Detall de grups d'interès

La informació que fa pública el Registre es gestiona de manera automàtica i respon a la literalitat del que els grups d'interès han declarat responsablement dins l'àmbit d'aquest Registre


Fitxa del grup d'interès
 
Nom del grup:   Associació Per l'Impuls del Sector Tic de l'Anoia
Número identificador:   2322   Data d'alta:   09/05/2017 13:34:13
Número d'inscripció a registres externs:   50584   Data d'inscripció a registres externs:   05/30/2013 00:00:00
Registre extern:   Registre d'Associacions de la Generalitat
Tipus grup:   Associació
Pàgina web:   http://www.ticanoia.cat   Adreça electrònica:   secretaria@ticanoia.cat
 
La informació sobre aquesta entitat es va modificar per última vegada el: 07/24/2018
Data límit per a la propera actualització: 08/01/2019

Àmbits de registre
 
Tots els tipus d'àmbit
 
Descripció de la finalitat i objectius de l'organització
 
La difusió del avantatges de les TIC, vetllar pel desenvolupament del sector TIC de l'Anoia i dels associats, promoure projectes TIC que creïn sinèrgies i impulsin l'economia local i promoure activitats formatives en l'àmbit de les TIC

Categoria
 
Categoria:   Categoria II: Sector empresarial i de base associativa
Subcategoria:   Associacions professionals, empresarials i sindicals

Adreça del grup d'interès
 
Tipus via:   Avinguda   Nom via:   de Barcelona   Número:   105
Bloc:     Pis:     Escala:     Porta:  
Codi postal:   08700   Telèfon:   621215861
Província:   Barcelona   Comarca:   Anoia   Municipi:   Igualada

Persona responsable de l'organització
 
  Raó Social:   Associació per l'Impuls del Sector TIC de l'Anoia (TIC Anoia)
 
  Representant
  Nom:   Jaume   Primer cognom:   Catarineu   Segon cognom:   Rabell

Àmbits d'interès
 
Àmbit/s d'interès del grup:
    · Esports i lleure
    · Relacions exteriors
    · Administració i serveis públics
    · Inclusió i benestar social
    · Infància, família i gent gran
    · Participació i ciutadania
    · Indústria i energia
    · Tecnologia, universitat, recerca i innovació
    · Comerç i consum
    · Cultura
    · Habitatge
    · Emergències i seguretat
    · Cooperació i ajut humanitari
    · Medi ambient, gestió de residus i sostenibilitat
    · Economia i sector financer
    · Educació i formació
    · Mobilitat i transport
    · Informació i comunicació
    · Agricultura, ramaderia, pesca i gestió dels boscos
    · Territori, urbanisme i paisatge
    · Justícia
    · Llengua i identitat
    · Turisme
    · Treball o ocupació
    · Empresa i competència
    · Salut
    · JoventutInformació específica


Activitats incloses dins de l'àmbit d'aplicació del Registre
 
Principals propostes normatives i polítiques, objectiu de les activitats del grup:
  Normatives que afecten a les TIC, la seva formació, legislació i difussió, Industria 4.0, a les empreses de serveis TIC i la seva digitalització
 
El grup manté comunicacions orals o escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l'elaboració de projectes normatius i l'elaboració de polítiques públiques:
 
 
  Alts càrrecs de les Conselleries Educació, Empresa i Coneixement, Universitat i Col·legis proifessionals
 
  Detall de l'objecte de les comunicacions, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades:
  Conèixer la legislació i poder fer aportacions sobre els sector empresarial TIC, la formació universitaria i Professional
 
El grup fa contribucions i/o participa de manera voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes:
 
 
  Formació universitària, empreses i professionals, difussió de l'àmbit TIC, Industria 4.0


Informació financera


Informació financera
 
Exercici financer tancat més recentment de l'organització: des de   01/01/2016    fins a   12/31/2016
 
El grup ha rebut fons públics de la Generalitat o del seu sector públic?    Sí
 
Font dels fons públics i import rebut durant l'exercici financer tancat més recent:
  Ajuts i Subvencions:
    Entitats de dret públic   Import:   6.900,00 €
 
        Import Total:   6.900,00

Dades financeres per grups de Categoria II
 
Volum de negoci imputable a les activitats
 
  Volum de negoci imputable a les activitats:   6.900,00 €€€