Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Fundació Acció Social Infància
Número identificador:   411   Data d'alta:   09/15/2016 15:07:05
Número d'inscripció a registres externs:   2623   Data d'inscripció a registres externs:   06/04/2010 00:00:00
Registre extern:   REGISTRE FUNDACIONS GENCAT
Tipus grup:   Fundació
Pàgina web:   http://www.fasi.cat   Adreça electrònica:   FASI@FASI.CAT
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 09/13/2016
Data límit per a la propera actualització: 09/13/2017

Àmbits de registre
 
  Administració de la Generalitat i el seu sector públic
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
desenvolupar projectes d¿innovació vers l¿atenció de la infància en risc social i les seves famílies a Catalunya

Categoria
 
Categoria:   Categoria III: Organitzacions no governamentals
Subcategoria:   Fundacions i associacions

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Carrer   Nom via:   Vilardell   Número:   29
Bloc:     Pis:   ENTRESO   Escala:     Porta:   1
Codi postal:   08014   Telèfon:   935507900
Província:   Barcelona   Comarca:   Barcelonès   Municipi:   Barcelona

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Fundació Acció Social Infància (FASI)
 
  Representant
  Nom:   Estanis   Primer cognom:   Vayreda   Segon cognom:   i Puigvert

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Joventut
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent granInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Infància i adolescencia, llei de contractes amb l'administració pública , model d'atenció comunitària
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Infància i adolescencia, llei de contractes amb l'administració pública , model d'atenció comunitària
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Aportar propostes i expertesa en els diferents àmbits
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Infància i adolescencia, llei de contractes amb l'administració pública , model d'atenció comunitària


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2015    fins a   12/31/2015
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Contractes:
    Organismes autònoms   Import:   141.772,00 ¤
    Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Import:   2.793.613,00 ¤
    Consorcis   Import:   1.273.781,00 ¤
    Fundacions   Import:   874.500,00 ¤
 
        Import Total:   5.083.666,00 ¤

Dades financeres per grups de Categoria III, IV i V
 
Pressupost total de l'organització
  Pressupost anual d'ingressos i despeses de l'organització, desglossat segons les principals fonts de finançament
 
  Pressupost total: 5.240.000,00 €¤
 
Fonts de finançament:
 
  Fonts públiques:
    Fonts de la Generalitat   Import: 4.475.720,00 ¤
    Altres fonts   Import: 764.280,00 ¤
 
    Import Total: 5.240.000,00 €¤

Agenda pública amb Grups d'Interès


 Data  Departament  Càrrec  Nom del càrrec  Activitat  Tema
10/05/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Reunió
Revisar funcionament noves cases.
20/03/2017 00:59:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Reunió
Acord Jornada DGAIA-FASI pospossada al setembre.
30/09/2017 00:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Acte
Inauguració 6a Jornada FASI
29/01/2020 10:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Presentació nou projecte Servei d'Intervenció Familiar
15/05/2020 17:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Ordre d'acreditació cases d'infants
11/12/2020 11:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Cases d?Infants
14/01/2021 12:00:00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
secretària d'Infància, Adolescència i Joventut

Reunió
Estudi de costos Cases d'infants