Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Federació Catalana de l'Esplai
Número identificador:   1027   Data d'alta:   11/22/2016 12:38:04
Número d'inscripció a registres externs:   18854   Data d'inscripció a registres externs:   11/29/1996 00:00:00
Registre extern:   Associacions
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:     Adreça electrònica:   itarazaga@fundesplai.org
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 05/15/2023
Data límit per a la propera actualització: 05/15/2024

Àmbits de registre
 
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Impulsar l'educació en el lleure d'infants i joves, estimular la presència i vinculació territorial de les seves entitats, agrupar als centres d'esplai de Catalunya que comparteixin un projecte comú, reforçar la identitat dels esplais amb una de compartida, impulsar i coordinar accions col·lectives.

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   del Riu Anoia   Número:   42-54
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08820   Telèfon:   935511531
Província:   Barcelona   Comarca:   Baix Llobregat   Municipi:   Prat de Llobregat (El)

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Federació Catalana de l'Esplai
 
  Representant
  Nom:   Mireia   Primer cognom:   García   Segon cognom:   Gonzàlez

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Joventut
    · Infància, família i gent gran
    · Justícia
    · Esports i lleure
    · Treball o ocupació
    · Cultura
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Llengua i identitat
    · Habitatge
    · Inclusió i benestar social
    · Educació i formació
    · Participació i ciutadania
    · Salut
    · Turisme
    · Cooperació i ajut humanitari

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Iniciativa: Volem fomentar la participació, l'autonomia personal i l'esforç individual i col·lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable.
Independència: Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional, ni submissió a cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.
Pluralisme: Volem l'aportació de la pluralitat, de la diversitat i de la participació, tant en la vida interna de l'organització com en el treball en xarxa amb altres agents i en les relacions amb el nostre entorn.


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Polítiques de joventut, drets dels infants, educació i extraescolars, activitats de lleure, inserció social, mediambient i totes les que es relacionin amb els objectius de la Federació.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Entrevistes, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Participar, tant a petició de la nostra entitat com a petició de l'Administració Pública i segons les necessitats de cada moment.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Volem participar en totes aquelles consultes relacionades amb el nostre àmbit d'actuació, i en les què se'ns demani opinió.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2022    fins a   12/31/2022
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Altres   Import:   30.877,40 €
    Departament d'Empresa i Coneixement   Import:   5.500,00 €
  Altres:
    Altres   Import:   500,00 €
 
        Import Total:   36.877,40

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 198.949,82 €€
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 5.500,00
    Altres fonts   Import: 31.377,40
  Fonts privades:   Import: 162.072,42
 
    Import Total: 198.949,82 €€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
26/05/2022 15:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Acte
Fòrum sobre drets digitals
19/05/2022 17:00:00
Departament d'Empresa i Treball
director general del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Reunió
Visita institucional - Polítiques actives d'ocupació - FP Dual
07/11/2022 13:00:00
Departament de la Presidència
director general de Mitjans de Comunicació

Acte
Assisteix exposició Menja, Actua, Impacte
15/11/2022 13:30:00
Departament de Drets Socials
conseller del Departament de Drets Socials

Acte
Recepció a Fundesplai pel projecte "Demà Jove"
14/12/2022 12:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Joventut

Reunió
Parlar dels seus projectes.
26/07/2019 13:30:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari general de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Presentació projecte a El Prat del Llobregat.
04/05/2017 00:00:00
Departament de la Presidència
Consellera de la Presidència

Acte
Inauguració VIII Foro Iberamericano "Haciendo Política Juntos"
18/09/2021 09:15:00
Departament de Drets Socials
directora general de l'Agència Catalana de la Joventut

Acte
Jornada d'inici de curs de la Federació Catalana de l’Esplai
10/11/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Decret de mesures urgents de suport al sector del lleure
05/06/2020 10:00:00
Departament d'Educació
director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Reunió
Colònies Tardor També assisteix en representació de La Confederació: - Sr. Pere Vives
09/03/2021 18:30:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Planificació de les activitats de lleure educatiu
17/12/2019 14:14:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
directora general de Joventut

Reunió
Presentar l'entitat i les activitats que fan i conèixer la directora general de Joventut
17/12/2019 16:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
director general de l'Agència Catalana de la Joventut

Reunió
Presentar l'entitat i les activitats que fan i conèixer la directora general de Joventut
09/03/2024 09:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Joventut

Acte
XXVII Assamblea General
16/09/2023 09:00:00
Departament de Drets Socials
directora general de Joventut

Acte
Obertura d'Inici de Curs - MOVIDIC 2023