Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya-jarc
Número identificador:   101   Data d'alta:   07/18/2016 13:25:56
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   01/01/0001 00:00:00
Registre extern:  
Tipus grup:   Altres
Pàgina web:   http://www.jarc.cat   Adreça electrònica:   info@jarc.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 07/12/2016
Data límit per a la propera actualització: 07/12/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Som una organització professional agrària d¿àmbit català registrada convenientment davant el Departament d'Empresa i Ocupació i emparada en la Llei 19/1997, amb l¿objectiu de defensar els interessos dels i de les professionals de l¿agricultura, la ramaderia i la silvicultura a Catalunya.

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Ulldecona   Número:   21-31
Bloc:     Pis:   1   Escala:     Porta:  
Codi postal:   08038   Telèfon:   934510393
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA
 
  Representant
  Nom:   Francesc   Primer cognom:   Boronat   Segon cognom:   Sans

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Salut
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Treball o ocupació
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Mobilitat i transport
    · Relacions exteriors
    · Economia i sector financer
    · Turisme
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Indústria i energia
    · Empresa i competència
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Comerç i consum
    · Joventut
    · Emergències i seguretat
    · Educació i formacióInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  D'acord al marc establert, i fruit de la nostra representativitat obtinguda en un procés electoral, som consultats sobre projectes normatius en l'àmbit del sector agrari, i participem en òrgans legalment constituïts per a tractar les diferents temàtiques agràries i sectorials. Igualment, i d¿acord a les atribucions que legalment tenim, actuem en defensa del sector i les persones associades en àmbits com la seguretat a les explotacions, els danys ocasionat per fauna salvatge, el trànsit de vehicles agraris o la fiscalitat que suporten les empreses agràries. A nivell normatiu, per exemple, s'ha participat en l'elaboració de la regulació de la nova PAC a Catalunya, la que regeix l'ordenació d'explotacions ramaderes o la Llei organitzacions Interprofessionals agroalimentàries, entre d'altres. També en matèria de sanitat animal o vegetal. Igualment, la Generalitat ens demanda cooperació durant l'elaboració de nous marcs legals a nivell d'Estat espanyol o europeu. L¿objectiu és sempre comunicar que l¿activitat agrària és una activitat econòmica, i com a tal, aquest sector ha de professionalitzar-se i millorar constantment en tots els sentits. Cal, per això, que el marc regulador sigui coherent i objectiu des del punt de vista agronòmic, tecnològic i econòmic, i prevegi tant l¿assoliment d¿uns objectius com uns impactes assumibles.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Des del punt de vista passiu, som consultats sobre els projectes normatius que es vol impulsar, i als quals fem aportacions i observacions sempre argumentades des del punt de vista de coherència i objectivitat comentat al punt anterior. Des del punt de vista actiu, hem actuat i estem defensant els interessos del sector pel que fa a les greus crisis sectorials fruit d'una cadena alimentària que no respecta la producció, del marc impositiu que penalitza injustament les explotacions, de les accions necessàries des de l'Administració pels danys causats per fauna, o de la seguretat i robatoris en les explotacions. Si s'escau, podem procedir a comunicar-nos per les diferents matèries, com la sanitat animal (llengua blava) o vegetal (caragol poma, Xylella)
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Observacions, aportacions i peticions, sempre agrumentades, sobre les matèries relatives a l'àmbit agrari.
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Atès que és una participació passiva, dependrà de les iniciatives que s'impulsi. Molt possiblement, i per les notícies que van apareixent, s'haurà de col·laborar en àmbits com la Llei de Caça (es vol modificar), la Llei de Sòl d'Ús Agrari (es vol recuperar el tràmit), la gestió de dejeccions ramaderes (s'està elaborant un nou marc) o les noves convocatòries d'ajuts a l'activitat agrària vinculades a la PAC 2014-2020. En tot cas, sempre de forma coherent i objectiva des del punt de vista agronòmic, tecnològic i empresarial.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Consorcis   Import:   19.976,13 €
    Altres   Import:   37.000,00 €
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   8.500,00 €
  Convenis:
    Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació   Import:   201.978,00 €
 
        Import Total:   267.454,13

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   267.454,13 €€€

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
18/02/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial Cereals-Herbacis
28/02/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral
28/02/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Bilateral
23/02/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de la Flor i Planta Ornamental
10/03/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Ucraïna
10/03/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Afectació del sector pel conflicte Ucraïna
08/03/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula de la Sequera
28/02/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Bilateral JARC
01/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Constitució Taula de Diàleg de les energies renovables
11/03/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la vinya i el vi
21/03/2022 18:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Acte institucional Dia Mundial de l'Aigua
21/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunio de retorn taula d'Ucraïna
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
26/10/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita seca
01/02/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Bilateral periòdica JARC/Departament Acció Climàtica
22/02/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental (ef)

Reunió
Consell de caça de Catalunya
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
23/02/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Desplegament reglamentari llei vitivinícola
15/02/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental (ef)

Reunió
Grup de treball d'ocells aquàtics cinegètics
24/02/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Benestar animal
09/03/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Preventiva de la pesta porcina africana (PPA)
01/03/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral
03/03/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Consell de Caça de Catalunya
04/03/2022 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts Filomena
08/03/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula sequera
10/03/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Afectació sector conflicte Ucraïna
21/03/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Afectació sector conflicte Ucraïna
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Impacte al sector agroalimentari de la invasió russa a Ucraïna
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió Taula Agrària
17/03/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària extraordinària, conflicte d'Ucraïna
31/03/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària del Conill
01/04/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Seguiment Conflicte entre Rússia i Ucraïna
12/04/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de Treball de seguiment de la pesta porcina africana (PPA)
13/04/2022 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Agència de la Natura de Catalunya
12/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial Agrària dels Cítrics
21/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agraria del Porcí
21/06/2021 16:00:00
Departament de la Presidència
cap del Gabinet del President

Reunió
Acompanyament al MHP a la Taula del Consens de l'Ebre
28/02/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral JARC-DACC
21/03/2022 17:50:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a Barcelona

Acte
Acte institucional del Dia Mundial de l'Aigua
24/03/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió de seguiment de mesures preventives per a la lluita contra incendis
19/04/2022 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Reunió
Situació sector agrari i ramader
22/04/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió Territorial d'Assegurances
02/05/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Bilateral
02/05/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió bilateral
04/05/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de l'Oli d'Oliva
16/05/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè tècnic de seguiment de l’Halyomorpha halys
11/01/2022 12:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre

Reunió
Situació del sector primari a les TE
10/03/2022 10:03:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Conflicte d'Ucraïna
11/03/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la vnya i el vi
22/03/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Sector boví d'engreix
21/03/2022 16:33:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Retorn conflicte Ucraïna
31/03/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula sectorial del conill
12/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària dels Cítrics
25/05/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Oví i Cabrum
28/04/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Ajut genotipat
21/04/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula sectorial del Porcí
25/05/2022 11:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Infraestructures de Mobilitat

Reunió
Obres C-15. Senyalització per a la barema
02/03/2023 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió MHP Taula Social del Canvi Climàtic
18/05/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Gelades
04/05/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial de l'oli
22/06/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula agrària
14/06/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn
13/06/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Reunió sobre ajuts gelades
13/06/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió extraordinària sobre mesures de prevenció d'incendis campanya de la sega
09/06/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió tècnica cargol poma
26/05/2022 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè tècnic 2022 del programa Horta.net
17/05/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Tema: importació vedells França (llengua blava)
16/05/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè Tècnic de seguiment de l’Halyomorpha halys
22/06/2022 10:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió de la Taula Agrària
04/03/2022 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Ajuts Filomena
29/06/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Arròs
09/06/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comissió tècnica cargol poma del delta de l'Ebre
17/06/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió de treball modificació Decret 153/19
14/06/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Campanya Flor i Planta 2022
13/06/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Extraordinària sobre mesures de prevenció d'incendis campanya de la sega
13/06/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts gelades
22/06/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
20/06/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts gelades
29/06/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Arròs
14/07/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula del Cava
12/07/2022 12:12:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Reunió
Coordinació per a col·laboració en cas d'incendis
25/07/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
1ª Taula de cogestió del pla de xoc pel control de danys cinegètics a la vinya
14/07/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula del Cava
05/07/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de Treball de seguiment de la pesta porcina africana (PPA)
21/07/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de la Llet
28/07/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió de baixes d'animals morts
08/09/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental

Reunió
Consell Extraordinari de Caça. Punt 8.3 Resolució de vedes
14/06/2022 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària del Vacum de Carn
25/05/2022 13:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Oví i Cabrum
21/07/2022 12:30:00
Departament d'Interior
director dels Serveis Territorials d'Interior a les Terres de l'Ebre

Reunió
Campanya garrofes
08/09/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Consell de Caça
31/08/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Zepa Baix Llobregat
20/09/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
PDR
28/07/2022 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió baixes explotació
04/10/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial de la Mel
05/10/2022 00:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

Reunió
Reunió de seguiment _JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA CENTRAL- JARC
21/07/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la LLet
18/10/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca
11/10/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pla director de l'horta
20/10/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Decret 153/19
18/05/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Mesures afectacions de les gelades
25/10/2022 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Consell Català de l'Alimentació
22/11/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la producció agrària ecològica (PAE)
16/11/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava
16/11/2022 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula del Cava
04/11/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Zones limitació natural
07/11/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Situació dels vins escumosos a Catalunya
20/10/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
JARC: Decret 153/19
18/10/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca
11/10/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió de seguiment del Pla director de l'Horta
01/12/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'horta
29/11/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè director Horta.net
06/09/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió tècnica informativa balanç de nitrogen en granja (BNG). Campanya 2021
04/10/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de la Mel
30/09/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Llei estatal prohibició crema restes vegetals
20/12/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
1a reunió del comitè tècnic organitzador del Congrés Internacional de l'Horta 2023
13/12/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la Fruita Dolça
30/11/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral JARC
22/11/2022 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la producció agrària ecològica (PAE)
30/11/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Reunió bilateral
29/11/2022 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Comitè director Horta.net
30/11/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Diversos
30/11/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral
13/01/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Cas tipologia granja de contingències
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària
20/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària extraordinària de la Llet
20/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Reunió
Pla de xoc control danys espècies cinegètiques
30/01/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Patronat Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya
31/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la Vinya i el Vi
27/01/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Mesa Ús sostenible dels productes fitosanitaris
31/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula sectorial Agrària de la Vinya
09/02/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació del projecte de la producció agrària sostenible/PAS
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
20/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Pla de xoc control de danys cinegètics
10/02/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Situació de la influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP)
13/12/2022 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Plans de gestió de dejeccions ramaderes / eDERAN
13/12/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita
01/12/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial de l'Horta
15/02/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
TSA cereals herbacis
06/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Taula agrària
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general

Reunió
Taula agrària
06/07/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula agrària
14/09/2016 00:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat

Reunió
Entrevista
14/09/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió am MHP + JARC
25/03/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ordre assegurances
03/08/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Porcí
19/06/2018 00:00:00
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
director general de Cooperació al Desenvolupament

Reunió
Reunió per a possibles convenis de col·laboració
05/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Dejeccions ramaderes
05/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió sobre el balanç moratòria del sector
28/01/2020 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Cimera del Cava
21/01/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió Parc Agrari Baix Llobregat
27/01/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Entitats
21/09/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector porcí
04/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió DARP+Infraestructrues.cat+ Comunitat de Regants del Xerta-Sénia, a Tortosa, Tema: Projecte de reg del Xerta-Sénia
08/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Reunió
Danys fauna al territori.
09/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Primer document de posicionament PAC post 2020
15/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Plans de reestructuració i reconversió de la vinya 2019
18/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Continuació reunió: Primer document de posicionament PAC post 2020
11/10/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Cloenda de la Jornada de Porcí d'Alcarràs
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Taula Agrària
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Reunió bilateral
19/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general

Reunió
Taula sectorial porcí
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Reunió bilateral
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió bilateral
15/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general

Reunió
Taula Agrària
20/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general

Reunió
Bilateral JARC
28/06/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Temes diversos
15/05/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
05/06/2019 10:30:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió del president de la Generalitat de Catalunya amb el sector porcí.
05/06/2019 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió amb el sector porcí
10/07/2019 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió bilateral JARC-DARP
11/07/2019 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Cargol poma
21/01/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Parc agrari
06/09/2019 13:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Fertilització i dejeccions ramaderes
01/08/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió Pla estratègic PAC post 2020. Objectiu 1
14/01/2020 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ajuts Contracte global d'explotació (CGE) i Bestmap
02/10/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Bilateral JARC-DARP
27/09/2019 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Posicionament PAC
04/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió per tractar temes agraris
21/06/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Espais Forestals
09/06/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Reunió
Mesures agroambientals a les ZEPAS
25/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Espais forestals
25/05/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Espais Forestals
19/05/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Llei Espais Agraris
29/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Codi de Bones Pràctiques Agràries
28/10/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Acte
VI Jornada de la Vinya i el Vi de JARC - EL FUTUR DEL SECTOR VITIVINÍCOLA (Cloenda a càrrec del DG INCAVI)
01/03/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Influença aviària
22/02/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pla pilot per implementar una metodologia de càlcul del nitrogen generat en les expolotacions porcines
26/01/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Secretari general

Reunió
Reunió amb el sindicat JARC
26/01/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió amb el sindicat JARC
25/01/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió amb el sindicat JARC
19/01/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Consell Català d'Alimentació
13/01/2017 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Modificació decret 136+Modificació Decret40/2014 (dejeccions ramaderes)
22/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector Vinya
15/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
14/12/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula Agrària
17/11/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Visita Finca Urpina d'Ampans (instal·lacions, vinyes, granja i formatgeria)
09/11/2016 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Contracte global d'explotació
19/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Codi Bones Pràctiques
09/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió Assegurances Agràries amb diferents organitzacions agràries
06/10/2016 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Tractament de temes diversos del sector vitivinícola
09/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
PAC
03/08/2018 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Diversos
10/07/2019 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Bilateral DARP-JARC
28/02/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reglament llei espais agraris
24/02/2020 11:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla estratègic nova PAC
24/11/2021 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'horta
25/11/2021 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la mel
26/07/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè tècnic de seguiment de la Diabrotica virgifera
05/07/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC)
13/07/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Bilateral regular
18/05/2020 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió telemàtica del president de la Generalitat amb el sector Agroalimentari
10/03/2020 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Eleccions agràries
13/03/2020 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Sectorial de la Fruita
15/04/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Sector cava
05/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula sectorial del porcí
18/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió amb el sector agroalimentari
25/05/2020 08:41:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Bilateral JARC-DARP
25/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Bilateral: temes entitat/Teams
20/05/2020 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Nitrogen
25/05/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Sectors de la llet, fauna, oví-cabrum, vinya. AJuts
28/05/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Cimera del Cava
20/07/2021 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Presentació de l'organització amb motiu del nomenament de nova directora
27/07/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Visita Cimera del Cava
27/07/2021 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Cimera del Cava
06/07/2020 18:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Projectes de recuperació CORECO
06/07/2020 18:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Projecte recuperació CORECO
02/07/2020 18:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Valoració campanya agrària
02/07/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sharka
09/07/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Anàlisi impacte de la COVID-19 en l'economia del Segrià
14/07/2020 18:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió amb representants de la fruita dolça
10/07/2020 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Campanya de la verema
21/09/2021 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla nacional estratègic de la Política agrària comuna (PAC)
15/09/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Jornada:- Un preu just per a la llet: de la utopia a la realitat?
15/09/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Jornada Un preu just per la llet
15/12/2021 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Dector carni
31/07/2020 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Eleccions agràries
03/08/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Presentació de la línia d'ajuts del DARP per a viticultura afectada per míldiu
09/12/2021 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Cimera del Cava
10/12/2021 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector lacti
03/08/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Eleccions agràries
15/12/2021 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Assemblea General de la Taula per a la gestió sostenible de la ramaderia d'Osona
21/12/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'arròs
16/12/2021 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió tècnica sectorial del cargol poma al delta de l'Ebre
30/07/2020 15:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Ajuts míldiu
03/08/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Problemàtica plaga del míldiu
17/09/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació reunió sector porcí
17/09/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Presentació reunió sector porcí
16/12/2021 15:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió extraordinària informativa/Impost emissions GEH
09/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè de seguiment de la Xylella fastidiosa
02/10/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pagament bestreta i arquitectura verda Política agrària comuna
05/10/2020 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
01/10/2021 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Presentació jornada VACDIVA, sobre la pesta porcina africana
18/05/2020 16:00:00
Departament de la Presidència
director de l'Oficina del President

Reunió
Reunió telemàtic amb el Sector Agroalimentàri, acompanyament MHP.
09/10/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Registre de terres
05/10/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula Agrària
30/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió Taula Agrària extraordinària
29/10/2020 13:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
secretari de l'Agenda Urbana i Territori

Reunió
Habitatges per a temporers
05/10/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió extraordinària del boví
03/11/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió de treball del sector porcí
08/10/2021 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector lleter
08/10/2021 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió sector lacti
21/10/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió OPAS Renovables
01/12/2020 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió Taula Agrària Extraordinària
26/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Cimera del cava
02/12/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Propostes del MAPA, relatives als ajuts de primera instal·lació de joves i els ajuts a les zones amb limitacions naturals.
30/10/2020 13:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ajuts reestructuració i reconversió de la vinya
30/10/2020 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula Agrària
24/11/2020 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Cimera del cava
27/10/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
27/10/2021 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula per a la sostenibilitat agroramadera i forestal
16/12/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Programa de desenvolupament rural (PDR)
14/01/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Mesa ús sostenible dels productes fitosanitaris
11/01/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Consell Assessor del Cava
26/01/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Dejeccions ramaderes
21/12/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Sectorial de l'arròs
14/01/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial extraordinària del porcí
26/01/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'aviram i els ous
20/01/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Convocatòria patronat FPPC/Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya
26/01/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Mesa d'ús sostenible dels productes fitosanitaris
09/02/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reial decret de suport al sector vitivinícola (PASVE)
25/02/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Grup de treball fruita seca i olivera
24/02/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
1r Comitè Tècnic de seguiment de l’Halyomorpha halys
10/03/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Regadiu canal de la dreta del Llobregat
10/03/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de la vinya
08/03/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Ecoesquemes de la Política agrària comuna (PAC)
08/05/2020 12:00:00
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona

Reunió
Estat del sector arran de la situació produïda per la COVID-19
27/10/2021 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
21/10/2021 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Decret de renovables
21/10/2021 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Decret de renovables
14/10/2021 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts dissociats
06/10/2021 15:49:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Pla de desenvolupament rural
18/03/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula sectorial oli d'oliva
25/01/2022 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Consell de Caça de Catalunya
29/08/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Pacte Nacional sector agrari i alimentari + David Mascort, Teresa Masjuan, Oriol Anson, Carmel Mòdol i Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
02/08/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula Agrària
27/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Pla reestructuració i reconversió de la vinya
22/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Reunió
Reunió bilateral JARC - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
22/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió bilateral JARC Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
22/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Secretari general

Reunió
Reunió bilateral JARC Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
22/07/2017 00:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió bilateral JARC - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
20/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

Reunió
Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
20/07/2017 00:00:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Reunió
Reunió informativa sobre el Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
08/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Reunió
Pla prevenció danys causats per la fauna cinegètica a Girona
19/11/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
PAC post 2020
03/12/2018 10:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Reunió
Control de danys fauna cinegètica al Parc Agrari del Baix Llobregat
05/12/2018 09:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Reunió
Taula agrària
05/12/2018 09:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Taula agrària
05/12/2018 09:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula agrària
20/12/2018 16:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Reunió bilateral
26/01/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Zones de limitació natural
20/12/2018 16:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Reunió bilateral
14/01/2019 08:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Contracte global d'explotacio
06/02/2019 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts a l'explotació
06/02/2019 11:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts a l'explotació
05/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Gestió d'animals morts en explotacio
05/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
15/03/2019 11:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Patronat de la Fundació de la Casa de la Pagesia
15/03/2019 11:29:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Patronat Fundació de la Pagesia
22/03/2019 09:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball targeta vitivinícola
15/02/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Qüestionari PAC
05/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Retirada i destrucció d'animals morts a les explotacions ramaderes
08/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Assegurances
05/03/2018 00:59:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Director general

Reunió
Retirada i destrucció d'animals morts a les explotacins ramaderes
02/10/2019 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Tema llet
22/10/2019 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Previsió pagaments
12/11/2019 16:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Situació actual del cava
13/11/2019 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Llei d'orientació agrària
22/11/2019 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Acte
Cloenda Jornada Millorem la qualitat de la fruita dolça i 3a edició del Premi a la Millor Poma Golden 2019
03/12/2019 15:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Grup de treball de l'horta
13/04/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió de gestió d'animals morts en explotació
21/04/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Projecte sobre la producció agrària sostenible (PAS)
14/05/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Estat d'implementació del Decret 153/19 i propera revisió
12/11/2021 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Acte
Taula rodona: cap on va el sector vitivinícola?
18/05/2021 15:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació Producció Agrícola Sostenible (PAS)
16/11/2021 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Agroambientals
09/03/2021 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
29/03/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral extraordinària - Eleccions Agràries 2021
23/03/2021 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
15/03/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
02/02/2021 15:45:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Convocatòria Junta Electoral - Eleccions Agràries 2021 per determinar la representativitat del es organitzacions professionals agràries
28/01/2021 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tècniques sobre el vot electrònic - 10
10/09/2020 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Tramitació modificació Llei eleccions agràries
26/02/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Extraordinària - Eleccions Agràries 2021
09/02/2021 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
29/01/2021 10:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta electoral Eleccions Agràries 2021
26/01/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Eleccions Agràries 2021- presentació Ordre de convocatòria.
23/02/2021 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
16/02/2021 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral - Eleccions Agràries 2021
21/01/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tècniques sobre el vot electrònic - 09 Eleccions Agràries 2021
12/01/2021 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tècniques sobre el vot electrònic - 08 Eleccions Agràries 2021
10/12/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tècniques sobre el vot electrònia - 06 Eleccions Agràries 2021
11/11/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tècniques sobre el vot electrònic - 03 Eleccions Agràries 2021
15/10/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Aspectes tècnics votació electrònica - eleccions agràries 2021
18/12/2020 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tècniques sobre el vot electrònic - 07 Eleccions Agràries 2021
02/12/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tèciques sobre el vot electrònic - 05 Eleccions Agràries
25/11/2020 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Reunions tècniques sobre el vot electrònic - 04 Eleccions Agràries 2021
01/06/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Consideracions al Workshop agroambientals
27/05/2021 12:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Programació de Desenvolupament Rural període 2023-2027
25/05/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Sessió tècnica - Reuníó Junta Electoral - Eleccions Agràries 2021
19/05/2021 09:15:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Eleccions Agràries 2021
16/04/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
14/04/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
06/04/2021 12:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral - Eleccions Agràries 2021
29/03/2021 17:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral extraordinària - Eleccions Agràries 2021
17/03/2021 11:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
09/06/2021 09:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió/Visita: Sharka
21/06/2021 16:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Assistència del president a la Taula del Consens de l'Ebre
01/06/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director general de Desenvolupament Rural

Reunió
Agroambientals
19/05/2021 15:08:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
secretari general d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Eleccions Agràries
04/06/2021 10:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
director de Serveis

Reunió
Junta Electoral Eleccions Agràries 2021
21/06/2021 16:00:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Taula de Consens
13/07/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Reunió
Bilateral
13/07/2021 17:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Bilateral
13/07/2021 09:30:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Limitació creixement d'explotacions ramaderes en zones vulnerables
09/07/2021 12:15:00
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Problemàtica producció / comercialització de la llet de vaca
01/02/2022 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
6a reunió Grup de Treball de Joves PDR.cat2020 – Relleu generacional
15/02/2022 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió d'animals morts en explotació
09/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
31/01/2024 11:05:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reunió extraordinària de la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi
22/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la flor i planta ornamental
15/03/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió tècnica cargol poma al delta de l'Ebre
14/03/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'aviram i els ous
01/03/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Bilateral periòdica
13/03/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reunió extraordinària TSA Vinya: ajut a la verema en verd
15/03/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Jornada tècnica Territori Delta
29/03/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Afectació plaga conills
09/10/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió motora agenda rural
05/12/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Flexibilitzacions de la PAC
02/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió organitzacions Agràries FCAC+UP+JARC
12/04/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària dels cítrics
05/04/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Proposta dels criteris tècnics projectes agrovoltaics
03/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Trobada per la simplificació administrativa
08/11/2023 09:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
26/10/2023 14:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
ZEPA Llobregat
23/01/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Taula Agrària
01/03/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral DACC - JARC
21/12/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula de la sequera
14/12/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Modificació financera PEPAC
12/12/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Preu recollida animals morts a l'explotació
05/12/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Recollida animals morts a l'explotació
27/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
15/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Treballs de revisió càrrega administrativa
15/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental (ef)

Reunió
Consell de Caça de Catalunya
13/04/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Ajut a la Llavor Certificada Arròs
18/04/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària del Porc
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
31/10/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Participació elaboració Decret de desenvolupament Llei 2/2020
15/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Treballs de revisió càrrega administrativa
15/03/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general de Gestió i Control d'Ajuts Directes

Reunió
Treballs de revisió càrrega administrativa
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària
25/04/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Presentació Hub Sanitat Vegetal
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió Taula Agrària extraordinària
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectors agraris / sequera
03/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió tècnica sequera
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària Extraordinària
09/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
reunió Taula Agrària
01/03/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió bilateral JARC
03/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Simplificació administrativa
24/04/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
03/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera sector agrari
10/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
03/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
12/05/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió de la Plataforma de la sequera
12/05/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
17/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sectors agraris sequera
18/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de l'oví i cabrum
17/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
29/02/2024 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava
29/02/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Problemàtica sector agrícola i ramader
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Convocatòria amb l'OdD de la Taula Agrària Extraordinària
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet de la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària Extraordinària
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària Extraordinària
23/05/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'Oli d'Oliva
24/05/2023 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sequera/sectors agraris
24/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sector agrari sequera
02/06/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Flexibilització ordre sequera
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
03/05/2023 10:33:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a Lleida

Reunió
Taula cogestió danys conill
22/05/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula Cogestió danys espècies cinegètiques a la vinya
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió sectors agraris sobre sequera
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sectors agraris
24/05/2023 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
16/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Reunió amb els membres de la Taula Agrària
14/06/2023 00:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sectors agraris - sequera
19/06/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Patronat de la Fundació de la Pagesia de Catalunya
16/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Convocatòria membres Taula Agrària
27/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària extraordinària
28/11/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Plenari Consell Català de l'Alimentació
27/11/2023 19:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Presentació de l’espot de la campanya “Catalunya, on el vi és cultura”
27/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula Agrària
11/12/2023 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica
19/12/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la Producció agrària ecològica (PAE)
12/01/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava: dades agroclimàtiques, situació estocs, estadístiques de comercialització i previsions, control oficial i mesures d'acompanyament al sector.
14/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
04/07/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la vinya i el vi
29/06/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sector apicultor. Ajuts apícoles
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectors agraris - sequera
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sectors agraris - sequera
15/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Agricultura periurbana
15/06/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Conreus herbacis
27/03/2023 15:05:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Reunió extraordinària de la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi
30/06/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
26/06/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Taula Nacional de l'Aigua
12/07/2022 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Reunió
Presentar-se com a entitat i tractar temes relacionats amb l’aigua que afecten al sector productor
24/05/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
26/05/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
31/05/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
02/06/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Flexibilització ordre de la sequera
15/06/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Conreus herbacis
15/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Delimitació zones d'agricultura periurbana
14/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
29/06/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
30/06/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula agrària
20/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Consell Català de la Innovació Agroalimentària
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Ajuts sequera
18/07/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Taula de Cogestió del Cava
18/07/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi

Reunió
Taula de treball del cava
18/07/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Acte
Taula de treball del cava
18/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la llet
18/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la llet
14/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comitè tècnic de seguiment de Xylella fastidiosa
13/07/2023 15:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Benestar animal
13/07/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'arròs
12/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
11/07/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Simplificació administrativa
11/07/2023 17:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula de simplificació administrativa
11/07/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Apicultura
15/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Taula Sectorial Agrària de l'Horta
26/10/2023 14:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
ZEPA
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera
12/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió Sequera
16/06/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora dels Serveis Territorials a Girona

Reunió
Temes varis - JARC Girona
27/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Comissió d'animals morts a les explotacions
26/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera
19/07/2023 08:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
26/06/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Taula Nacional de l'Aigua
03/08/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
27/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Comissió animals morts en explotació
26/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
31/08/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Delta del Llobregat
13/01/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

Acte
Presentació línia ajuts PEAC: Estratègia Alimentària de Catalunya
14/07/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Reunió Comitè tècnic Xylella fastidiosa
21/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director general de Política Marítima i Pesca Sostenible

Reunió
Consell Català de la Innovació Agroalimentària
21/07/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Acte
Pla innova 2030. Estratègia d’innovació al sector agroalimentari, forestali del medi rural
27/07/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Comissió de cadàvers
03/08/2023 09:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula agrària extraordinària
31/08/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Delta del Llobregat
31/08/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Delta del Llobregat
12/09/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
director dels Serveis Territorials a Lleida

Reunió
Expedients Val d'Aran
14/09/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària del vacum de carn
19/09/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectors agraris
19/09/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Sequera
03/10/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de la mel
28/09/2023 16:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Xerrada sobre ramaderia sostenible
28/09/2023 12:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Explicació de la Llei de la producció agrària sostenible (PAS)
18/10/2023 11:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Acte
Trobada 2 anys dels Decret Llei de les energies renovables.
14/10/2022 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Energia

Reunió
Qüestions, dubtes amb relació al desplegament del decret llei
19/09/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Ajuts sequera
18/10/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Trobada 2 anys decret de desplegament de les energies renovables
19/10/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Alimentació

Reunió
Reunió sequera amb sectors agraris
23/10/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Acte
Taula Social del Canvi Climàtic
26/10/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita seca
08/11/2023 09:45:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Sectors agraris. Sequera
19/09/2023 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
31/08/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Delta del Llobregat
23/10/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretària d'Acció Climàtica

Reunió
Taula Social del Canvi Climàtic
23/10/2023 16:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Reunió
Taula Social del Canvi Climàtic
31/08/2023 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari general d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Zepa Delta Llobregat
19/10/2023 11:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Planificació Rural

Reunió
Sequera
07/02/2024 18:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Problemàtica dels agricultors i ramaders
07/02/2024 18:00:00
President de la Generalitat
President de la Generalitat de Catalunya

Reunió
Reunió amb les entitats de pagesos.
09/02/2024 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
15/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial de l'Horta
22/11/2023 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària de la fruita dolça
22/11/2023 10:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Reunió sectors agraris / sequera
14/09/2023 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general de Ramaderia

Reunió
Taula Sectorial Vacum de Carn
12/09/2023 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
6a reunió del Comitè organitzador del Congrés de l'horta
22/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
cap del Gabinet del Conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Taula Agrària
29/02/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
secretari d'Agenda Rural

Reunió
Sequera
29/02/2024 12:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Seguiment EAPF
29/02/2024 13:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirectora general d'Agricultura

Reunió
Seguiment Pla pilot inspeccions EADR amb el sector
01/03/2024 09:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
subdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental (ef)

Reunió
Emergència cinegètica
07/03/2024 11:00:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Reunió
Bilateral
14/03/2024 10:30:00
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
directora general d'Agricultura i Ramaderia

Reunió
Taula sectorial agrària dels cereals herbacis