Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Kreab Iberia, S.L.
Número identificador:   1   Data d'alta:   11/03/2015 00:00:00
Número d'inscripció a registres externs:   0   Data d'inscripció a registres externs:   12/26/2000 00:00:00
Registre extern:   Registro Mercantil de Madrid
Tipus grup:   Societat de responsabilitat limitada
Pàgina web:   http://www.kreab.com/   Adreça electrònica:   barcelona@kreab.com
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 10/26/2016
Data límit per a la propera actualització: 10/28/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
Kreab és una firma de consultoria de comunicació i d'assumptes públics, fundada a Suècia l'any 1970. Té presència a uns 25 països a través d'una xarxa de 40 oficines, incloent Barcelona. Kreab ofereix assessorament estratègic a empreses i organitzacions, de manera local i global.

Categoria
 
Categoria:   Categoria I: Sector de serveis de consultoria i assessorament
Subcategoria:   Consultories professionals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Capitán Haya   Número:   38
Bloc:     Pis:   8 i 9   Escala:     Porta:  
Codi postal:   28020   Telèfon:   917027170
Província:   Madrid   Comarca:     Municipi:   Madrid

Persona responsable de l'organització
 
  Nom:   Eugenio   Primer cognom:   Martínez   Segon cognom:   Bravo
  Càrrec:   Managing Partner

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Turisme
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Esports i lleure
    · Salut
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Cultura
    · Economia i sector financer
    · Habitatge
    · Relacions exteriors
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Administració i serveis públics
    · Indústria i energia
    · Empresa i competència
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Participació i ciutadania
    · Treball o ocupació
    · Joventut
    · Informació i comunicació
    · Mobilitat i transport
    · Comerç i consum

Ampliació del Codi de conducta
 
Amb total indemnitat del Codi de conducta comú a què fa referència el Decret pel qual es crea i es regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el grup d'interès declarant afegeix a l'esmentat codi els compromisos més rigorosos següents:
 
Kreab assumeix el Codi de conducta del present Decret i , a més, es sotmet al codi de conducta de l'Associació de Consultories de Public Affairs (EPACA), disponible íntegrament a: http://www.epaca.org/code-of-conduct/text-of-code
Kreab està inscrita al registre de transparència de la Unió Europea (EU Transparency Register ID Number: 1078390517-54)


Informació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Seguim la majoria de les activitats legislatives i polítiques que es duen a terme a Catalunya i que són d'interès per als nostres clients. El nostre principal focus està posat, a hores d'ara, en els assumptes relacionats amb: transports, energia, alimentació i consum, agricultura,sanitat, sector farmacèutic, sector immobiliari, planificació urbana, serveis financers, economia digital i col·laborativa, sostenibilitat i medi ambient.
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Reunions, e-mails, enviament de cartes i/o documentació i, en general, tots els mitjans que siguin més pràctics a l'hora de traslladar a les autoritats i membres de l'Administració, en nom dels nostres clients, informació d'interès per als assumptes sobre els quals tenen competència.
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  En el període 2015-2016, l'objecte de les comunicacions han estat invitacions a trobades i esdeveniments (Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda)i consultes de dades i resolucions de dubtes (Departament de Justícia).
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  En totes aquelles que afectin a l'interès dels nostres clients o al nostre. Per ara, no se'ns ha convocat a cap.


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    No
 

Dades financeres per grups de Categoria I
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum anual de negoci per activitats de representació en euros:   >= 1.000.000 €€
 
Relació dels clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals
 
  Sense clients (activitats pròpies)
  Informació complementària:
  Serveis de consultoria de comunicació i d'assumptes públics.


Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
25/03/2022 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
cap del Gabinet del Conseller

Acte
Revisar i tractar temes del sector i assistència a acte organitzat per l'entitat.
25/03/2022 09:30:00
Departament d'Empresa i Treball
conseller d'Empresa i Treball

Acte
Revisar i tractar temes del sector i assistència a acte.
29/09/2022 13:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director executiu d'Aprovisionament

Reunió
Reunió de presentació
28/01/2020 09:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital

Reunió
Presentació Institucional
08/02/2018 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Reunió
Presentació institucional DELIVEROO.
12/01/2017 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Director general de Transports i Mobilitat

Reunió
Temes diversos Empresa
26/10/2016 00:00:00
Departament de Justícia
Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Reunió
Informació referent als temes propis de la Direcció General
29/01/2020 12:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
secretari de Polítiques Digitals

Reunió
Presentació institucional
07/09/2021 16:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
secretari de Polítiques Digitals

Reunió
Presentació institucional
28/07/2020 09:00:00
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
director general d'Innovació i Economia Digital

Reunió
Reunió amb Kreab Ibérica, SL
07/09/2021 16:00:00
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
director general d'Innovació i Economia Digital

Reunió
Presentació institucional
25/01/2018 00:59:00
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretari

Reunió
Presentació empresa
15/07/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Reunió
Conflicte Deliveroo
18/10/2021 16:30:00
Departament d'Economia i Hisenda
conseller d'Economia i Hisenda

Acte
Visita institucional a la seva seu
15/06/2023 17:00:00
Departament de la Presidència
Secretària d'Administració i Funció Pública

Reunió
Reunió amb motiu de la licitació d'un informe tècnic de suport a l'elaboració d'una analisi preliminar prèvia a la creació d'un pla de comunicació i interacció de la secretaria d'administració i Funció Pública
17/10/2022 12:30:00
Departament d'Empresa i Treball
Secretari de Treball

Reunió
Reunió per explorar les vies de millora en oferta formativa per a instal·ladores del sector fotovoltaic
16/02/2024 09:30:00
Departament de Salut
conseller de Salut

Acte
Visita informativa oficines Kreab Barcelona