el coneixement entre els joves
03/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Cooperarativa Banyoles, Torelló i Castelló d'Empuríes
05/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Dejeccions ramaderes
05/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió sobre el balanç moratòria del sector
28/01/2020 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Cimera del Cava
18/02/2019 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Sectror porcí
04/10/2018 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Convocatòria per part del a FCAC. Reunió a Soldebre: FCAC+ COOP ASSOCIADES+ DARP+CR XERTA SÉNIA . Tema: reg
13/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Temes diversos
25/09/2019 13:13:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió conjunta amb el DG Enric Vinaixa
21/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Sector porcí
12/02/2019 12:56:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió amb el conseller Presentació FCAC i Anuari Socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya. Pla de Competitivitat de les cooperatives agràries i proposta de pla de reestructuració. Formació: recursos a disposició de la FCAC del Consorci de Formació Continua de Catalunya i formació a través del sistema de bonificació de la Seguretat Social. 4. Adequació dels projectes dels Ateneus
03/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió PAC. Sr. Bosque+ Sr. Pié
04/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió DARP+Infraestructrues.cat+ Comunitat de Regants del Xerta-Sénia, a Tortosa, Tema: Projecte de reg del Xerta-Sénia
09/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Primer document de posicionament PAC post 2020
15/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Plans de reestructuració i reconversió de la vinya 2019
18/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Acte
Presentació Jornada: Ser Pagès és cosa de joves!
11/04/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Sector agroalimentari després de les restriccions de transports aplicades en casos excepcionals
02/05/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Zones de limitació natural
15/05/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Xerta - Sénia
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Taula Agrària
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Taula Agrària
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió bilateral
19/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Taula sectorial porcí
16/04/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Pla de desenvolupament rural i Declaració única de conreu
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Carmel Mòdol Bresolí
Acte
Presentació Jornada eines de finançament per millorar competitivitat Coop Agrària a Lleida
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió bilateral
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Taula Agrària
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Bilateral FCAC
28/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Temes diversos
18/10/2018 13:15:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Acte
Presentació de la jornada: Ser pagès és cosa de joves !! Fomentar el coneixement entre els joves
19/10/2018 13:37:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Acte
Sant Jaume dels Domenys. Benvinguda a la jornada estratègica per fomentar el relleu agrari de les cooperatives catalanes
28/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Temes diversos
02/05/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió Xerta - Sénia
15/05/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Taula Agrària
14/05/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Regadiu d'Almenar
17/05/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Dinar de germanor amb motiu de la XXXVI Assemblea General Ordinària de la FCAC
05/06/2019 10:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector porcí.
17/05/2019 13:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Acte
XXXVI Assemblea General de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i posterior dinar
05/06/2019 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió amb el sector porcí
09/07/2019 16:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Signatura conveni DARP-FCAC
29/05/2019 12:58:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
Josep Vidal i Fàbrega
Reunió
Reunió de seguiment del pla marc del cooperativisme agrari català i de totes les polítiques de suport al col·lectiu
01/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Antoni Díaz Vendrell
Acte
Presentació de la Jornada de Dinamitzem les Agrobotigues - Jornada Formativa Fira Sant Miquel Lleida
14/01/2020 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Ajuts Contracte global d'explotació (CGE) i Bestmap
01/08/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió Pla estratègic PAC post 2020. Objectiu 1
27/09/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Posicionament PAC
04/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Reunió
Reunió per tractar temes agraris
30/06/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Salvador Puig Rodríguez
Reunió
Llei vitivinícola
30/06/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
Teresa Masjuan i Mateu
Reunió
Xylella fastidiosa
30/06/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Reunió
Xylella fastidiosa
27/11/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol i Bresolí
Reunió
Maquinària Innovadora CGE
20/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Josep M. Monfort
Acte
Cloenda Assemblea General FCAC
20/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol i Bresolí
Acte
Cloenda Assemblea General FCAC
20/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Acte
Cloenda Assemblea General FCAC
19/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Reunió
Llei Espais Agraris
09/05/2017 00:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
Director general d'Indústria
Núria Betriu Sánchez
Reunió
presentació per part de la Federació dels projectes on hi participa
08/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol i Bresolí
Reunió
Presentació
01/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
Teresa Masjuan i Mateu
Reunió
Dejeccions ramaderes
01/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
Teresa Masjuan i Mateu
Reunió
Influença aviària
22/02/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
Teresa Masjuan i Mateu
Reunió
Pla pilot per implementar una metodologia de càlcul del nitrogen generat en les expolotacions porcines
13/01/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
Teresa Masjuan i Mateu
Reunió
Modificació decret 136+Modificació Decret40/2014 (dejeccions ramaderes)
22/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia
Teresa Masjuan i Mateu
Reunió
Sector Vinya
15/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Reunió
Taula Agrària
14/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Taula Agrària
11/11/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Antoni Díaz Vendrell
Acte
50è Aniversari de la Cooperativa Agrària de la Plana de Vic
10/11/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Temes varis
29/10/2016 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Director general de Política Financera, Assegurances i Tresor
Josep M. Sánchez Pascual
Reunió
Reunió sol·licitada per l'entitat amb relació a gestions amb la Generalitat
29/10/2016 00:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Secretari d'Economia
Pere Aragonès i Garcia
Reunió
Reunió sol·licitada per l'entitat amb relació a gestions amb la Generalitat
22/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Antoni Díaz Vendrell
Acte
Trobada anual entre la UE i Turquia sobre el sector de l'avellana
19/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió CORMA - FCAC
09/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió Assegurances Agràries amb diferents organitzacions agràries
30/07/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Antoni Díaz Vendrell
Reunió
Temes diversos
25/05/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
David Mascort Subiranas
Acte
Cloenda de la XXXV Assemblea General FCAC i dinar de germanor
28/02/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reglament llei espais agraris
29/11/2019 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
David Mascort Subiranas
Reunió
Qüestions vinculades a pressupost, competitivitat, assegurances, ajuts, inspeccions
02/08/2018 11:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
proposta moratòria
24/02/2020 11:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Pla estratègic nova PAC
25/02/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Afectació de la fauna salvatge als conreus d'arròs del delta de l'Ebre
03/03/2020 15:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació
Lluís Juncà Pujol
Reunió
Reunió de presentació i funcionament
18/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Torra i Pla
Reunió
Reunió telemàtica del president de la Generalitat amb el sector Agroalimentari
25/03/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Diversos
13/03/2020 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Taula Sectorial de la Fruita
21/04/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Projecte producció agrària sostenible/Teams
15/04/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Sector cava
05/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Taula sectorial del porcí
18/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió amb el sector agroalimentari
15/05/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Ajuts assessorament en fertilització/Teams
20/05/2020 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Nitrogen
20/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Diversos
03/06/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Diversos
28/05/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Cimera del Cava
03/06/2020 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Avaluació i propostes COVID-19/Teams
19/06/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Ajuts aiguats i temporal Glòria
06/07/2020 18:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Projectes de recuperació CORECO
06/07/2020 18:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Projecte recuperació CORECO
02/07/2020 18:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Valoració campanya agrària
09/07/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Anàlisi impacte de la COVID-19 en l'economia del Segrià
14/07/2020 18:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió amb representants de la fruita dolça
08/07/2020 16:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Propostes PAC post-2020: Ecoesquema, Agroambientals arròs i Ajut específic
08/07/2020 16:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Ecoesquemes i agroambientals arròs
03/08/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Presentació de la línia d'ajuts del DARP per a viticultura afectada per míldiu
30/07/2020 15:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Salvador Puig Rodríguez
Reunió
Ajuts míldiu
03/08/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Salvador Puig Rodríguez
Reunió
Problemàtica plaga del míldiu
17/09/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Presentació reunió sector porcí
17/09/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Presentació reunió sector porcí
09/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Comitè de seguiment de la Xylella fastidiosa
02/10/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Pagament bestreta i arquitectura verda Política agrària comuna
05/10/2020 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Taula Agrària
18/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President
Joan Ramon Casals i Mata
Reunió
Reunió telemàtic amb el Sector Agroalimentàri, acompanyament MHP.
09/10/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Registre de terres
05/10/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Taula Agrària
30/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió Taula Agrària extraordinària
29/08/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Reunió
Pacte Nacional sector agrari i alimentari + David Mascort, Teresa Masjuan, Oriol Anson, Carmel Mòdol i Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
02/08/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Reunió
Taula Agrària
27/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Pla reestructuració i reconversió de la vinya
20/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
20/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat
Josep Rull i Andreu
Reunió
Reunió informativa sobre el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
20/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Meritxell Serret Aleu
Reunió
Reunió informativa sobre el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, amb David Mascort i Teresa Masjuan
06/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Maquinària / viveristes
15/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Lliurament premis oli d'oliva
19/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
PAC post 2020
03/12/2018 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
PAC post 2020
05/12/2018 09:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Montserrat Barniol Carcasona
Reunió
Taula agrària
24/01/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
DUN i Contracte global d'explotació
05/12/2018 09:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Taula agrària
05/12/2018 09:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Taula agrària
26/01/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Zones de limitació natural
17/01/2019 15:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Canal Xerta - Sénia
14/01/2019 08:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Contracte global d'explotacio
06/02/2019 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Comissió de gestió d'animals morts a l'explotació
06/02/2019 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Comissió de gestió d'animals morts a l'explotació
05/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
05/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
12/02/2019 12:29:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
Chakir El Homrani Lesfar
Reunió
Presentació de la FCAC i de l'Anuari Socioeconòmic de les cooperatives agràries de Catalunya.
11/03/2019 12:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Estatuts de l'ALLIC
22/03/2019 09:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Grup de treball targeta vitivinícola
15/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Qüestionari PAC
19/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Maquinària agrícola i competitivitat
05/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Retirada i destrucció d'animals morts a les explotacions ramaderes
08/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Oriol Anson Fradera
Reunió
Assegurances
05/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Retirada i destrucció d'animals morts a les explotacins ramaderes
22/10/2019 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Previsió pagaments
06/11/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Reunió Xerta-Sénia
15/11/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Situació actual del cava
13/11/2019 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Llei d'orientació agrària
28/11/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Presentació del Conveni de col·laboració intersectorial entre entitats i empreses del sector primari. També hi participen: Mel Múria + Cooperativa l'Avellanera + Productes Làctics
03/12/2019 15:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Grup de treball de l'horta
16/12/2019 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Ajuts competitivitat
03/11/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió de treball del sector porcí
01/12/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió Taula Agrària Extraordinària
26/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Cimera del cava
30/10/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Ajuts reestructuració i reconversió de la vinya
30/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Taula Agrària
02/12/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Propostes del MAPA, relatives als ajuts de primera instal·lació de joves i els ajuts a les zones amb limitacions naturals.
24/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Salvador Puig Rodríguez
Reunió
Cimera del cava
13/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Diversos
10/11/2020 13:00:00
Departament d'Empresa i Coneixement
conseller d'Empresa i Coneixement
Ramon Tremosa i Balcells
Reunió
Canvi d'impressions.
30/07/2020 16:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
Marta Subirà i Roca
Reunió
Emergència climàtica, gestió de recursos hídrics, coexistència de fauna protegida i activitat agrària, ANCat, gestió de residus, economia circular i Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.
07/07/2020 10:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Mercè Rius i Serra
Reunió
Reunió acompanyant HC Calvet
16/12/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Programa de desenvolupament rural (PDR)
17/12/2020 17:15:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Comitè director Horta.Net
11/01/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Consell Assessor del Cava
28/01/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Diversos
30/07/2020 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
conseller de Territori i Sostenibilitat
Damià Calvet i Valera
Reunió
Temes diversos departament
09/02/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Salvador Puig Rodríguez
Reunió
Reial decret de suport al sector vitivinícola (PASVE)
24/02/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
1r Comitè Tècnic de seguiment de l?Halyomorpha halys
10/03/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Grup de treball de la vinya
07/04/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Reunió cooperatives agràries vinculades al canal Xerta-Sénia
07/04/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Regadiu
07/04/2021 11:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Presentació de la primera fase de construcció del canal de reg Xerta-Sénia
07/04/2021 11:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Acte
Visita obres canal Xerta Sénia i atenció als mitjans de comunicació
18/03/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Taula sectorial oli d'oliva
13/04/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
21/04/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Projecte sobre la producció agrària sostenible (PAS)
27/04/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Carmel Mòdol Bresolí
Reunió
Biosansa Catsud
18/05/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Presentació Producció Agrícola Sostenible (PAS)
27/05/2021 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Programació de Desenvolupament Rural període 2023-2027
01/06/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Agroambientals
21/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Reunió
Bilateral
21/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Bilateral
13/07/2021 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Limitació creixement d'explotacions ramaderes en zones vulnerables
09/07/2021 12:15:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Problemàtica producció / comercialització de la llet de vaca
06/07/2021 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Alba Balcells i Barril
Reunió
Temes diversos del sector
21/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Bilateral regular
26/07/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Comitè tècnic de seguiment de la Diabrotica virgifera
05/07/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC)
26/05/2021 09:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Ariadna Rectoret i Jordi
Reunió
Polítiques actives d'ocupació
21/07/2021 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Alba Balcells i Barril
Reunió
Most concentrat rectificat (MCR)
27/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Visita Cimera del Cava
27/07/2021 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi
Alba Balcells i Barril
Reunió
Cimera del Cava
21/09/2021 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural
Oriol Anson Fradera
Reunió
Pla nacional estratègic de la Política agrària comuna (PAC)
15/09/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Teresa Jordà i Roura
Acte
Jornada Un preu just per la llet
15/09/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Acte
Jornada:- Un preu just per a la llet: de la utopia a la realitat?
28/09/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Cultiu de cànem per a usos terapèutics
01/10/2021 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Acte
Presentació Jornada ADV
30/09/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia
Elisenda Guillaumes Cullell
Reunió
Temes diversos